Altıncısı: Zevilhayat olanların, tezahürât-ı hayatiye denilen, Hâlıklarına tahiyyâtları; ve rumûzât-ı hayatiye denilen, Sânilerine tesbihatları; ve semerat ve gayât-ı hayatiye denilen, Vâhibü’l-Hayata arz-ı ubûdiyetlerini bilerek müşahede etmek, tefekkürle görüp şehadetle göstermektir.

Yedincisi: Senin hayatına verilen cüz’î ilim ve kudret ve irade gibi sıfat ve hallerinden küçük nümunelerini vahid-i kıyasî ittihaz ile, Hâlık-ı Zülcelâlin sıfât-ı mutlakasını ve şuûn-u mukaddesesini o ölçülerle bilmektir. Meselâ, sen cüz’î iktidarın ve cüz’î ilmin ve cüz’î iradenle bu haneyi muntazam yaptığından, şu kasr-ı âlemin senin hanenden büyüklüğü derecesinde şu âlemin ustasını o nisbette Kadîr, Alîm, Hakîm, Müdebbir bilmek lâzımdır.

Sekizincisi: Şu âlemdeki mevcudatın herbiri kendine mahsus bir dille Hâlıkının vahdâniyetine ve Sâniinin rububiyetine dair mânevî sözlerini fehmetmektir.

Dokuzuncusu: Acz ve zaafın, fakr ve ihtiyacın ölçüsüyle kudret-i İlâhiye ve gınâ-yı Rabbâniyenin derecât-ı tecelliyâtını anlamaktır. Nasıl ki açlığın dereceleri nisbetinde ve ihtiyacın envâı miktarınca taamın lezzeti ve derecatı ve çeşitleri anlaşılır. Onun gibi, sen de nihayetsiz aczin ve fakrınla, nihayetsiz kudret ve gınâ-yı İlâhiyenin derecatını fehmetmelisin.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Onuncu Söz / Sonraki Risale: On İkinci Söz
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

arz-ı ubûdiyet : kulluğun sunulması
derecât-ı tecelliyât : görünüm ve yansıma dereceleri
gınâ-yı İlâhiye : Allah’ın sınırsız zenginliği
Hâlık-ı Zülcelâl : sonsuz haşmet ve yücelik sahibi, herşeyi yaratan Allah
icmâl : özet
irade : istek, dileme, seçim yapma gücü
ittihaz : kabullenme, edinme
kasr-ı âlem : âlem sarayı
kudret-i İlâhiye : Allah’ın güç ve kudreti
mahiyet : esas, öz nitelik, içyüz
mevcudat : varlıklar
muntazam : düzenli, tertipli
nazar-ı şuhud ve işhad : görme ve gösterme bakışı
rumûzât-ı hayatiye : hayatın belirtileri, işaretleri
Sâni : herşeyi sanatla yaratan Allah
semerat ve gayât-ı hayatiye : hayatın gayeleri ve meyveleri
sıfât-ı mutlaka : sınırsız sıfatlar, vasıflar, nitelikler
Şâhid-i Ezelî : Ezelden beri bütün zamanları ve herşeyi gören ve herşeye şahid olan Allah
şehadet : şahitlik, tanıklık
şuûn-u mukaddese : Cenâb-ı Hakkın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecelliye sevk eden Zâtına ait mukaddes özellikler
tahiyyat : selâmlar ve tebrikler
tezahürât-ı hayatiye : hayat belirtileri ve görüntüleri
vahdâniyet : Allah’ın birliği, ortağının ve benzerinin olmayışı
Vâhibü’l-Hayat : hayatı veren Allah
vahid-i kıyasî : ölçü birimi
zevilhayat : hayat sahipleri, canlılar
Yükleniyor...