Saniyen: Şimdi zemin yüzünde ekser beşer maddî ve mânevî, kalben, ruhen, fikren musibetlerle giriftardır. Bizim musibetimiz onlara nisbeten hem gayet hafiftir, hem kârlıdır. Hem kalb, hem ruh için, hem iman, hem selâmet ve sıhhat lezzetleri var.

Salisen: Bu fırtınalarda buraya girmeseydik, vehham memurların temasında bu hafif musibet ağırlaşmış olacaktı ve onlara karşı tasannu ve dalkavukluk etmek belâsı olacaktı.

Rabian: Bu işsiz ve muzaaf maddî ve mânevî kışta, Medresetü’z-Zehrânın bir dershanesi olan bu medrese-i Yusufiyede, öz kardeşten daha müşfik çok hakikî dostlarını ve mürşid gibi uhrevî kardeşleri gayet ucuz ve az masrafla görmek, ziyaret etmek ve onların hususî meziyetlerinden istifade etmek ve şeffaf şeylerde sirayet eden nur ve nuranî gibi hasenelerinden, mânevî yardımlarından, ferahlarından, tesellilerinden kuvvet almak cihetinde bu musibet şeklini değiştirir, bir nevi inayet perdesi hükmüne geçer.

Evet, bu gizli inayetin bir lâtif zarafetidir ki, bütün buraya gelen Risale-i Nur talebelerine “hocalar” namı verilmiş. Herkes, lisanında “hocalar, hocalar” diye hürmetle yad ediyorlar. Bu zarafet içinde lâtif bir işaret var ki, bu hapis medreseye döndüğü gibi, Risale-i Nur şakirtleri dahi birer müderris, muallim ve sair hapishaneler de bu hocaların sayesinde inşaallah birer mektep hükmüne geçeceklerdir.
• • •

Kardeşlerim; Bunun gibi teselliye dair evvelce yazılan küçük mektuplar ara sıra okunsa ve Meyvenin, hususan âhirleri beraber mütalâa edilse ve hatıra gelen Risale-i Nur’un meseleleri müzakere olsa, inşaallah talebe-i ulûmun şerefini kazandırır. İmam-ı Şâfiî (k.s.) gibi büyük zâtlar, “Talebe-i ulûmun hattâ uykusu dahi ibadet sayılır” diye ziyade ehemmiyet vermişler. Böyle medresesiz bir zamanda, böyle azap yerlerde, böyle yüksek talebelik yüzünden yüz sıkıntı da olsa, aldırmamalı; veyahut 1 خَيْرُ اْلاُمُورِ اَحْمَزُهَا deyip o meşakkatler yüzünden ferahla gülmeliyiz.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “İşlerin en hayırlısı zorlu olanıdır.” el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ: 1:55.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On İkinci Şuâ / Sonraki Risale: On Dördüncü Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhir : son
cihet : yön, taraf
dalkavukluk : şaklabanlık, yaltakçılık
gayet : son derece
hakikî : gerçek
hasene : iyilik, sevap
hususan : bilhassa, özellikle
hususî : özel
inayet : yardım, ihsan, lütuf, şefkat
inşaallah : Allah izin verirse
istifade etmek : faydalanmak, yararlanmak
lâtif : güzel, hoş
lisan : dil
medrese-i Yusufiye : Hz. Yusuf’un (a.s.) hapiste kalmasına benzetilerek, iman ve Kur’ân hizmetinden dolayı tutuklananların hapsedildiği yer mânâsında hapishane
mektep : okul
meşakkat : güçlük, zorluk
meziyet : üstün özellik
muallim : öğretmen
musibet : belâ, dert, felâket
muzaaf : kat kat
müderris : medrese âlimi, hoca, profesör
mürşid : irşad eden, doğru yolu gösteren
müşfik : şefkatli
mütalâa etmek : dikkatle okumak, incelemek
müzakere : karşılıklı fikir söyleme, görüşme
nevi : çeşit, tür
nuranî : aydınlık, nurlu
rabian : dördüncü olarak
sair : diğer, başka
salisen : üçüncü olarak
selâmet : güven, esenlik
sıhhat : sağlık
sirayet : buluşma
şakirt : talebe, öğrenci
şeref : yücelik, büyüklük
talebe-i ulûm : ilim talebeleri
tasannu : yapmacık hareket
uhrevî : âhirete ait
vehham : aşırı derecede vehimli, kuruntulu
zarafet : zariflik, incelik
ziyade : çok
Yükleniyor...