Halbuki, Ruslar beni Kürt gönüllü kumandanı suretinde, Kazakları ve esirleri kesen gaddar adam nazarıyla bana baktıkları halde, beni dersten men etmediler. Arkadaşım olan doksan esir zabitlerin kısm-ı ekserisine ders veriyordum. Bir defa Rus kumandanı geldi, dinledi. Türkçe bilmediği için, siyasî ders zannetti, bir defa beni men etti; sonra yine izin verdi. Hem aynı kışlada bir odayı cami yaptık. Ben imamlık yapıyordum. Hiç müdahale etmediler, ihtilâttan men etmediler, beni muhabereden kesmediler.

Halbuki, bu dostlarım, güya vatandaşlarım ve dindaşlarım ve onların menfaat-i imaniyelerine uğraştığım adamlar, hiçbir sebep yokken, siyasetten ve dünyadan alâkamı kestiğimi bilirlerken, üç sene değil, belki beni altı sene sıkıntılı bir esaret altına aldılar, ihtilâttan men ettiler. Vesikam olduğu halde, dersten, hattâ odamda hususî dersimi de men ettiler, muhabereye sed çektiler. Hattâ, vesikam olduğu halde, kendim tamir ettiğim ve dört sene imamlık ettiğim mescidimden beni men ettiler. Şimdi dahi cemaat sevabından beni mahrum etmek için—daimî cemaatim ve âhiret kardeşlerim—mahsus üç adama dahi imamet etmemi kabul etmiyorlar. Hem, istemediğim halde birisi bana iyi dese, bana nezaret eden memur kıskanarak kızıyor, nüfuzunu kırayım diye vicdansızcasına tedbirler yapıyor, âmirlerinden iltifat görmek için beni tâciz ediyor.

İşte, böyle vaziyette bir adam, Cenâb-ı Haktan başka kime müracaat eder? Hâkim, kendi müddei olsa, elbette ona şekvâ edilmez. Gel, sen söyle, bu hale ne diyeceğiz? Sen ne dersen de, ben derim ki: Bu dostlarım içinde çok münafıklar var. Münafık kâfirden eşeddir. Onun için, kâfir Rus’un bana çektirmediğini çektiriyorlar.

Hey bedbahtlar! Ben size ne yaptım ve ne yapıyorum? İmanınızın kurtulmasına ve saadet-i ebediyenize hizmet ediyorum. Demek hizmetim hâlis, lillâh için olmamış ki, aksülâmel oluyor; siz, ona mukàbil her fırsatta beni incitiyorsunuz.

Elbette mahkeme-i kübrâda sizinle görüşeceğiz. 1 حَسْبُناَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ derim. 2 نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيرُ
3 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Said Nursî
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Allah bize yeter; O ne güzel vekildir.” Âl-i İmrân Sûresi, 3:173.
2 : “O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır!” Enfâl Sûresi, 8:40; Hac Sûresi, 22:78.
3 : Bâkî olan sadece Odur.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhiret : öteki dünya, öldükten sonraki sonsuz hayat
aksülâmel : işin aksi, ters tepki
bedbaht : talihsiz
eşed : daha şiddetli
gaddar : acımasız, çok zâlim
hâkim : yargıç
hâlis : içten, samimi
ihtilât : karışıp görüşme, insanlarla bir arada bulunma
iltifat : iyilik ve güzellikle davranış
imamet : imamlık
kısm-ı ekserisi : büyük bir kısmı
lillâh : Allah için
mahkeme-i kübrâ : öldükten sonra âhirette Allah’ın huzurunda kurulacak olan büyük mahkeme
mahrum : yoksun
men etmek : yasaklamak
menfaat-i imaniye : imanın verdiği fayda, yarar
muhabere : haberleşme
mukàbil : karşılık
müddei : savcı
münafık : iki yüzlü, inanmadığı halde inanmış görünen kişi
nazar : bakış, göz
nezaret etme : gözetim altında tutma
nüfuz : etki, tesir
saadet-i ebediye : sonsuz mutluluk
sed çekmek : engel olmak
şekvâ : şikayet
taciz : rahatsız etme, sıkıntı verme
tedbir : önlem
vesika : izin belgesi
zabit : subay
Yükleniyor...