Beşinci Şuâ’ın İkinci Makamı ve Meseleleri

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

BİRİNCİ MESELE: Rivayette var ki, “Âhirzamanın eşhas-ı mühimmesinden olan Süfyanın eli delinecek.”

Allahu a’lem, bunun bir te’vili şudur ki: Sefahet ve lehviyat için gayet israf ile elinde mal durmaz, israfata akar. Darb-ı meselde deniliyor ki, “Filân adamın eli deliktir.” Yani çok müsriftir. İşte, “Süfyan israfı teşvik etmekle, şiddetli bir hırs ve tamaı uyandırarak insanların o zayıf damarlarını tutup kendine musahhar eder” diye bu hadîs ihtar ediyor; “İsraf eden ona esir olur, onun dâmına düşer” diye haber verir.

İKİNCİ MESELE: Rivayette var ki, “Âhirzamanın dehşetli bir şahsı sabah kalkar, alnında 'Hâzâ kâfir' yazılmış bulunur.” 1

Allahu a’lem bissavab, bunun te’vili şudur ki: O Süfyan, kendi başına frenklerin serpuşunu koyup herkese de giydirir. Fakat cebir ve kanunla tâmim ettiğinden, o serpuş dahi secdeye gittiği için, inşaallah ihtida eder; daha herkes -yalnız istemeyerek- onu giymekle kâfir olmaz.

ÜÇÜNCÜ MESELE: Rivâyette var ki, “Âhirzamanın müstebit hâkimleri, hususan Deccalın yalancı cennet ve cehennemleri bulunur.” 2

3 اَلْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ bunun bir te’vili şudur ki: Hükûmet dairesinde karşı karşıya kurulan ve birbirine bakan vaziyette bulunan hapishane ile lise mektebi, “Biri hûri ve gılmanın çirkin bir taklidi, diğeri azap ve zindan suretine girecek” diye bir işarettir.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Buhari, Fiten: 26; Müslim, Fiten: 101, 102; Tirmizî, Fiten: 62; Müsned, 3:115, 211, 228, 249, 250, 5:38, 404-405, 6:139-140.
2 : Müslim, Fiten, 104, 109; İbn-i Mâce, Fiten: 33; Müsned, 5:397.
3 : “…Gerçek bilgi ancak Allah katındadır.” Mülk Sûresi, 67:26.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Dördüncü Şuâ / Sonraki Risale: On Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhirzaman : dünya hayatının kıyamete yakın son devresi
Allahu a’lem bissavab : doğruyu en iyi Allah bilir
Allahu a’lem : Allah en iyisini bilir
cebir : zorlama
dâm : tuzak
darb-ı mesel : atasözü
eşhas-ı mühimme : önemli kişiler
frenk : Avrupalı, yabancı
hadîs : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış
'Hâzâ kâfir' : “Bu kafirdir”
hususan : bilhassa, özellikle
ihtar : hatırlatma, ikaz
ihtida : hidayete gelme, İslâmı kabul etme
inşaallah : Allah’ın izniyle
israfat : israflar, savurganlıklar
kâfir : Allah’ı veya Allah’ın bildirdiği kesin bir hükmü inkâr eden kimse
lehviyat : haram eğlenceler, oyunlar
musahhar : boyun eğen, emre uyan
müsrif : israf eden, savurgan
müstebit : baskıcı, diktatör
rivâyet : Peygamberimizden duyulan ve görülen şeylerin nakledilmesi
sefahet : yasak zevk ve eğlencelere düşkünlük
serpuş : başa giyilen bir tür başlık, şapka
Süfyan : Müslümanlar arasında çıkacak olan İslâm Deccalı
şua : parıltı
tama : aşırı arzu, açgözlülük, hırs
te’vil : yorum
Yükleniyor...