Aziz, sıddık kardeşlerim; Bu iki gün zarfında iki küçük patlak, zâhirî hiç bir sebep yokken acîp, mânidar bir tarzda olması tesadüfe benzemiyor. Birincisi: Koğuşumda muhkem demirden olan soba birden kuvvetli tabanca gibi ses verip aşağısındaki kalın ve metin demiri bomba gibi patladı, iki parça oldu. Terzi Hamdi korktu; bizi hayret içinde bıraktı. Halbuki çok defa kışta taş kömürüyle kızgın kırmızılaştığı halde tahammül ediyordu.

İkincisi: İkinci gün Feyzilerin koğuşunda, hiç bir sebep yokken, birden su testisi üstünde duran bardak acîp surette parça parça oldu. Hatıra geliyor ki, inşaallah bize zarar dokunmadan, aleyhimizdeki dehşetli bombalar Ankara’nın altı makamatına gönderilen müdafaat nüshaları patlattırdılar; bize zarar vermeden aleyhimize ateşlenen ve kızışan hiddet sobası iki parça oldu. Hem ihtimal var ki, mübarek soba, benim teessüratımı ve tazarruatımı dinleyen tek ve menfaatli arkadaşım bana haber veriyor ki: “Bu zindan ve hapishaneden gideceksin, bana ihtiyaç kalmadı.”
• • •
بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1
Aziz, sıddık kardeşlerim; Bugün mânevî bir ihtarla sizin hesabınıza bir telâş, bir hüzün bana geldi. Çabuk çıkmak isteyen ve derd-i maişet için endişe eden kardeşlerimizin hakikaten beni müteellim ve mahzun ettiği ayni dakikada bir mübarek hatıra ile bir hakikat ve bir müjde kalbe geldi ki: Beş günden sonra çok mübarek ve çok sevaplı ibadet ayları olan şuhûr-u selâse gelecekler. Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şâban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çıkar. Bu pekçok uhrevî faideleri kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kudsî pazarı ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve üç ayda seksen sene bir ömrü ehl-i imana temin eden şuhûr-u selâseyi böyle bire on kâr veren medrese-i Yusufiyede geçirmek, elbette büyük bir kârdır. Ne kadar zahmet çekilse ayn-ı rahmettir.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü kusur ve noksandan uzak olan Allah’ın adıyla.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

acîp : şaşırtıcı, tuhaf
aziz : izzetli, şerefli, çok değerli
derd-i maişet : geçim derdi
ehl-i hakikat : doğru ve hak yolda olan kimseler
ehl-i iman : Allah’a ve Allah’tan gelen herşeye inanan kimseler, mü’minler
hakikat : doğru gerçek, esas
hakikaten : gerçekten
hasene : sevap, iyilik
hiddet : öfke, kızgınlık
ihtar : hatırlatma, ikaz
inşaallah : Allah’ın izniyle
kudsî : kutsal, mukaddes
Leyle-i Kadir : Kadir Gecesi
mahzun : hüzünlü
makamat : makamlar, ilgili resmî daireler
menfaat : yarar, fayda
meşher : sergi yeri
metin : sağlam, kuvvetli
muhkem : sağlam, kuvvetli
mübarek : bereketli
müdafaat : savunmalar
mümtaz : seçkin, üstün
müteellim : acı çeken
nüsha : kopya
Ramazan-ı Mübarek : mübarek Ramazan ayı; hicrî ayların dokuzuncusu
Receb-i Şerif : mübarek aylardan birincisi olan Recep ayı; hicrî ayların yedincisi
sıddık : çok doğru ve bağlı
suret : şekil, biçim
Şâban-ı Muazzam : mübarek aylardan ikincisi olan Şaban ayı; hicrî ayların sekizincisi
şuhûr-u selâse : üç aylar; Receb, Şaban ve Ramazan ayları
tahammül : dayanma, katlanma
tazarruat : dualar, yakarışlar
teessürat : üzüntüler
ticaret-i uhreviye : âhiret ile ilgili ticaret
uhrevî : âhirete ait
ziyade : çok, fazla
Yükleniyor...