Hem iki deccalın sıfatları ve halleri ayrı ayrı olduğu halde, mutlak gelen rivayetlerde iltibas oluyor; biri, öteki zannedilir. Hem Büyük Mehdînin halleri sâbık mehdîlere işaret eden rivayetlere mutabık çıkmıyor, hadîs-i müteşabih hükmüne geçer. İmam-ı Ali (r.a.) yalnız İslâm Deccalından bahseder. Mukaddime bitti, meselelere başlıyoruz.
• • •
Şimdilik o hâdisât-ı gaybiyenin yüzer misallerinden, mülhidler tarafından avâmın akidelerini bozmak fikriyle işâa edilen yirmi üç Meseleleri, tevfik-i Rabbânî ile, gayet muhtasar bir surette beyan edilecek. Ve o Meseleler mülhidlerin tahmini gibi zarar vermemekle beraber, herbiri bir lem’a-i i’câz-ı Nebevî olduğu görünmekle ve hakikî te’villeri ispat ve izhar edilmekle akîde-i avâmı kuvvetlendirmeye mühim bir sebep olmasını rahmet-i Rabbânîden rica edip hatîâtımı ve galatatımı afv ve mağfiret altına almasını Rabb-i Rahîmimden niyaz ederim.
• • •
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Dördüncü Şuâ / Sonraki Risale: On Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

afv : affetme, bağışlama
akide : inanç
akîde-i avâm : geniş halk tabakasının akidesi, inancı
avâm : halk tabakası
beyan : açıklama
galatat : hatalar, yanlışlar
gayet : çok
hâdisât-ı gaybiye : gayb âlemine ait bilinmeyen olaylar
hadîs-i müteşâbih : mânâsı açık olmayan ve yorumlanabilir olan hadîs-i şerif
hakikî : asıl, gerçek
hatîât : hatalar
işâa etme : yayma, duyurma
izhar etme : açığa çıkarma, gösterme
lem’a-i i’câz-ı Nebevî : Peygamber Efendimizden kaynaklanan mu’cizelik parıltıları
mağfiret : bağışlama
misal : benzer, örnek
muhtasar : kısa, özet
mukaddime : bir kitabın başlangıç ve giriş bölümü
mutabık : uygun
mülhid : dinsiz
mülhid : dinsiz
niyaz : dua etme, yalvarıp yakarma
Rabb-i Rahîm : sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan ve herşeyi terbiye ve idare eden Allah
rahmet-i Rabbânî : herşeyin Rabbi olan Allah’ın sonsuz rahmeti
rivâyet : Hz. Peygambere ait bir sözün nakledilmesi
suret : biçim, şekil
te’vil : yorum
tevfik-i Rabbânî : her şeyin Rabbi olan Allah’ın yardımı, muvaffak kılması
Yükleniyor...