Şimdi, makam-ı istimâda bulunan mülhide deriz ki: Madem bu kâinat gayet muntazam bir memleket, gayet muhteşem bir şehir, gayet müzeyyen bir saray hükmündedir. Elbette onun bir hâkimi, bir mâliki, bir ustası vardır.

Madem böyle haşmetli bir Mâlik-i Zülcelâl, bir Hâkim-i Zülkemâl, bir Sâni-i Zülcemâl vardır. Hem madem umum o âleme, o memlekete, o şehre, o saraya alâkadarlık gösteren ve havas ve duygularıyla umumuna münasebettar ve nazarı küllî olan bir insan vardır. Elbette o Sâni-i Muhteşem, o küllî nazarlı ve umumî şuurlu olan insan ile ulvî, âzamî bir münasebeti bulunacaktır ve ona kudsî bir hitabı ve âli bir teveccühü olacaktır.

Hem madem Âdem Aleyhisselâmdan şimdiye kadar şu münasebete mazhar olanların içinde, âsârının şehadetiyle, yani küre-i arzın nısfını ve nev-i beşerin humsunu daire-i tasarrufuna aldığı ve kâinatın şekl-i mânevîsini değiştirdiği, ışıklandırdığı gibi, en âzamî bir mertebede o münasebeti Muhammed-i Arabî Sallallahu Aleyhi Vesellem göstermiştir. Öyle ise, o münasebetin en âzamî bir mertebesinden ibaret olan Mirac, ona elyak ve ona evfaktır.
Sonraki Risale: İkinci Esas
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

arş-ı rububiyet : Allah’ın büyüklüğünün, hüküm ve egemenliğinin tecelli ettiği yer
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan, şeref ve azamet sahibi yüce Allah
daire-i tasarruf : faaliyet alanı
devâir-i tedbir ve icad : idare etme ve yaratma daireleri
hakikat-i Mirac : Miracın aslı ve esası, gerçek mahiyeti
hâkim : hükmeden, idareci
Hâkim-i Zülkemâl : sonsuz mükemmellik sahibi ve herşeye hükmeden Allah
havas : hisler, duygular
humsu : beşte biri
Mâlik-i Zülcelâl : sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan, herşeyin sahibi Allah
medar : sebep, dayanak, eksen
merâtib-i kemâlât : fazilet ve mükemmellik mertebeleri
merkez-i tasarruf : idare, terbiye ve tasarruf merkezi
Mirac : Peygamberimizin (a.s.m.) Allah’ın huzuruna yükselişi ve bütün kâinat âlemlerini gezdiği yolculuk
Muhammed-i Arabî : Arapların içinden çıkan peygamberimiz Muhammed (a.s.m.)
muhteşem : ihtişamlı, görkemli
muntazam : düzenli, intizamlı
müzeyyen : süslü
nazar : bakış
nısfı : yarısı
seyr ü sülûk : mânevî ve ruhî yolculuk
Yükleniyor...