Sekizinci Sözde, bir bahçeye iki adam, biri çıkar, biri giriyor. Bahtiyarı bahçedeki çiçeklere, güzel şeylere bakar, safâ ile istirahat eder. Diğer bedbaht, temizlemek elinden gelmediği halde çirkin, pis şeylere hasr-ı nazar eder, midesini bulandırır, istirahata bedel sıkıntı çeker, çıkar, gider. Şimdi hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin safhaları, hususan Yusufiye medresesi bir bahçe hükmündedir. Hem çirkin, hem güzel, hem kederli, hem ferahlı şeyler beraber bulunur. Âkıl odur ki, ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup çirkin, sıkıntılı şeylere ehemmiyet vermez, şekvâ ve merak yerinde şükreder, sevinir.
Said Nursî
• • •
Aziz, sıddık kardeşlerim;

Evvelâ: Yarın gece Leyle-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından, bir kısım müçtehidler o geceye Leyle-i Kadri tahsis etmişler. Hakikî olmasa da, madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor, inşaallah hakikî hükmünde kabule mazhar olur.

Saniyen: Sarsıntılı olan altıncıdaki kardeşlerimizin istirahatlerini merak ediyorum. Bir parmak hariçten hapse, hususan altıncıya karışıyor. Oradaki kardeşlerimiz dikkat ve ihtiyat edip hiç bir şeye karışmasınlar.

Salisen: Avukata, reise okutmak için parçayı gönderdiniz mi? Hem Halil Hilmi, vahdet-i mesele itibariyle yalnız Sabri’nin değil, belki umumumuzun avukatıdır. Ben bu nazarla ona bakıyordum. Şimdi umumumuzun hesabına birinci avukatımıza tam yardım etsin.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âkıl : akıllı
aziz : izzetli, şerefli, çok değerli
bahtiyar : talihli, mutlu
bedbaht : kötü bahtlı, talihsiz
cihet : şekil, yön
evvelâ : ilk olarak
ferah : sevinç, rahat, huzur
gayet : çok
hakikî : asıl, gerçek
hariçten : dışarıdan
hasr-ı nazar : sadece bir şeye yönelme
hayat-ı içtimaiye-i beşeriye : insanların sosyal hayatı
hidayet-i İlâhiye : Allah’ın doğru yola erdirmesi
hususan : bilhassa, özellikle
ihtiyat : önlem alma, tedbirli hareket etme
inşaallah : Allah’ın izniyle
itibariyle : özelliğiyle
kederli : sıkıntılı, üzüntülü
Leyle-i Kadir : Kadir Gecesi; Kur’ân’ın dünya semâsına indirildiği gece; bir Ramazan gecesi
mazhar : erişme, nail olma
meâl : açıklama, anlam
müçtehid : âyet ve hadîsler başta olmak üzere diğer dinî delillerden hüküm çıkarma bilgi ve kàbiliyetine sahip olan
nazar : bakış açısı
nazar-ı dikkati celb etme : dikkat çekme
reis : başkan
safâ : neşe, zevk, gönül hoşluğu
safha : hâl, durum
salisen : üçüncü olarak
saniyen : ikinci olarak
sıddık : çok doğru ve bağlı
şekvâ : şikayet
şükür : Allah’ın (c.c.) nimetlerine karşı memnunluk gösterme; Allah’a teşekkür etme
tâbi olma : uyma
tahsis : ait kılma, belirleme
umum : bütün
ümmet : Hz. Peygambere inanıp onun yolundan giden mü’minler
vahdet-i mesele : meselelerde, konularda birlik
vech : şekil, yön
Yusufiye medresesi : Hz. Yusuf’un (a.s.) hapiste kalmasına benzetilerek, iman ve Kur’ân hizmetinden dolayı tutuklananların hapsedildiği yer mânâsında hapishane
Yükleniyor...