Ve on beş yaşına girmeden, yani hadd-i bülûğa vasıl olmadan vefat eden çocuklar, 1 وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ile tabir edilen Cennet çocukları şeklinde ve Cennete lâyık bir tarzda, gayet süslü, sevimli bir surette, onları Cennette dahi peder ve validelerinin kucaklarına verir, veledperverlik hislerini memnun eder, ebedî o zevki ve o lezzeti onlara verir. Zira çocuklar sinn-i teklife girmediklerinden, ebedî, sevimli, şirin çocuk olarak kalacaklar.2 Dünyadaki her lezzetli şeyin en âlâsı Cennette bulunur.3 Yalnız, çok şirin olan veledperverlik, yani çocuklarını sevip okşamak zevki, Cennet tenasül yeri olmadığından, Cennette yoktur zannedilirdi. İşte bu surette o dahi vardır. Hem en zevkli ve en şirin bir tarzda vardır.4 İşte, kablelbülûğ evlâdı vefat edenlere müjde!

BEŞİNCİ İŞARET: Dünyada 5 اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ hükmünce salih ahbaplara muhabbetin neticesi, Cennette 6 عَلٰى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ile tabir edilen, karşı karşıya kurulmuş Cennet iskemlelerinde oturup, hoş, şirin, güzel, tatlı bir surette, dünya maceralarını ve kadîm olan hatıratlarını birbirine nakledip eğlendirmeleri suretinde, firaksız, sâfi bir muhabbet ve sohbet suretinde ahbaplarıyla görüştüreceği, Kur’ân’ın nassıyla sabittir.7

ALTINCI İŞARET: Enbiya ve evliyaya Kur’ân’ın tarif ettiği tarzda muhabbetin neticesi, o enbiya ve evliyanın şefaatlerinden berzahda, haşirde istifade etmekle beraber, gayet ulvî ve onlara lâyık makam ve füyuzattan o muhabbet vasıtasıyla istifaza etmektir.8

Evet, 9 اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ sırrınca, âdi bir adam, en yüksek bir makama, muhabbet ettiği âli-makam bir zâtın tebaiyetiyle girebilir.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Ebediyen yaşlanmayacak çocuklar...” Vâkıa Sûresi, 56:17; İnsan Sûresi, 76:19.
2 : “Fakat şer’an yedi yaşına gelen bir çocuğa namaz gibi farzlara peder ve valideleri onları alıştırmak için, teşvikkârâne emretmek ve on yaşına girse şiddetle namaz kıldırmak ve alıştırmak şeriatta var. Demek, “Vacip olmadığı halde, nafile nevinden yedi yaşından hadd-i bülûğa kadar büyükler gibi namaz kılıp oruç tutan çocuklar, mütedeyyin büyükler gibi büyük mükâfatı görmek için otuz üç yaşında olacaklar”. bk. Risale-i Nur Külliyatı-2, Nesil Yayınları, s. 1836 (Emirdağ Lâhikası-II).
3 : bk. Bakara Sûresi, 2:25; Tevbe Sûresi, 9:72; Fâtır Sûresi, 35:33; Yâsîn Sûresi, 36:55.
4 : bk. Tirmizî, Sıfatü’l-Cennet 23; İbni Mâce, Zühd 39; Dârimî, Rikâk 110; Müsned 3:80.
5 : “Allah için sevmek” Ebû Dâvûd, Sünnet 15; Tirmizî, Kıyâmet 60; Müsned 3:438, 440.
6 : “Karşılıklı kurulmuş koltuklarda...” Hicr Sûresi, 15:47; Sâffât Sûresi, 37:44.
7 : bk. Yâsîn Sûresi, 36:56; Dehr Sûresi, 76:13; Mutaffifin Sûresi, 83:23.
8 : bk. Âl-i İmran Sûresi, 3:31; Buhârî, Tevhid 19,24, Müslim, Îman 322, 327, 334-345.
9 : “Kişi sevdiğiyle beraberdir.” Buhari, Edeb 96; Müslim, Birr 165; Tirmizi, Zühd 50, Daavât 98.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: İkinci Mevkıf
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âdi : normal, sıradan
ahbap : sevgililer, dostlar
âlâ : yüce
âli-makam : yüce makam sahibi
berzah : kabir âlemi
ebedî : sonsuz
enbiya : peygamberler
evliya : veliler
firak : ayrılık
füyuzât : feyizler, nimet ve bolluklar
hadd-i bülûğ : ergenlik çağı
haşir : öldükten sonra âhirette tekrar diriltilip Allah’ın huzurunda toplanma
istifaza : feyizlenme
kablelbülûğ : büluğdan önce
kadîm : eski
muhabbet : sevgi
nass : açık ve kesin hüküm
peder : baba
sâfi : saf, temiz
salih : iyi işler yapan, dinin emirlerine uyan kimse
sinn-i teklif : sorumluluk yaşı
suret : şekil, biçim
şefaat : günahlarımızın bağışlanması için Allah katında makbul kişilerin aracılık yapması, destek olması
tabir edilen : adlandırılan
tarif : anlatma, açıklama
tebaiyet : tabi olma, uyma
tenasül : üreme, nesil yetiştirme
ulvî : yüce
valide : anne
vasıl olma : ulaşma
veledperverlik : çocuk sevme ve yetiştirme
Yükleniyor...