Tahirî’nin müdafaasıdır.

Afyon Ağırceza Mahkemesine; Afyon C. Savcılığınca tarafıma tebliğ edilen, “dinî hissiyatı âlet ederek devletin emniyetini bozacak hareketlere halkı teşvik” maddesinden Üstadım Bediüzzaman Said Nursî ve diğer arkadaşlarıyla birlikte suçlu gösterilmekle mahkemeye veriliyorum.

Ben, gerek Isparta Sulh Mahkemesinde ve gerekse Afyon Sorgu Dairesinde sorulan suallere doğru olarak cevap vermişim. Bizi beraat ettiren Denizli Mahkemesi bütün kitaplarımızı bize iade etmiş, Üstadım Bediüzzaman’ın risalelerini okuyup yazmakta ve kendisine talebe olan kardeşlerimle mektuplaşmakta bize ceza vermemişti. Halbuki, altı sene evvel Üstadımın müsaadeleri olmadığı halde, mârifetimle eski yazıyla İstanbul’da matbaada tab edilen beş yüz adet Bediüzzaman’ın Yedinci Şuâ kitabını, Denizli Mahkemesi tamamen sandığıyla, 20.7.1945 tarihli kararıyla yedime teslim etmiş, o zaman müştak olan Nur talebelerine tab bedeli mukàbilinde tevzi edilmişti.

İşte, bu âlî mahkemenin, Temyizin yüksek tasdikiyle kat’iyet kesb eden hükmüne istinaden, iki sene evvel İstanbul’dan teksir makinesi ve kâğıt alarak Isparta’ya getirdim.

Elinizde olan üç mecmuadan ikisini kardeşim Hüsrev Altınbaşak yazdı, birisini de ben yazdım. Evvelâ Zülfikar: Mu’cizât-ı Kur’âniye ve Ahmediye mecmuasını bastık. Bunu kısmen sattık. Hâsıl olan parasından Asâ-yı Mûsâ mecmuasının kâğıdını da satın aldım, getirdim. Sonra Asâ-yı Mûsâ mecmuasını bastık, bunu da sattık.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âli : yüksek
arz etmek : ifade etmek, sunmak
beraat : temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması
evvel : önce
evvelâ : ilk olarak
hissiyat : hisler, duygular
iftihar : övünme
istinaden : dayanarak
kat’iyet kesb etmek : kesinlik kazanma
kâtiplik : yazıcılık
kudsî : kutsal, mukaddes
makàsıd-ı ilmiye : ilmi maksatlar, gayeler
mârifet : hüner, maharet
mâtuf : ait olan
mecmua : kitap
mevkuf : tevkif edilmiş, tutuklu
Mu’cizât-ı Kur’âniye ve Ahmediye : Kur’ân’ın ve Peygamber Efendimizin mu’cizelerinin anlatıldığı risaleler
mukàbil : karşılık
müdafaa : savunma
müsaade : izin
müştak : çok arzulu, istekli
risale : mektup; Risale-i Nur’dan her bir bölüm
tasdik : doğrulama, onaylama
tebliğ edilen : bildirilen
teksir : çoğaltma
Temyiz : Yargıtay, üst mahkeme
teşvik : şevklendirme, cesaretlendirme
tevzi edilmek : dağıtılmak
yed : el
Zülfikar : Bediüzzaman’ın Kur’ân ve Peygamber Efendimizin mu’cizeleri ile ilgili olan bir eseri
Yükleniyor...