Sekizinci Lem’a


Gavs-ı Âzamın Hizbü’l-Kur’ân’a dair keramet-i gaybiyesidir. HAŞİYE
Şu risale içindeki imzalarla gösterildiği gibi, hizmet-i Kur’âniyedeki arkadaşlarıma iştirakim var. Bir kısmı, benim imzam iledir. Bir kısmı onların tasvip ve istihracıyla ve tasdikleriyle olduğundan, bana ait hizmetten fazla hisseyi, onların hatırı için sükût ile kabul ettim. Yoksa, bu risalenin başında söylediğim gibi, bunda öyle bir hisse-i şerefe hakkım yoktur. On sene mukaddem, o kaside-i gaybiyeyi gördükçe bana mânevi bir ihtar gibi “Dikkat et!” diye kalbime geliyordu. O hatırayı iki cihetle dinlemiyordum:

Birincisi: Benim gibi, ehemmiyetli ömrü şan ve şeref perdesi altında hubb-u cah zehiriyle zehirlenip öldüğü için yeniden bu suretle nefs-i emmareye diğer bir şeref kapısı açmak istememekti.

İkinci cihet: Bu muannid zamanda, bedihî dâvâları ve zâhirî hüccetleri kabul etmeyenlere karşı, böyle işârât-ı gaybiye nev’inden hodfuruşâne bir tarzda izhar etmek hoşuma gitmemekti.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Üstadımızın şahsına sarihan işaret eden bu gibi gaybî keramet ve işârâtın neşrini Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri arzu etmiyor. Fakat bizler düşündük ki, bu gibi delâlet derecesinde olan gaybî işaretlerin ehl-i imanca bilinmesine bu zamanda kat’i lüzum ve ihtiyaç var. Buna binaen neşrediyoruz. Naşirler
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

bedihî : çok açık
binaen : dayanarak
cihet : yön
delâlet : delil olma, işaret etme
ehl-i iman : Allah’a ve Ondan gelen her şeye inanan kimseler, mü’minler
esaret : esirlik
gaybî : bilinmeyen âleme, geleceğe ait
haşiye : dipnot, açıklayıcı not
hisse-i şeref : elde edilen şereften pay
hizmet-i Kur’âniye : Kur’ân’daki hakikatleri insanlara ulaştırma ve yayma hizmeti
hodfuruşâne : kendini beğendirmeye çalışma
hubb-u cah : makam ve mevki düşkünlüğü
hüccet : delil
ihtar : hatırlatma
istihrac : bilgi, mânâ çıkarma
işârât : işaretler
işârât-ı gaybiye : gelecekte olacak olan hâdiseleri işaret şeklinde haber verme
iştirak : katılma
kaside-i gaybiye : Gavs-ı Âzam Abdülkadir-i Geylânî’nin gayba dair haberler verdiği kasidesi
kat’î : kesin
keramet : Allah’ın bir ikramı olarak görülen olağanüstü haller
keramet-i gaybiye : gelecek ve gaybla ilgili keramet; Allah’ın bir ikramı olarak gösterilen olağanüstü şey
muannid : inatçı
mukaddem : önce
naşir : neşreden, yayınlayan
nefs-i emare : insanları kötülüğe yönelten duygu
neşir : yayma, yayınlama
nev’inden : türünden
risale : küçük çaplı kitap
sarihan : açıkça
suret : şekil, görünüm
sükut : sessiz kalma, konuşmama
şükr-ü mânevî : manevî şükür; dilden başka duygularla yapılan şükür
tahdis-i nimet : Allah'ın verdiği nimetleri güzel ifadelerle anma
tasvip : onaylama, uygun görme
zâhirî : dış görünüş itibariyle
Yükleniyor...