İşte Risale-i Nur, amel-i salih noktasında, iman cânibinden, herkesin başında her vakit bir mânevî yasakçıyı bulundurur. Cehennem hapsini ve gazab-ı İlâhîyi hatırına getirmekle fenalıktan kolayca kurtarır.

Hem, makam-ı iddia bir risalenin güzel ve fevkalâde kerametkârâne bir tevâfukunun imza edilmesiyle “bir cemiyet efradı” diye mânasız bir emare beyan etmiş. Acaba esnafların ve hancıların defterlerinde bulunan bu nevi imzalara cemiyet ünvanı verilir mi? Eskişehir’de aynı böyle bir vehim oldu. Cevap verdiğim ve Mu’cizat-ı Ahmediye Risalesini gösterdiğim zaman taaccüple karşıladılar. Eğer mâbeynimizde dünyevî bir cemiyet olsaydı, bu derece benim yüzümden zarar görenler, elbette kemâl-i nefretle benden kaçacak idiler. Demek, nasıl ben ve biz, İmam-ı Gazâli ile irtibatımız var, kopmuyor; çünkü uhrevîdir, dünyaya bakmıyor. Aynen öyle de, bu mâsum ve sâfî ve hâlis dindarlar, benim gibi bir bîçareye iman derslerinin hatırı için bir kuvvetli alâka göstermişler. Ondan bu asılsız, mevhum bir cemiyet-i siyasiye vehmini vermiş. Son sözüm: 1 حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
Mevkuf, haps-i münferitte
Said Nursî

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir.” Âl-i İmrân Sûresi, 3:173
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Birinci Şuâ / Sonraki Risale: On Üçüncü Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

alâka : ilgi
beyan : açıklama, izah
bîçare : çaresiz, zavallı
cemiyet : topluluk, dernek, örgüt
cemiyet-i siyasiye : siyasi topluluk, dernek, örgüt
efrad : fertler, bireyler
emare : belirti, işaret
hâlis : içten, katıksız
haps-i münferit : tek başına hapis, hücre hapsi
kemâl-i nefret : tam nefret
mâbeynimizde : aramızda
mevhum : gerçekte olmadığı hâlde var sayılan
mevkuf : tevkif edilmiş, tutuklu
Mu’cizat-ı Ahmediye : Peygamberimizin mu’izelerinden bahseden risale, On Dokuzuncu Mektup
nevi : çeşit, tür
risale : mektup, kitapçık
sâfi : saf, temiz
taaccüp : hayret etme, şaşkınlık
tevafuk : uygunluk, denk gelme
uhrevî : âhirete ait
vehim : kuruntu, varsayım
Yükleniyor...