Tekrarı iktiza eden dua ve dâvet ve zikir ve tevhid kitabı dahi olduğunu bildirmek sırrıyla, güzel, tatlı tekraratıyla birtek cümlede ve birtek kıssada ayrı ayrı çok mânâları, ayrı ayrı muhatap tabakalarına tefhim etmekte ve cüz’î ve âdi bir hâdisede en cüz’î ve ehemmiyetsiz şeyler dahi nazar-ı merhametinde ve daire-i tedbir ve iradesinde bulunmasını bildirmek sırrıyla tesis-i İslâmiyette ve tedvin-i şeriatta Sahabelerin cüz’î hadiselerini dahi nazar-ı ehemmiyete almasında, hem küllî düsturların bulunması, hem umumî olan İslâmiyetin ve şeriatın tesisinde o cüz’î hadiseler, çekirdekler hükmünde çok ehemmiyetli meyveleri verdikleri cihetinde de bir nev-i i’câz gösterir.

Evet, ihtiyacın tekerrürüyle tekrarın lüzumu haysiyetiyle, yirmi sene zarfında pek çok mükerrer suallere cevap olarak ayrı ayrı çok tabakalara ders veren ve koca kâinatı parça parça edip kıyamette şeklini değiştirerek, dünyayı kaldırıp onun yerine azametli âhireti kuracak ve zerrattan yıldızlara kadar bütün cüz’iyat ve külliyatın tek bir Zâtın elinde ve tasarrufunda bulunduğunu ispat edecek ve kâinatı ve arz ve semâvâtı ve anâsırı kızdıran, hiddete getiren nev-i beşerin zulümlerine, kâinatın netice-i hilkati hesabına gazab-ı İlâhî ve hiddet-i Rabbâniyeyi gösterecek hadsiz harika ve nihayetsiz, dehşetli ve geniş bir inkılâbın tesisinde, binler netice kuvvetinde bazı cümleleri ve hadsiz delillerin neticesi olan bir kısım âyetleri tekrar etmek, değil bir kusur, belki gayet kuvvetli bir i’caz ve gayet yüksek bir belâğat ve mukteza-yı hâle gayet mutabık bir cezâlettir, bir fesâhattir.

Meselâ, birtek âyet iken yüz on dört defa tekrar edilen Bismillâhirrahmânirrahîm cümlesi, Risale-in Nur’un On Dördüncü Lem’asında beyan edildiği gibi, Arşı ferşle bağlayan ve kâinatı ışıklandıran ve her dakika herkes ona muhtaç olan öyle bir hakikattir ki, milyonlar defa tekrar edilse yine ihtiyaç var. Değil yalnız ekmek gibi hergün, belki hava ve ziya gibi her dakika ona ihtiyaç ve iştiyak vardır.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Dokuzuncu Mesele / Sonraki Risale: On Birinci Mes'ele
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âdî : basit, sıradan
âhiret : öteki dünya, öldükten sonraki hayat
anâsır : unsurlar, elementler
Arş : göğün en yüksek katı; Allah’ın büyüklüğünün ve yüceliğinin tecelli ettiği yer
arz : yer
azametli : büyük
belâğat : sözün düzgün, kusursuz, yerinde ve halin ve makamın icabına göre söylenmesi
beyan etmek : açıklamak
Bismillâhirrahmânirrahîm : Rahmân ve Rahim olan Allah’ın adıyla
cezâlet : akıcı ve güçlü ifade, güzel anlatım
cihet : yön
cüz’î : küçük, ferdî
cüz’iyat : küçük ferdî şeyler
daire-i tedbir ve irade : idare ve irade dairesi
dehşetli : korkunç
düstur : kural, prensip
ferş : yer
hadsiz : sayısız
hakikat : gerçek
haysiyet : özellik
hiddet : öfke, kızgınlık
hiddet-i Rabbâniye : Rab olan Allah’ın hiddeti, kızgınlığı
i’câz : mu’cizelik
inkılâb : değişim, dönüşüm
küllî : büyük, kapsamlı
külliyat : türler ve cinsler gibi topluluklar
lem’a : parıltı
mukteza-yı hâl : hâlin gereği
mutabık : uygun
mükerrer : tekrarlanan
nazar-ı ehemmiyete almak : önem vermek
nazar-ı merhamet : merhametli bakış
netice-i hilkat : yaratılışın sonucu
nev-i beşer : insanlar, insanlık türü
nev-i i’câz : mu’cizelik türü
semâvât : gökler
şeriat : İlahî kanun, İslâmiyet
tasarruf : kullanma ve yönetme
tedvin-i şeriat : İslâmî hükümlerin bir araya gelmesi, toplanması
tefhim etmek : anlatmak
tekerrür : tekrarlanma
tekrarat : tekrarlar
zerrat : zerreler, atomlar
ziya : ışık
Yükleniyor...