İşte bunun içindir ki, komünist ve masonlar, kendi zehirli fikirlerinin yayılmasına Risale-i Nur’un kuvvetli bir mâni teşkil ettiğini biliyorlar. Kur’ân’ın hakikî bir tefsiri olmakla kuvvetli bir iman kaynağı olan Risale-i Nur’u ortadan kaldırmak veya okutmamak için çeşitli desiseler ve iftiralara başvuruyorlar. Şimdiye kadar isnad ettikleri yalanlardan hiçbir emare bulunmadığı halde taarruzlarına devam ediyorlar. Bunlardan anlaşılıyor ki, bizi korkutmak ve Risale-i Nur’dan uzaklaştırmak ve diğer taraftan kendi zehirli neşriyatlarını önümüze sürmek, bu suretle millet ve gençliğimizde imanın yok olmasını ve ahlâk sukutunu temin ederek hükûmetin kendi kendine çökmesine muvaffak olmak istiyorlar. Ve vatan ve milletimizi yabancı bir devlete devretmek emelini taşıyorlar. Mahkeme heyetinin huzurunda bilâpervâ onlara söylüyorum:

Onlar iyi bilsinler ve titresinler ki, gürültüye pabuç bırakmıyoruz. Zira Risale i Nur eserlerinde hak ve hakikatı görmüş, öğrenmiş ve inanmışız. Türk gençliği uyumuyor. Bu kahraman İslâm Türk milleti başka bir devletin boyunduruğu altına giremez. Fedakâr Müslüman gençliği, sahip olduğu tahkikî iman kuvvetiyle, vatanını sattırmaz. Dindar, cengâver Türk milleti ve imanlı, cesur Türk gençliği korkmaz. Onun içindir ki, bizi insanlık seviye ve seciyesinde en yüksek mertebelere çıkaran ve her sahadaki terakkiyatımızı sağlayan ve biz gençlere din, vatan ve millet aşkını aşılayarak uğrunda bütün mevcudiyetimizi feda ettirecek hakikî bir dinperver olarak bizleri yetiştiren Risale-i Nur eserlerini okuyoruz ve okuyacağız. Evvelce de arz ettiğim vech ile, Risale-i Nur’dan pek az okuduğum halde, pek fazla istifade ettim. Vatan ve millet ve bütün insanlıkça gayet azîm faideleri temin edecek olan bu çok nâfi eser külliyatını, eğer servetim olsaydı, neşrettirmek için hepsini sarf ederdim. Zira dinimin, vatan ve milletimin ebedî saadet ve selâmeti uğrunda bütün mevcudiyetimi feda etmeye hazırım. Hem Risale-i Nur’a safdilâne inanmamışım. Otuz üç âyât-ı Kur’âniye ve Hazret-i Ali (r.a.) ve Abdülkadir-i Geylâni (r.a.) Hazretleri, Risale-i Nur’un telif edilip bu asırdaki insanları irşad edeceğini gaybî bir surette bildiriyorlar. Bununla beraber, Risale-i Nur’dan okuduğum kitaplar, bu eser külliyatının hak ve hakikatı öğreten ve beşeriyeti ıslah eden eserler olduğu kanaatini vermiştir.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

arz etme : söyleme, ifade etme
âyât-ı Kur’âniye : Kur’ân âyetleri
azîm : büyük
bilâpervâ : pervasız, korkusuz, çekinmeden
bilhassa : özellikle
cengâver : yiğit, kahraman
desise : hile, aldatma
dinperver : dindar, dinini seven
ebedî : sonsuz
edebî : edebiyatla ilgili
emare : belirti, işaret
emel : arzu, istek
fedâkâr : önem verilen bir şey uğrunda herşeyi gözden çıkaran, kendini feda eden
gayet : çok, oldukça
hakikat : doğru gerçek; bir şeyin içyüzü
hakikî : asıl, gerçek
iftira : yalan yere birisini suçlu göstermek, birisine suç atmak
isnad : dayandırma
istifade : faydalanma, yararlanma
külliyat : bir yazarın bütün eserleri; Risale-i Nur Külliyatı
mâni : engel
mevcudiyet : var olma hali, varlık
muvaffak : başarılı
nâfî : faydalı, yararlı
neşrettirmek : yayınlatmak
neşriyat : yayma, yayın
saadet : mutluluk
safdilâne : saf kalbli olarak
sarf etmek : harcamak, kullanmak
seciye : üstün özellikler, karakter
selâmet : esenlik, güven
servet : zenginlik
sukut : alçalma, düşüş
suret : biçim, şekil
taarruz : saldırı
tahkikî : araştırmalara ve kesin delillere dayanan
tahsil : öğrenim
tefsir : Kur’ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap
temin etme : sağlama
terakkiyat : ilerleme, yükselme
teşkil : oluşturma, meydana getirme
üslûb : ifade tarzı
vecih : şekil, tarz
zira : çünkü
Yükleniyor...