بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Mahkeme Reisi Ali Rıza Beyefendi; Hukukumu müdafaa etmek için ehemmiyetli bir talebim ve bir ricam var.

Ben yeni harfleri bilmiyorum ve eski yazım da pek nâkıstır, hem beni başkalarla görüştürmüyorlar. Adeta tecrid-i mutlak içindeyim. Hattâ iddianame on beş dakikadan sonra benden alındı. Hem avukat tutmak iktidarım yok. Hattâ size takdim ettiğim müdafaatımın, çok zahmetle, bir kısmını gizli olarak ancak yeni harfle bir suretini alabildim.

Hem Risale-i Nur’un bir nevi müdafaanamesi ve mesleğinin hülâsası olan Meyve Risalesinin bir suretini müdeiumuma vermek için ve bir iki suretini Ankara makamatına göndermek için yazdırmıştım. Birden onları elimden aldılar, daha vermediler. Halbuki Eskişehir adliyesi, bize bir makineyi hapse gönderdi. Biz müdafaatımızı onda, yeni harfle, bir iki nüsha yazdık; hem o mahkeme dahi yazdı.

İşte ehemmiyetli talebim: Ya bize bir makineyi siz veriniz veya bize müsaade ediniz, biz celb edeceğiz, tâ ki hem müdafaatımı, hem Risale-i Nur’un müdafaanamesi hükmündeki risaleyi yeni harfle iki üç suretini alıp, hem Adliye Vekâletine, hem Heyet-i Vekileye, hem Meclis-i Mebusana, hem Şûrâ-yı Devlete göndereceğiz.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü kusur ve noksandan uzak olan Allah’ın adıyla.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Birinci Şuâ / Sonraki Risale: On Üçüncü Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Adliye Vekâleti : Adalet Bakanlığı
alâkadar : alâkalı, ilgili
âlem-i İslâm : İslâm dünyası
celb : çekme
cüz’î : küçük, ferdî
ecnebî : yabancı
emniyet : güven
hâdise : olay
Heyet-i Vekile : Bakanlar Kurulu
hukuk : haklar
hücum : saldırı
hülâsa : öz, özet
iddianame : savcının bir dava konusunda hazırladığı iddia ve delilleri içine alan yazısı
iğfal : gaflete düşürerek kandırma, aldatma
küfr-ü mutlak : tam anlamıyla inkâr, dinle ilgili her şeyi reddetme
küllî : büyük ve kapsamlı, tür
Meclis-i Mebusan : Millet Meclisi
Meyve Risalesi : Şuâlar’da yer alan On Birinci Şuâ
muhabbet : sevgi
müdafaaname : savunma yazısı
müdafaat : savunmalar
müddeium : savcı
nâkıs : eksik, noksan
nazar-ı dikkat : dikkat içeren bakış
nevi : çeşit
nüsha : kopya
reis : başkan
risale : mektup, kitapçık
suret : kopya, nüsha
şakirt : talebe, öğrenci
Şûrâ-yı Devlet : Danıştay
talep : istek
tecrid-i mutlak : yalnız başına bırakma, hücre hapsi
teveccüh : ilgi, yönelme
uhuvvet : kardeşlik
umumî : genel
Yükleniyor...