Aziz, sıddık kardeşlerim; Bu müddeiumumun iddianamesinden anlaşıldı ki, hükûmetin bazı erkânını iğfal edip aleyhimize sevk eden gizli zındıkların plânları akîm kalıp yalan çıktı. Şimdi bahane olarak cemiyetçilik ve komitecilik isnadıyla yalanlarını setre çalışıyorlar ve bunun bir eseri olarak benimle kimseyi temas ettirmiyorlar. Güya temas eden, birden bizden olur! Hattâ büyük memurlar da çok çekiniyorlar ve bana sıkıntı verdirmekle kendilerini âmirlerine sevdiriyorlar. Hususan ben, itiraznamenin âhirinde, bu gelen fıkrayı diyecektim; fakat bir fikir mâni oldu. Fıkra şudur:

Evet, biz bir cemiyetiz ve öyle bir cemiyetimiz var ki, her asırda üç yüz milyon dahil mensupları var ve her gün beş defa o mukaddes cemiyetin prensipleriyle kemâl-i hürmetle alâkalarını ve hizmetlerini gösteriyorlar ve 1 اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ kudsî programıyla, birbirinin yardımına dualarıyla ve mânevî kazançlarıyla koşuyorlar.

İşte biz, bu mukaddes ve muazzam cemiyetin efradındanız. Ve hususi vazifemiz de, Kur’ân’ın imanî hakikatlerini tahkikî bir surette ehl-i imana bildirip onları ve kendimizi idam-ı ebedîden ve daimî haps-i münferitten kurtarmaktır. Sair dünyevî ve siyasî ve entrikalı cemiyet ve komitelerle münasebetimiz yoktur ve tenezzül etmeyiz.
• • •

Aziz, sıddık kardeşlerim; Ben bu fecirde herbirinize karşı tam bir acımak hissettim. Birden Hastalar Risalesi hatıra geldi, teselli verdi.

Evet, bu musibet dahi içtimaî bir nevi hastalıktır. O risaledeki ekser imanî devalar, bunda da vardırlar. Hususan Erzurum’daki mübarek hastaya söylediğim gibi, bu saatten evvel bütün musibet zamanının elemi gitmiş; hem sevabı, hem hayrı, hem dünyevî ve uhrevî ve imanî ve Kur’ânî faideleri kalmış. Demek, o geçici birtek musibet, daimî ve müteaddit nimetlere inkılap etmiş. Gelecek zaman ise şimdilik yok olmasından, onda devam edecek musibetin şimdilik elemi yok. Tevehhümle yoktan elem almak, rahmet ve kader-i İlâhiyeye itimatsızlıktır.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Mü’minler ancak kardeştirler.” Hucurât Sûresi, 49:10.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On İkinci Şuâ / Sonraki Risale: On Dördüncü Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhir : son
asır : yüzyıl
aziz : çok değerli, izzetli
beşer : insanlık
cemiyet : toplum
deva : ilâç, şifa
efrad : fertler, bireyler
ehl-i iman : Allah’a inananlar, mü’minler
ekser : pek çok
elem : acı, keder
fecir : sabah
fıkra : bölüm
fikren : düşünce olarak
gayet : son derece
giriftar : tutulmuş, yakalanmış
hakikat : asıl, gerçek, doğru
haps-i münferit : tek başına hapis, hücre hapsi
hususan : bilhassa, özellikle
hususi : özel
içtimaî : toplumsal, sosyal
idam-ı ebedî : dirilmemek üzere sonsuz yok oluş
inkılap etmek : dönüşmek
itimatsızlık : güvensizlik
kader-i İlâhî : Allah’ın meydana gelecek hâdiseleri olmadan önce takdir etmesi, plânlaması
kemâl-i hürmet : tam bir saygı
komite : belli bir amaç için bir araya gelen ve faaliyet gösteren topluluk
kudsî : her türlü kusur ve noksandan uzak
mâni : engel
muazzam : azametli, çok büyük
mukaddes : kutsal, yüce
musibet : belâ, dert, felâket
mübarek : bereketli, hayırlı
münasebet : bağlantı, ilişki
müteaddit : bir çok, çeşitli
nevi : çeşit, tür
nisbeten : kıyasla, oranla
rahmet : İlâhî şefkat, merhamet ve ihsan
risale : mektup, küçük çaplı kitap; Risale-i Nur Külliyatı’nda bulunan her bir bölüm
sair : diğer, başka
saniyen : ikinci olarak
sıddık : çok doğru ve bağlı
suret : biçim, şekil
tahkikî : araştırarak ve kesin delillere dayanarak
tenezzül etmek : inmek, alçalmak
tevehhüm : vehimlenme, kuruntuya kapılma
uhrevî : âhirete ait
zemin : yer
Yükleniyor...