بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Aziz, sıddık kardeşlerim,

Evvelâ: Bu sene serbest olsaydı belki bir kısmımız hacca gidecekti. İnşaallah bu niyetimiz bilfiil gitmiş gibi kabul olup bu sıkıntılı halimizde hizmet-i imaniye ve Nuriyemiz öyle büyük bir hac sevabını verecek.

Saniyen: “Risale-i Nur, Kur’ân’ın çok kuvvetli, hakikî bir tefsiridir” tekrarla dediğimizden, bazı dikkatsizler tam mânâsını bilemediğinden bir hakikati beyan etmeye bir ihtar aldım. O hakikat şudur:

Tefsir iki kısımdır: Birisi, malum tefsirlerdir ki, Kur’ân’ın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin mânâlarını beyan ve izah ve ispat ederler.

İkinci kısım tefsir ise; Kur’ân’ın imanî olan hakikatlerini kuvvetli hüccetlerle beyan ve ispat ve izah etmektir. Bu kısmın pekçok ehemmiyeti var. Zâhir malûm tefsirler, bu kısmı bazen mücmel bir tarzda derc ediyorlar. Fakat Risale-i Nur, doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannid feylesofları susturan bir mânevî tefsirdir.

Salisen: Sabahleyin birşey yazacaktım, kaldı. Şimdi aynı mesele çıktı, kâtip Sâlim Bey izin verdi. Yarın Heyet-i Vekileye bir istida yazmak için Hüsrev ve Tahirî yanıma gelsinler.
Said Nursî
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü kusur ve noksandan uzak olan Allah’ın adıyla.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

aziz : izzetli, şerefli, çok değerli
beyan : açıklama, izah
bilfiil : fiilen, uygulamada
derc etmek : yerleştirmek
emsalsiz : benzersiz
esas : temel
evvelâ : ilk olarak
feylesof : filozof, felsefe ile uğraşan
hakikat : doğru gerçek, asıl
hakikî : asıl, gerçek
Heyet-i Vekile : Bakanlar Kurulu
hizmet-i imanîye ve Kur’ânîye : iman ve Kur’ân hizmeti
hizmet-i imaniye ve Nuriye : iman ve Risale-i Nur hizmeti
hüccet : güçlü delil
ibare : cümle, paragraf
ihtar : hatırlatma, ikaz
inşaallah : Allah’ın izniyle
istida : resmi makamlara yazılan yazı, dilekçe
kâtip : yazar, yazıcı
mâlum : bilinen
muannid : inatçı
mücmel : kısa, özet
salisen : üçüncü olarak
saniyen : ikinci olarak
sıddık : çok doğru ve bağlı
sureten : görünüşte
tefsir : Kur’ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap
zâhir : açık, görünen
zâhiren : görünürde
ziyade : çok
Yükleniyor...