Dördüncüsü: Eskişehir Mahkemesinde altı ay tetkikten sonra, sebebi de cemiyetçilik, tarîkatçilik olduğu ve o evham bahanesiyle büyük reisin ona şahsî garazıyla onun aleyhinde bazı adliyecileri teşvik ettiği halde, cemiyetçilik ve tarîkatçilik ve Risale-i Nur cihetinde beraat ettirip, yalnız Risale-i Nur’un bir küçük parçası olan Tesettür Risalesini bahane ederek, kanun ile değil de, yalnız kanaat-ı vicdaniye ile yüz şakird içinde beş on şakirde altışar ay ceza verdiler ki, tetkik zamanına kadar dört buçuk ay mevkuf, yani bir buçuk ay hapis kaldıkları ve on sene sonra Denizli Mahkemesi yine dokuz ay cemiyetçilik ve tarîkatçilik gibi birkaç bahane ile yirmi senelik bütün mektubat ve telifatlarını inceden inceye tetkikle beraber, Ankara’nın Ağırceza Mahkemesine beş sandık kitapları gönderdikleri ve iki sene o kitaplar ve mektuplar Ankara ve Denizli Mahkemelerinde tetkikten geçtikleri halde, o mahkemeler ittifakla cemiyetcilik, tarîkatçilik HAŞİYE vesair bahaneler cihetinde beraat kararı verip o kitap ve mektupları aynen sahiplerine iade ve Said’i arkadaşlarıyla beraber beraat ettirdikleri halde, bir siyasî cemiyetçi nazarıyla ve entrikacı bir adam tarzında onu ittiham etmek ve adliye memurlarını onun aleyhinde tarîkat noktasında sevk etmek ne kadar kanunsuz olduğunu, insaniyeti sukut etmeyen bilir.

Beşincisi: Benim ve Risale-i Nur’un mesleğinin esası ve otuz seneden beri bir düstur-u hayatım olan şefkat itibarıyla, bir mâsuma zarar gelmemek için, bana zulmeden cânilere, değil ilişmek, belki beddua ile de mukabele edemiyorum. Hattâ en şiddetli bir garazla bana zulmeden bazı fâsık, belki dinsiz zâlimlere hiddet ettiğim halde, değil maddî, belki beddua ile de mukabeleden beni o şefkat men ediyor. Çünkü o zâlim gaddarın, ya peder ve validesi gibi ihtiyar bîçarelere veya evlâdı gibi mâsumlara maddî zarar gelmemek için, o dört beş mâsumların hatırına binaen o zâlim gaddara ilişmiyorum. Bazan da hakkımı helâl ediyorum.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Nurların esası ve hedefi, iman-ı tahkikî ve hakikat-i Kur’âniyedir. Onun için üç mahkeme tarîkat noktasında beraat vermişler. Hem bu yirmi senede hiçbir adam dememiş: “Said bana tarîkat vermiş.” Hem bin seneden beri, bu milletin ekser ecdadı bağlandığı bir meslek, sebeb-i mes’uliyet olamaz. Hem gizli münafıklar hakikat-i İslâmiyete tarîkat namını takıp, bu milletin dinine taarruz ettiklerine karşı galibâne mukabele edenler, tarîkatle ittiham edilmezler. Cemiyet ise, uhuvvet-i İslâmiye cihetinde bir uhrevî kardeşliktir. Yoksa siyasî cemiyet olmadığına, üç mahkeme hüküm vermişler, o cihette beraat ettirmişler.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

beddua : bir kimsenin kötülüğü için dua
beraat : temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması
cânî : cinayet işlemiş
cemiyet : topluluk, dernek
cemiyetçi : topluluk teşkil eden, dernek kurucusu
cemiyetçilik : cemiyet taraftarlığı, örgütçülük
cihet : yön, taraf
düstur-u hayat : hayat prensibi
ecdad : atalar, cedler
ekser : çoğunluk
entrikacı : dalavere yapan, dolap çeviren
esas : temel, şart husus
fâsık : yoldan çıkmış, günahkâr
gaddar : acımasız, çok zulmeden
galibâne : galip bir tarzda
garaz : kötü kasıt
hakikat-i İslâmiye : islâmiyet’in hakikati, aslı, esası
hakikat-i Kur’âniye : Kur’ân’ın hakikati
haşiye : dipnot, açıklayıcı söz
hiddet : öfke
iman-ı tahkîki : sarsılmaz iman; inandığı şeylerin aslını, esâsını bilerek inanma
ittifak : birlik
ittiham edilme : suçlanma
ittiham etmek : suçlamak
kanaat-i vicdâniye : vicdânî kanaat
mâsum : günahsız, suçsuz
mektubat : mektuplar
men etmek : yasaklamak, engellemek
mevkuf : tevkif edilmiş, tutuklu
mukabele : karşılık
münafık : iki yüzlü, inanmadığı halde inanmış görünen
nam : ad, ünvan
nazar : bakış, düşünce
peder : baba
sebeb-i mes’uliyet : mesuliyet sebebi
sevk etmek : yöneltmek
siyasî : siyasetle ilgili
sukut : düşüş, alçalma
şakirt : öğrenci, talebe
taarruz : saldırı
tarîkat : mânevî ilerlemeye götüren yol
tarîkatçılık : tarîkata mensup, üye olma
telifat : yazılan yazı ve eserler
Tesettür Risalesi : örtünmeyle ilgili risale; Yirmi Dördüncü Lem’a
teşvik : şevklendirme
tetkik : inceleme, araştırma
uhrevî : ahirete ait
uhuvvet-i İslâmiye : İslâm kardeşliği
valide : anne
vesair : bunun gibileri, benzerleri ve diğerleri
zâlim : zulmeden, haksızlık yapan
zulm : haksızlık, eziyet, işkence
Yükleniyor...