İşte bu sırr-ı şefkat içindir ki, idare ve âsâyişe kat’iyen ilişmediğim gibi, bütün arkadaşlarıma o derece tavsiye etmişim ki, üç vilâyetin insaflı zabıtalarının bir kısmı itiraf etmişler ki, “Bu Nur şakirtleri mânevî bir zabıtadır; idare ve âsâyişi muhafaza ediyorlar” dedikleri ve bu hakikate binler şahit ve yirmi sene hayatıyla tasdikleri ve binler şakirtlerin de zabıtaca hiçbir vukuat kaydetmemeleriyle teyid ettikleri halde, o bîçare adamın ihtilâlci ve insafsız bir komiteci gibi menzilini basmak ve insafsız adamlar ona ihanet etmek ve menzilinde bir şey bulamamakla beraber, yüz cinayeti bulunan bir adam gibi, hattâ gayet kıymettar ve antika ve mu’cizeli Kur’ân’ını ve başındaki levhalarını evrak-ı muzırra gibi toplamak, acaba hangi kanun müsaade eder? Böyle âsâyişe hüsn-ü ahlâk ile hizmet eden dindar binler zâtları, evham yüzünden idare ve âsâyiş aleyhine zorla sevk etmek, hangi maslahat icabıdır?

Altıncısı: Bundan otuz sene evvel, Cenâb-ı Hakkın inayetiyle dünyanın muvakkat şan ve şerefinin ve enâniyetli hodfuruşluğunun, şöhretperestliğinin ne kadar faidesiz ve mânâsız olduğunu, hadsiz şükür olsun ki, Kur’ân’ın feyziyle anlamış bir adamın o zamandan beri bütün kuvvetiyle nefs-i emmâresiyle mücadele edip mahviyet etmek, benliğini bırakmak, tasannu ve riyakârlık yapmamak için elden geldiği kadar çalıştığına, ona hizmet eden veya arkadaşlık edenler kat’î bildikleri ve şehadet ettikleri halde ve yirmi seneden beri herkes kendi hakkında hoşlandığı ziyade hüsn-ü zan ve teveccüh-ü nas ve şahsını medh ü senâdan ve kendini mânevî makam sahibi olduğunu bilmekten herkese muhalif olarak bütün kuvvetiyle kaçtığı ve hem has kardeşlerinin onun hakkındaki hüsn-ü zanlarını reddedip, o hâlis kardeşlerinin hatırını kırması ve yazdığı cevabî mektuplarında onun hakkındaki medihlerini ve ziyade hüsn-ü zanlarını kabul etmemesi ve kendini faziletten mahrum gösterip bütün fazileti Kur’ân’ın tefsiri olan Risale-i Nur’a ve dolayısıyla Nur şakirtlerinin şahs-ı mânevîsine verip kendini âdi bir hizmetkâr bilmesi kat’î ispat ediyor ki, şahsını beğendirmeye çalışmadığı ve istemediği ve reddettiği halde, onun rızası olmadan bazı dostları uzak bir yerden onun hakkında ziyade hüsn-ü zan edip medhetmeleri, bir makam vermeleri ve Kütahya havalisinde tanımadığı bir vâizin bazı sözleriyle ve Kütahya’ya hiç mektup göndermediğim ve benim imzamı taklitle yazılan ve medar-ı mes’uliyet tevehhüm edilen bir mektupla ve kimin yazısı bilinmeyen dokunaklı bir kitap Balıkesir’de bulunmasıyla, acaba hangi kanun ile medar-ı mes’uliyet olur ki, o bîçare hasta ve çok ihtiyar ve garibin münzevî odasına, büyük bir cinayet işlemiş gibi, kilidini kırıp taharri memurlarını sokmak, hem evradından ve levhalarından başka bir bahane bulamamak, acaba dünyada hiç bir kanun, hiç bir siyaset bu taarruza müsaade eder mi?
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

antika : eski ve kıymetli sanat eseri
âsâyiş : bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik
bîçare : çaresiz, zavallı
binaen : –dayanarak, dolayı
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah
enâniyet : kendini beğenme, benlik
evham : kuruntular, şüpheler
evrak-ı muzırra : zararlı evraklar, yayınlar
fazilet : güzel ahlâk, üstünlük
feyz : mânevî gıda, lütuf
gaddar : acımasız, çok zulmeden
hadsiz : sonsuz
hâlis : içten, katıksız, samimi
hodfuruşluk : kendi kendini beğenme
hüsn-ü ahlâk : güzel ahlâk
hüsn-ü zan : güzel düşünce
icab etme : gerektirme
ihanet etmek : hıyanet, arkadan vurma
ihtilâlci : ihtilal yapan, karıştıran
inâyet : Allah’ın yardım ve şefkati
kıymettar : kıymetli, değerli
komite : belli bir amaç için bir araya gelen ve faaliyet gösteren topluluk
mahrum : yoksun
mahviyet : tevazu, alçak gönüllülük
maslahat : fayda, gaye
mâsum : günahsız, suçsuz
medh ü senâ : övme ve yüceltme
medih : övgü
menzil : ev, mekân
muhafaza etmek : korumak
muhalif : aykırı, zıt
muvakkat : geçici
nefs-i emmâre : hazır zevke düşkün ve insanı kötülüğe sevk eden duygu
riyakârlık : gösteriş
sevk etmek : yöneltmek
sırr-ı şefkat : şefkat sırrı
şakirt : öğrenci, talebe
şehadet : şahitlik, tanıklık
şöhretperestlik : şöhret düşkünlüğü
tasannu : yapmacıklık
tasdik : doğrulama, onaylama
tefsir : açıklama, yorum
teveccüh-ü nâs : insanların alâkası, yönelmesi
teyid : destekleme
vilâyet : il
vukuat : toplumu rahatsız edecek tarzda olan, emniyeti ilgilendiren olaylar
zâlim : zulmeden, haksızlık yapan
ziyade : fazla, çok
Yükleniyor...