Denizli beraatimizden sonra üç sene münzevî ve siyasetten alâkasız olduğum halde Afyon hapsini netice veren bu yeni hâdisenin on vech ile kanunsuz olduğunu beyan ediyorum.
Birincisi: Üç mahkeme ve üç ehl-i vukufun ve Ankara’nın yedi makamatında ve adliyelerin elinde iki sene Risale-i Nur tetkikten geçtiği halde, ittifakla hiçbiri muhalif kalmadan hem umum risalelerin beraatine, hem Said ile beraber yetmiş beş arkadaşı birlikte beraat ettirildiği ve bir gün bile ceza verilmediği halde, yeniden evrak-ı muzırra gibi o risalelere el uzatmak ne derece kanunsuzdur, zerre kadar insafı olan bilir.

İkincisi: Beraatten sonra üç buçuk sene Emirdağı’nda münzevî, garip, kapısını hem dışarıdan kilit, hem içeriden sürgüyle kapayan ve yüzde bir adamı zarurî bir iş olmadan yanına kabul etmeyen ve yirmi seneden beri devam eden telifini de bırakıp, daha telif etmeyen bir adama dünya siyaseti için kapısının kilidini kırarak gelip, Arabî evradından ve başındaki levha-i imaniyeden başka taharriciler birşey bulamadıkları halde, bu eziyetin verilmesi ne derece hilâf-ı kanun olduğunu, zerre kadar insafı bulunan anlar.

Üçüncüsü: Mahkemede dediği gibi, yetmiş şahidin tasdikiyle, yedi sene Harb-i Umumîyi bilmeyen ve merak etmeyen ve sormayan -ki şimdi on senedir aynı halde bulunan- ve yirmi beş seneden beri hiç bir gazeteyi okumayan ve dinlemeyen ve otuz seneden beri
1 اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالسِّيَاسَةِ deyip, siyasetten bütün kuvvetiyle kaçan ve yirmi iki sene işkenceli sıkıntılar çektiği halde ehl-i siyasetin nazar-ı dikkatini kendine celb etmemek ve siyasete karışmamak için bir defa istirahati için hükümete müracaat etmeyen bir adama, dehşetli bir siyasî gibi ve siyasî entrikacısı gibi onun menzilini ve inzivagâhını basıp hasta halinde emsalsiz bir sıkıntı vermek, hiçbir kanuna muvafık gelir mi? Zerre kadar vicdanı bulunan bu hâle acıyacak.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Şeytanın ve siyasetin şerrinden Allah’a sığınırım.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Arabî : Arapça
beraat : temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması
beyan etmek : açıklamak, izah etmek
cemiyetçilik : cemiyet taraftarlığı, örgütçülük
ehl-i siyaset : siyasetle uğraşanlar, politikacılar
ehl-i vukuf : bilirkişi
entrika : dalavere, dolap çevirme
evham : kuruntular, şüpheler
evrad : virdler; zikirler
evrak-ı muzırra : zararlı evraklar, yayınlar
garaz : kötü kasıt
hâdise : olay
Harb-i Umumî : Dünya Savaşı
hilâf-ı kanun : kanuna ters, kanun dışı
insaf : vicdan
inzivagâh : inziva yeri
ittifak : oy birliği
levha-i imaniye : imana ait levha
makamat : makamlar, konuyla ilgili yerler
menzil : ev, mekân
muhalif : aykırı, zıt
muvafık : lâyık, uygun
münzevî : bir köşeye çekilip ibadetle uğraşan, vaktini ibadetle geçiren
nazar-ı dikkati celb etme : dikkat çekme
reis : başkan
risale : mektup; Risale-i Nur’dan her bir bölüm
siyasî : siyasetle ilgili
şahid : şahitlik yapan, bilen, tanıyan
taharrici : araştırmacı
tarîkatçılık : tarîkata mensup, üye olma
tasdik : doğrulama, onaylama
telif : yazma
tetkik : inceleme, araştırma
umum : bütün
vecih : yön, tarz
zarurî : zorunlu, gerekli
Yükleniyor...