Öyle de, Sultan-ı Ezelîye iman ile intisap eden ve amel-i salih ile itaat eden bir insan, şu misafirhane-i dünya menzillerinden ve âlem-i berzah ve âlem-i mahşer dairelerinden ve hâkezâ kabirden sonraki bütün âlemlerin geniş hudutlarından berk ve burâk sür’atinde geçer, tâ saadet-i ebediyeyi bulur. Ve şu hakikati kat’î ispat eder ve asfiya ve evliyaya gösterir.

Hem de Kur’ân’ın hakikati der ki: Ey mü’min! Sendeki nihayetsiz muhabbet kabiliyetini, çirkin ve noksan ve şerûr ve sana muzır olan nefs-i emmârene verme.1

Onu mahbub ve onun hevâsını kendine mâbud ittihaz etme.2

Belki sendeki o nihayetsiz muhabbet kabiliyetini, nihayetsiz bir muhabbete lâyık; hem nihayetsiz sana ihsan edebilen; hem istikbalde seni nihayetsiz mes’ut eden; hem bütün alâkadar olduğun ve onların saadetleriyle mes’ut olduğun bütün zâtları ihsânâtıyla mes’ut eden; hem nihayetsiz kemâlâtı bulunan; ve nihayetsiz derecede kudsî, ulvî, münezzeh, kusursuz, noksansız, zevâlsiz cemâl sahibi olan; ve bütün esmânihayet derecede güzel olan; ve her isminde pek çok envâr-ı hüsün ve cemâl bulunan; ve Cennet bütün güzellikleriyle ve nimetleriyle Onun cemâl-i rahmetini ve rahmet-i cemâlini gösteren; ve sevimli ve sevilen bütün kâinattaki bütün hüsün ve cemâl ve mehâsin ve kemâlât Onun cemâline ve kemâline işaret eden ve delâlet eden ve emare olan bir Zâtı mahbub ve mâbud ittihaz et.

Hem der: Ey insan! Onun esmâ ve sıfâtına ait istidad-ı muhabbetini, sair bekâsız mevcudata verme, faidesiz mahlûkata dağıtma.3

Çünkü, âsâr ve mahlûkat fânidirler.4

Fakat o âsârda ve o masnuatta nakışları, cilveleri görünen Esmâ-i Hüsnâ bâkidirler, daimîdirler.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : bk. Yûsuf Sûresi, 12:53.
2 : bk. Nisâ Sûresi, 4:135; Sâd Sûresi, 38:29; Nâziât Sûresi, 79:40; Kehf Sûresi, 18:28.
3 : bk. Bakara Sûresi, 2:165; Tevbe Sûresi, 9:23-24; Kıyâmet Sûresi, 75:20-35; Dehr Sûresi, 76:27; Fecr Sûresi, 89:20-26.
4 : bk. Kasas Sûresi, 28:88.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: İkinci Mevkıf
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

alâkadar : alâkalı, ilgili
âlem-i berzah : dünya ile âhiret arasındaki kabir âlemi
âlem-i mahşer : mahşer âlemi; kıyametten sonra insanların tekrar diriltilip toplanacakları yer
amel-i salih : Allah için yapılan iyi işler
âsâr : eserler
asfiya : Hz. Peygamberin yolundan giden ilim ve velâyet sahibi halis kullar
bekàsız : sürekli var olmayan, geçici
berk : şimşek
burak : Cennete mahsus bir binek
cemâl : güzellik
cemâl-i rahmet : Allah’ın rahmetinin güzelliği
cilve : görüntü, akis
delâlet : delil olma, işaret etme
emâre : belirti, işaret
envâr-ı hüsün ve cemâl : güzellik nurları
esmâ : isimler
evliya : veliler
fâni : geçici, ölümlü
hâkezâ : böylece, bunun gibi
hakikat : gerçek, doğru
hevâ : nefsin arzu ve istekleri
hudut : sınır
hüsün : güzellik
ihsan : bağış, iyilik, lütuf
ihsânât : bağışlar, iyilikler, lütuflar
intisap : bağlanma
istidad-ı muhabbet : sevme kabiliyeti
istikbal : gelecek
ittihaz etmek : edinmek, kabullenmek
kâinat : evren, yaratılmış herşey
kat’î : kesin
kemâl : mükemmellik
kemâlât : mükemmellikler
kudsî : kutsal, kusursuz ve yüce
mâbud : kendisine ibadet edilen
mahbub : sevgili
mahlûkat : yaratıklar
masnuat : sanat eseri varlıklar
mehâsin : güzellikler
menzil : durak, yer
mes’ut : mutlu
mevcudat : varlıklar
misafirhane-i dünya : dünya misafirhanesi
muhabbet : sevgi
muzır : zararlı
münezzeh : temiz, pâk
nefs-i emmâre : insanı daima kötülüğe, yasak zevk ve isteklere teşvik eden duygu
nihayet : son
nihayetsiz : sonsuz
rahmet-i cemâl : İlâhî güzelliğin rahmet ciheti
saadet : mutluluk
saadet-i ebediye : sonsuz mutluluk
sair : diğer
sıfât : vasıflar, özellikler
Sultan-ı Ezelî : kudret ve hükümranlığının başlangıcı olmayan Allah
şerûr : çok şerli, kötü
ulvî : yüce
vasıta-i seyahat : seyahat aracı
zevâlsiz : sonu olmayan, sürekli
Yükleniyor...