Afyon Müddeiumumîsi ve Mahkeme Reisi ve âzâlarına
Denizli’nin adliyesine hukukumu müdafaa için arz ettiğim Dokuz Esası aynen size de takdim ediyorum.
Yirmi senedir hayat-ı içtimaiyeyi ve bilhassa böyle resmî ve ince ve siyasî hayatı terk etmişim. O hallere karşı alınması lâzım gelen vaziyeti bilmiyorum ve düşünmüyorum ve düşünmesi beni cidden incitiyor. Fakat mecburiyetle başka mahkemede insafsız bir zâtın intizamsız ve mükerrer ve lüzumsuz pek çok suallerine verdiğim cevapların hâtimesi ve hülâsası olan bu intizamsız müdafaatım ve istidamda belki sadet harici ve lüzumsuz tekrarat ve intizamsızlık ve aleyhime dönecek şiddetli tabirler ve bilmediğim yeni kanunlara muhalif ifadeler bulunabilir. Fakat madem hakikat üzere gidiyor; hakikatın hatırı için o kusurlara bakmamak gerektir. O istida ve müdafaatım Dokuz Esas üzerine gidiyor.
Birincisi: Madem, hükûmet-i cumhuriye, cumhuriyetteki hürriyet-i vicdan düsturuyla, dinsizlere ve sefahetçilere ilişmiyor. Elbette, dindarlara ve takvâcılara da ilişmemek gerektir. Ve madem dinsiz bir millet yaşamaz ve Asya din noktasında Avrupa’ya benzemez ve İslâmiyet, hayat-ı şahsiye ve uhreviye cihetinde Hıristiyanlığa uymaz ve dinsiz bir Müslüman başka dinsizler gibi olmaz. Ve bu bin seneden beri dünyayı diyanetiyle ışıklandıran ve bütün dünyanın tehacümatına karşı salâbet-i diniyesini kahramanâne müdafaa eden bu vatandaki milletin bir ihtiyac-ı fıtrîsi hükmüne geçen diyanet, salâhat ve bilhassa iman hakikatlerinin öğrenmesi yerlerine hiçbir terakkiyat, hiçbir medeniyet tutamaz. Ve o ihtiyacı onlara unutturamaz. Elbette bu vatandaki millete hükmeden bir hükûmet, Risale-i Nur’a adalet ve kanun ve âsâyiş cihetinde ilişemez ve iliştirmemeli.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

amel etme : uyma, yerine getirme
arz etmek : söyleme, ifade etme
âsâyiş : kanuna uygunluk, barış içinde olma
âzâ : üye
bilhassa : özellikle
cihet : yön, taraf
diyanet : din, dindarlık
düstur : kural, prensip
esas : husus
hakikat : doğru ve gerçek; birşeyin aslı esası, gerçek mahiyeti
hâkimiyet : egemenlik, hükümranlık
hâtime : sonuç, son bölüm
hayat-ı içtimaiye : sosyal hayat
hayat-ı şahsiye ve uhreviye : kişisel hayat ve âhiret hayatı
hükûmet-i cumhuriye : Cumhuriyet hükûmeti
hükûmet-i İslâmiye-i Ömeriye : Hz. Ömer dönemindeki İslâmî hükûmet
hülâsa : özet, öz
hürriyet-i vicdan : vicdan hürriyeti
ihtiyac-ı fıtrî : yaratılıştan gelen doğal ihtiyaç
insafsız : vicdansız
intizamsız : düzensiz
istida : dilekçe, müracaat dilekçesi
kahramanâne : kahramanca
mecburiyetle : zorunlu olarak
muhalif : aykırı, zıt
müdafaa eden : savunan
müdafaa : savunma
müdafaat : savunmalar
müddeiumumî : savcı
mükerrer : tekrar tekrar
reddetmek : istememek, kabul etmemek
reis : başkan
sadet harici : asıl konunun dışında
salâbet-i diniye : dinini ve dinin emirlerini korumak ve tatbik etmedeki ciddiyet ve sağlamlık
salâhat : dindarlıkta çok ileri olma hâli, günahsız ve temiz oluş
sefahetçiler : gayrı meşru zevk ve eğlencelere düşkün olanlar
tabir : ifade
takdim etmek : sunmak
takvâcılar : Allah’tan korkup emir ve yasaklarına titizlikle uyanlar
tehâcümât : hücumlar
tekrarat : tekrarlar
terakkiyat : ilerlemeler, yükselmeler, kalkınmalar
Yükleniyor...