Yirminci Sözde Kur’ân’ın medeniyet harikalarından gaybî haber verdiğini beyan ederken, bir âyetin işareti olarak, kâfirler şimendiferle âlem-i İslâmı mağlûp ederler demişim. İslâmı bu hârikalara teşvik ettiğim halde, bir sebeb-i ittiham olarak, şimendifer, tayyare ve radyo gibi terakkiyat-ı hâzıra aleyhindedir diye sâbık mahkemelerin bazı müddeiumumîleri bizi ittiham etmiş.

Hem hiçbir münasebeti olmadığı halde, bir adam Risale-i Nur’un ikinci bir ismi olan Risaletü’n-Nur tâbirinden, “Kur’ân’ın nurundan bir risalettir, yani bir ilhamdır ve risaletin şeriat vazifesini yapan bir vâristir” demiş. Bir iddianamede, başka yerin verdiği yanlış mânâ ile, güya “Risale-i Nur bir resuldür” diye benim için bir sebeb-i ittiham tutulmuş.

Hem müdafaatımda yirmi yerde kat’î bir surette hüccetlerle ispat etmişiz ki, bütün dünyaya karşı da olsa, dini ve Kur’ân’ı ve Risale-i Nur’u âlet edemeyiz ve edilmez. Ve biz onların bir hakikatını dünya saltanatına değiştirmeyiz ve bilfiil öyleyiz. Ve bu dâvânın emâreleri yirmi senede binlerdir. Halbuki şimdi Afyon sorgusunun gidişatında ve iddianamede, başka zabıtnâmelere binaen, güya bizim maksadımız ve sa’yimiz dünya entrikalarını çevirmek ve dünya garazlarına koşmak ve dini hasis şeylere âlet etmek ve kudsiyetini düşürtmektir diye bizi ittiham ediyor. Madem öyledir; ben ve biz bütün kuvvetimizle deriz:

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 1
Said Nursî
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Allah bize yeter; O ne güzel vekildir.” Âl-i İmrân Sûresi, 3:173.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlem-i İslâm : İslam âlemi
beyan etme : açıklama, izah etme
bilfiil : fiilen, gerçekte
binaen : –dayanarak, dolayı
emâre : belirti, işaret
entrika : dalavere, dolap çevirme
garaz : kötü kasıt
gidişat : hâl, vaziyet
güya : sanki
hakikat : gerçek, asıl ve esas
hasis : değersiz
hüccet : güçlü ve sarsılmaz delil, kanıt
iddianame : savcının bir dava konusunda hazırladığı iddia ve delilleri içine alan yazısı
ilham : Allah tarafından insanın kalbine indirilen mânâ
ittiham : suçlama
kâfir : Allah’ı veya Allah’ın bildirdiği kesin olan şeylerden birini inkâr eden kimse
kat’i : şüphesiz, kesin
kudsiyet : kusur ve noksandan uzak oluş, kutsallık
mağlup etme : yenme
müdafaat : savunmalar
müddeiumumî : savcı
münasebet : bağlantı, ilişki
resul : elçi,
risalet : peygamberlik, elçilik,
sa’y : çalışma, emek
sâbık : önceki, geçmiş
saltanat : egemenlik
sebeb-i ittiham : suçlamaya sebep olan şey
suret : biçim, şekil
şeriat : Allah tarafından bildirilen emir ve yasaklara dayanan hükümlerin hepsi
şimendifer : tren
tâbir : ifade, adlandırma
tayyare : uçak
terakkiyât-ı hâzıra : zamanımızdaki ilmî ve teknik ilerlemeler
teşvik : şevklendirme
vâris : mirasçı
zabıtnâme : tutanak
Yükleniyor...