Hazmolmayan ilim telkin edilmemeli

Hakikî mürşid-i âlim, koyun olur, kuş olmaz; hasbî verir ilmini.

Koyun verir kuzusuna hazmolmuş musaffâ sütünü.

Kuş veriyor ferhine lüab-âlûd kayyını.

• • •

Tahrip esheldir; zayıf tahripçi olur

Vücud-u cümle ecza, şart-ı vücud-u külldür. Adem ise oluyor bir cüz’ün ademiyle; tahrip eshel oluyor.

Bundandır ki, âciz adam, sebeb-i zuhur-u iktidar-ı müsbete hiç yanaşmaz. Menfîce müteharrik, daim tahripkâr olur.

• • •

Kuvvet hakka hizmetkâr olmalı

Hikmetteki desâtir, hükûmette nevâmis, hakta olan kavânin, kuvvetteki kavâid birbiriyle olmazsa müstenid ve müstemid, cumhur-u nasta olmaz ne müsmir ve müessir. Şeriatte şeâir kalır mühmel, muattal; umur-u nasta olmaz müstenid ve mu’temid.
• • •
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Otuz Üçüncü Söz / Sonraki Risale: Konferans
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âciz : güçsüz, zayıf
adem : yokluk
bîbehre : hissesi olmayan, nasipsiz
bîtaraf : tarafsız
cumhur-u nas : halkın çoğunluğu
cüz’ : parça
dem : zaman, vakit
desâtir : düsturlar, prensipler
eshel : daha kolay
ferh : yavru
hakikî : gerçek, doğru
hasbî : samimi, karşılıksız
hâsıl olma : meydana gelme
hazmolma : sindirilme
hikmet : ilim, yüksek bilgi
hizmetkâr : hizmetçi
hükûmet : idare, yönetim
kavâid : kurallar
kavânin : kanunlar
kayy : kusmuk
lüab-âlûd : tükrükle karışık
menfîce : olumsuzca
mezc : karışma, bütünleşme
mu’temid : itimad eden, güvenen
muattal : kullanılmaz olmuş
muktedir : güç ve iktidar sahibi
musaffâ : arınmış, safileşmiş
müessir : tesirli, etkili
mühmel : ihmale uğramış
mürşid-i âlim : yol gösterici âlim
müsmir : meyveli
müstemid (olma) : yardım eden, yardım talebine cevap veren olma
müstenid (olma) : dayanılan, dayanak noktası olma
mu’temid (olma) : itimad edilen, güvenilen olma
müteharrik : hareket eden
nevâmis : kanunlar
sâfî : saf, temiz
tahrip : yıkıp bozma, yok etme
tahripkâr : tahrip eden
telkin : fikir aşılama, öğüt verme
umur-u nas : insanlara ait işler
vücud-u cümle eczâ : parçaların toplam varlığı
Yükleniyor...