Son sözüm


Heyet-i hâkimeye beyan ediyorum ki: Hem iddianameden, hem uzun tecridlerimden anladım ki, bu meselede en ziyade şahsım nazara alınıyor ve şahsımı çürütmek maslahat görülmüş. Güya şahsiyetimin idareye, âsâyişe, vatana zararı var. Ve ben de din perdesi altında dünyevî maksatlar güdüyormuşum, bir nevi siyaset peşinde koşuyormuşum. Buna karşı, size bunu kat’iyetle beyan ediyorum: Bu evham yüzünden, benim şahsiyetimi çürütmek suretinde Risale-i Nur’a ve bu vatana ve bu millete fedakâr ve kıymettar olan şakirtlerini incitmeyiniz. Yoksa bu vatana ve bu millete mânevî büyük bir zarar, belki bir tehlikeye vesile olur.

Bunu da size kat’iyen beyan ediyorum: Şahsıma tahkir ve ihanet ve çürütmek ve işkence, ceza gibi ne gelse; Risale-i Nur’a ve şakirtlerine benim yüzümden zarar gelmemek şartıyla, şimdiki mesleğim itibarıyla kabule karar vermişim. Bunda da âhiretim için bir sevap var. Ve nefs-i emmârenin şerrinden kurtulmama bir vesiledir diye, bir cihette ağlarken memnun oluyorum. Eğer bu bîçare mâsumlar benimle beraber bu meselede hapse girmeseydiler, mahkemenizde pek şiddetli konuşacaktım. Siz de gördünüz ki, iddianameyi yazan, bin dereden su toplamak gibi, yirmi otuz senelik hayatımda, mahrem ve gayr-i mahrem bütün kitap ve mektuplarımdan, cerbezesiyle ve kısmen yanlış mânâ vermesiyle, güya umum onlar bu sene yazılmış, hiç mahkemeleri görmemiş, af kanunlarına ve mürur-u zamana uğramamış gibi, onunla benim şahsiyetimi çürütmek istiyor. Ben kendim, şahsımın çürük olduğunu yüz defa söylediğim ve aleyhimde olanlar her vesile ile yine şahsımı çürüttükleri halde, ehl-i siyaseti evhamlandıracak derecede teveccüh-ü âmmeye karşı faide vermediğinin sebebi: İmanın kuvvetlenmesi için bu zamanda ve bu zeminde gayet şiddetli bir ihtiyac-ı kat’î ile ders i dinde bazı şahıslar lâzımdır ki, hakikati hiçbir şeye feda etmesin, hiçbir şeye âlet etmesin, nefsine hiçbir hisse vermesin. Tâ ki, imana dair dersinden istifade edilsin, kanaat-i kat’îye gelsin.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhiret : öteki dünya, öldükten sonraki hayat
âsâyiş : bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik
beyan : açıklama, izah
bîçare : çaresiz, zavallı
cerbeze : hakkı bâtıl, bâtılı hak gösterecek derecede aldatma
cihet : yön, taraf
ders-i din : din dersi
dünyevî : dünya ile ilgili
ehl-i siyaset : siyasetle uğraşanlar, politikacılar
evham : kuruntular, şüpheler
gayet : son derece, çok
gayr-i mahrem : gizli olmayan
güya : sanki
hakikat : doğru gerçek, öz bilgi
heyet-i hâkime : hakimler heyeti, kurulu
iddianame : savcının bir dava konusunda hazırladığı iddia ve delilleri içine alan yazısı
ihanet : haksız yere tahkir etme; hıyanet, hainlik
ihtiyac-ı kat’î : kesin ihtiyaçlar
kanaat-i kat’îye : kesin kanaat, inanma
kat’iyen : kesinlikle
kat’iyet : kesinlik
kıymettar : kıymetli, değerli
mahrem : gizli
maslahat : fayda, gaye
mürur-u zaman : zamanın geçmesi
nazara alınmak : dikkate alınmak
nefs : kişinin kendisi; hazır lezzetlere düşkün olan güç
nefs-i emmâre : hazır zevke düşkün ve insanı kötülüğe sevk eden duygu
nevi : tür, çeşit
suret : biçim, görünüş
şakirt : öğrenci, talebe
tahkir : aşağılama, hakaret etme
tecrit : yalnız başına bırakma
teveccüh-ü âmme : herkesin ilgisi ve sevgisi
umum : bütün
vesîle : sebep, bahane, vasıta
zemin : ortam
ziyade : fazla, çok
Yükleniyor...