Hâtime


GEÇEN ON İKİ HAKİKAT, birbirini teyid eder, birbirini tekmil eder, birbirine kuvvet verir. Bütün onlar birden ittihad ederek neticeyi gösterir. Hangi vehmin haddi var, şu demir gibi, belki elmas gibi on iki muhkem surları delip geçebilsin, ta hısn-ı hasinde olan haşr-i imanîyi sarssın? مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ اِلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ 1 âyet-i kerîmesi ifade ediyor ki, bütün insanların halk olunması ve haşredilmesi, kudret-i İlâhiyeye nisbeten birtek insanın halkı ve haşri gibi âsândır.

Evet, öyledir. Nokta namında bir risalede, haşir bahsinde şu âyetin ifade ettiği hakikati tafsilen yazmışım. Burada yalnız bir kısım temsilâtıyla hülâsasına bir işaret edeceğiz. Eğer istersen o Nokta’ya müracaat et. 2

Mesela, وَ ِللّٰهِ الْمَثَلُ اْلاَعْلٰى 3 temsilde kusur yok, nasıl ki, nuraniyet sırrıyla, güneşin cilvesi kendi ihtiyarıyla olsa da bir zerreye suhuletle verdiği cilveyi, aynı suhuletle hadsiz şeffâfâta da verir.

Hem şeffâfiyet sırrıyla, bir zerre-i şeffâfenin küçük gözbebeği, güneşin aksini almasında, denizin geniş yüzüne müsavidir.

Hem intizam sırrıyla, bir çocuk parmağıyla gemi suretindeki oyuncağını çevirdiği gibi, kocaman bir diritnotu da çevirir.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Sizin yaratılmanız da, diriltilmeniz de, tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir.” Lokman Sûresi, 31:28.
2 : Nokta Risalesi, Mesnevî-i Nuriye’nin sonunda yer almaktadır. Ancak Üstad Hazretlerinin bu risale hakkında şöyle bir notu vardır: “Nokta’nın İkinci Kısmı haşir, melâike ve bekà-i rûha ait olduğundan bu hakikatleri Yirmi Dokuzuncu Söz ve Onuncu Söz gâyet parlak bir surette izah ettiğinden onlara havale edilerek buraya dercedilmedi. Üçüncü kısım ise, on dört dersten ibaret Nurun İlk Kapısı nâmıyla ayrıca neşredildi.”
3 : “En yüce sıfatlar Allah’ındır.” Nahl Sûresi, 16:60.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Dokuzuncu Söz / Sonraki Risale: On Birinci Söz
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

akis : yansıma
âsân : kolay
bekà-i ruh : ruhun devamlılığı
cilve : yansıma
dercetmek : yerleştirmek
diritnot : büyük harp gemisi
hadsiz : sayısız
hakikat : gerçek, doğru
halk : yaratma
haşir : öldükten sonra âhirette tekrar diriltilip Allah’ın huzurunda toplanma
haşr-i imanî : haşre iman
hâtime : sonuç, son bölüm
hısn-ı hasin : çok sağlam kale
hülâsa : özet
ihtiyar : dileme, istek, irade
intizam : düzenlilik
ittihad : birlik, birleşme
kudret-i İlâhiye : Allah’ın güç ve kuvveti
müsavi : eşit, denk
nam : ad
neşretmek : yayınlamak
nuraniyet : nurlu oluş, parlaklık
risale : küçük çaplı kitap
suhulet : kolaylık
suret : şekil, biçim
şeffâfât : saydam şeyler
şeffâfiyet : saydamlık
tafsilen : ayrıntılı olarak
tekmil : tamamlama
temsilât : temsiller
teyid : destekleme
vehim : kuruntu
zerre : atom, en küçük madde parçası
zerre-i şeffâfe : saydam zerre, atom
Yükleniyor...