Fezâilini tariften âciz bulunduğumuz, fakat okuması ruhumuzda pek büyük bir inşiraha vesile olan ve maddî elemlerimizi sürura kalb eden ve iman bahçesinden hadsiz meyveleri getiren bu üç küçük risaleden birisi, zamanımızdaki mevcut küfür, dalâlet, tabiat karanlıklarını dağıtacak ve izale edecek on bir hüccet-i tevhidi; ikincisi, Risale-i Nur’un bütün muvazenelerinin menbaı ve esası ve üstadı içinde bulunan Fâtiha-ı Şerifenin imanî ve kudsî hüccetlerini hâvi bir şirin tefsirini; üçüncüsü, yine Afyon medrese-i Yusufiyesinde siz sevgili Üstadımızın kalb-i mübareklerine hutur eden risalet-i Muhammediyeye (a.s.m.) dair kısmının gayet parlak ve tam bir itmi’nan temin eden bir mükemmel tercümesini beyan buyuruyordu.

Hiçbir cihette hiçbir şeye liyakatimiz olmayan bizler, bütün kuvvetimizle neşrine çalışacağımız bu mahiyetteki eserlerinizi aldık. Cenâb-ı Hakka hadsiz şükür ederek “Yâ Erhamerrâhimîn! Üstadımızdan ebediyen razı ol” diye dua ettik.
1 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Risale-i Nur talebeleri namına:
Zübeyir, Ceylan, Sungur, İbrahim
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Bâkî olan sadece Odur.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Beşinci Şuâ / Sonraki Risale: Birinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

beyan : açıklama
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah
cihet : yön, taraf
ebediyen : sonsuza dek
Fâtiha-ı Şerife : Kur’ân’ın ilk sûresi olan Fatiha Sûresi
hadsiz : sonsuz, sınırsız
hâvi : içine alan
hutur : akla gelme, kalbe doğma
hüccet : güçlü delil, kanıt
İbrahim :
itmi’nân : güven, emniyet, gönül rahatlığı
kalb-i mübarek : mübarek kalp
kudsî : her türlü kusur ve noksandan uzak, mukaddes
liyakat : lâyık olma
mahiyet : asıl, esas, nitelik
medrese-i Yusufiye : Hz. Yusuf’un (a.s.) hapiste kalmasına benzetilerek, iman ve Kur’ân hizmetinden dolayı tutuklananların hapsedildiği yer mânâsında hapishane
nam : ad
neşr : yayma
risalet-i Muhammediye : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberliği
şükür : teşekkür, övgü
tefsir : açıklama, yorum
temin etme : sağlama
yâ Erhamerrâhimîn : ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah
Yükleniyor...