بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1
Aziz, sıddık kardeşlerim;

Evvelâ: Bu raporun neticesi aynen Denizli’dekinin aynıdır. Bizi medar-ı ittiham noktalardan tebrie etmek içinde onlara hoş görünmek ve Nurcu olmadıklarını göstermek fikriyle, Vehhâbîlik damarıyla, bir parça ilmî tenkidiyle hücum etmişler. Tahminimce bu rapor iddianameden evvel buraya gelmiş ki, bazı noktaları iddianame ondan almış. Öyle ise, cetvelimiz onlara dahi tam cevaptır. Siz nasıl bilirsiniz? Hem yeni cevabımız nasıldır, iyi midir? Pek acele ve perişan bir halde yazdım.

Saniyen: Şimdiye kadar zâhiren bizim şahıslarımızla ve cemiyet ve tarîkat ve cüz’î bazı hususî mektuplarla bizimle meşgul oluyordular. Şimdi Siracü’n-Nur, Hücumat-ı Sittenin müsaderesiyle ve ehl-i vukufun Nurlara nazarı çevirmeleriyle ve gizli düşmanlarımızın desiseleriyle bu vatanın bir medar-ı rahatı olan Risale-i Nur’a bir nevi hücum olmasından, şimdiye kadar çok defa olduğu gibi, aynen bu memlekete bu hücumun aynı zamanında hem iki şiddetli zelzele—ki ben o bahsi yazarken—geldi. Beni tasdik edip, “Yazıya lüzum yok” dedi. Ben de daha yazmadım. Bugün de işittim ki harp korkusu başlamış. Ben de buranın âmirine dedim: Şimdiye kadar ne vakit Nurlara hücum edilse, ya zemin hiddet eder veya harp korkusu başlar. Tesadüf ihtimali kalmayacak derecede çok hâdiseleri gördük ve mahkemelere dahi gösterildi. Demek bugünlerde, bilmediğim halde Nurlar hakkında şiddetli telâşım ve ehl-i vukufun hasûdâne tenkitleri ve Nurun bir mühim mecmuasının müsaderesi, sadaka-i makbule mahiyetinde musibetlerin def’ine bir vesile olan Siracü’n-Nur tesettür perdesinin altına girdi, zelzele ve harp korkusu başladı.
Said Nursî
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü kusur ve noksandan uzak olan Allah’ın adıyla.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âmir : emreden, yönetici
Asâ-yı Mûsâ : Mûsâ’nın Asâsı anlamına gelen Risale-i Nur’da yer alan bir eser
Âyetü’l-Kübrâ : en büyük delil anlamına gelen Risale-i Nur’da bir bölüm; Yedinci Şua
aziz : izzetli, şerefli, çok değerli
bahis : konu
cemiyet : topluluk, dernek
cüz’î : küçük, ferdî
def’ : uzaklaştırma
desise : hile, aldatma
ehl-i vukuf : bilirkişi
harp : savaş
hasûdâne : hased ederek, kıskanarak
hiddet : öfke, kızgınlık
hücum : saldırı
Hücumat-ı Sitte : altı hücum; şeytanın desiselerine karşı yazılan bir eser; Yirmi Dokuzuncu Mektubun Altıncı Risalesi olan Altıncı Kısım
iddianâme : savcının hazırladığı suçlama yazısı
mahiyet : esas nitelik, içyapı
mecmua : kitap
medar-ı ittiham : suçlama sebebi
medar-ı rahat : rahatlama sebebi
musibet : belâ, dert, felâket
müsadere : suç karşılığı olarak, malın tamamına ya da bir bölümüne el konulması
nazar : dikkat, bakış
nevi : çeşit, tür
Rehber : Risale-i Nur’da yer alan Gençlik Rehberi adlı eser
sadaka-i makbule : makbul olan, kabul edilmiş sadaka
saniyen : ikinci olarak
sıddık : çok doğru ve sadık
tarîkat : mânevî ilerlemeye götüren yol
tebrie etmek : bir kimseyi şüpheden ve zan altından kurtarmak
tenkid : eleştiri
tesettür : örtünme
vesîle : sebep, bahane
zâhiren : görünürde
zelzele : deprem
zemin : yer
Zülfikar : Üstad Bediüzzaman’ın Kur’ân’a ve Peygamberimize (a.s.m.) dair olan bir eseri
Yükleniyor...