Kıymetli kardeşlerim! Böyle dehşetli bir asırda, insanın en büyük meselesi imânı kurtarmak veya kaybetmek dâvâsıdır. Umumî harpler, beşere intibah vermiş, dünya hayatının fâniliğini ihtar etmiştir ve bâkî bir âlemde, ebedî bir saadet içinde yaşamak hissini uyandırmıştır. Elbette böyle muazzam bir dâvâyı, şaşırtıcı ve aldatıcı bir zamanda kazanabilmek için, bir dâvâ vekili bulmaktaHAŞİYE çok dikkatli olmamız lâzımdır. Bunun için tetkikatımızı biraz daha genişleteceğiz. Şöyle ki:

Asrımızdan evvelki İslâmiyetin ilm-i kelâm dâhileri ve dinimizin hârika imamları ve Kur’ân-ı Hakîmin dâhi müfessirlerinin vücuda getirdikleri eserler kıymet takdiri mümkün olmayacak derecede kıymettardır. O zâtlar, İslâmiyetin birer güneşidirler. Fakat bu zaman, o büyük zâtların yaşadığı zaman gibi değildir.

Eski zamanda, dalâlet, cehaletten geliyordu. Bunun yok edilmesi kolaydır. Bu zamanda dalâlet —Kur’ân ve İslâmiyete ve imâna taarruz— fen ve felsefe ve ilimden geliyor. Bunun izalesi müşküldür. Eski zamanda ikinci kısım, binden bir bulunuyordu; bulunanlardan, ancak binden biri, irşad ile yola gelebilirdi. Çünkü, öyleler hem bilmiyorlar, hem kendilerini bilir zannediyorlar.

Hem, bundan evvelki asırlarda, müsbet ilimlerin, yirminci asırdaki kadar terakki etmemiş olduğu mâlûmunuzdur. Şu halde, bu asırda dünyaya yayılmış olan dinsizlik ve maddiyunluğu kökünden yıkabilmek, hak ve hakikat yolunu gösterip, beşeri sırat-ı müstakîme kavuşturmak, imânı kurtarabilmek için, ancak ve ancak Kur’ân-ı Hakîmin bu asra bakan vechesini keşfedip, umumun müstefid olabileceği bir şekilde tefsir edilmesi elbette bu asırda kabil olacaktır.

İşte, Bediüzzaman Said Nursî, Kur’ân-ı Kerimdeki bu asrın muhtaç olduğu hakikatları keşfedip, Nur Risalelerinde, herkesin kabiliyeti nisbetinde istifade edebileceği bir tarzda tefsir ve izah etmek muvaffakiyetine mazhar olmuştur. Bunun içindir ki, Risale-i Nur, emsali görülmemiş bir şâheserdir kanaatına varılmıştır.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Bu zamanda, böyle bir dâvâ vekilinin, Risale-i Nur olduğuna Risale-i Nur’la imânlarını kurtaran milyonlarca kimseler şahittir.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Lemeât
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlem : dünya
bâki : devamlı, kalıcı
beşer : insanlık
cehalet : cahillik
dâhi : son derece zeki, dehâ ve hikmet sahibi kimse
dalâlet : hak yoldan sapkınlık, inançsızlık
dehşetli : korkunç, ürkütücü
ebedî : sonu olmayan, sonsuz
emsal : benzer
evvelki : önceki
fâni : gelip geçici, ölümlü
hak : doğru
hakikat : gerçek
harp : savaş
his : duygu
ihtar : hatırlatma
ilm-i kelâm : kelâm ilmi; iman hakikatlerini ispat eden ve açıklayan bilim dalı
intibah : uyanış
irşad : doğru yolu gösterme
izah : açıklama
izale : giderme
kabil : mümkün, olabilir
kanaat : görüş, fikir
keşfetmek : gizli bir şeyi açığa çıkarmak
kıymettar : kıymetli, değerli
Kur’ân-ı Hakîm : her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân
maddiyyunluk : maddecilik, materyalizm
mâlûm : bilinen
mazhar : erişme, sahip olma
muazzam : çok büyük
muvaffakiyet : başarı
müfessir : Kur’ân-ı Kerimi mânâ bakımından tefsir eden, yorumlayan kimse
müsbet : olumlu, pozitif
müstefid : faydalanan, yararlanan
müşkül : zor
nisbet : ölçü, oran
saadet : mutluluk
sırat-ı müstakîm : dosdoğru yol
şâheser : büyük eser, baş yapıt
taarruz : saldırı
tefsir : açıklama, yorumlama
terakki : ilerleme, yükselme
tetkikat : araştırmalar, incelemeler
umumî : genel
vech : yön, yüz
vücut : varlık
Yükleniyor...