Block title
Block content
Aynen bu ihtarla beraber hatıra geldi ki: “Bir kısım zayıf kardeşlerimiz muvakkaten vazgeçseler, belki kendileri bu belâdan kurtarılır” diye izin vermek istedim. Birden ihtar edildi ki: Bu derece alâkası devam eden ve iki defa bu imtihana giren ve mukàbilinde bu kadar zahmet çektikten sonra faidesiz, zararlı, kalben vazgeçmek değil, belki yalnız onları aldatmak için sırf zâhirî bir içtinap gösterebilir. Yoksa hem kendine, hem bizlere, hem kudsî mesleğimize zararı dokunur; cezası olarak, aksi maksadıyla tokat yer.
• • •

Aziz, sıddık kardeşlerim; Sair yerlere nisbeten en sıkıntılı ve en soğuk olan bu hapsin zahmet ve meşakkatini çeken, elbette bu hapsin sebebinde derecesine göre bir kaçınmak meyli olacak. Fakat onun zâhirî sebebi olan Risale-i Nur’un o zahmet çekenlere kazandırdığı iman-ı tahkikî ve iman-ı tahkikî ile hüsn-ü hâtime ve şirket-i mâneviye ile yüzer adam kadar a’mâl-i saliha o acı zahmeti tatlı bir rahmete çevirdiğinden, bu iki neticenin fiyatı, sarsılmaz bir sadakat ve sebatkârlıktır. Onun için, pişman olmak ve vazgeçmek, büyük bir hasârâttır. Şakirtlerin dünya ile alâkası olmayan veya pek az bulunanları için bu hapis daha hayırlıdır, bir cihette hürriyet yeridir. Ve alâkası bulunan ve idaresi yerinde olanlara, sarf edilen paraları muzaaf sadakalara ve geçirilen ömür saatleri muzaaf ibadetlere çevirmesinden, şekvâ yerine şükür etmeleri iktiza ediyor. Ve fakir ve zayıf kısmı ise, zaten hapsin haricinde onlara faidesiz sevaplar, mes’uliyetli meşakkat verdiğinden, bu hayırlı, çok sevaplı, mes’uliyetsiz ve arkadaşlarının mütekàbil tesellileriyle hafifleşen meşakkat, onlar için medar-ı şükrandır.
• • •

Aziz, sıddık kardeşlerim; Kastamonu’da ehl-i takvâ bir zât, şekvâ tarzında dedi: “Ben sukut etmişim. Eski halimi ve zevkleri ve nurları kaybetmişim.”

Ben de dedim: “Belki terakki etmişsin ki, nefsi okşayan ve uhrevî meyvesini dünyada tattıran ve hodbinlik hissini veren zevkleri, keşifleri geri bırakıp, daha yüksek makama, mahviyet ve terk-i enâniyet ve fâni zevkleri aramamakla uçmuşsun.”
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On İkinci Şuâ / Sonraki Risale: On Dördüncü Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

a’mâl-i saliha : Allah rızası için yapılan iyi işler
aziz : çok değerli, izzetli
cihet : yön, taraf
ehl-i takvâ : Allah’tan korkup emir ve yasaklarına titizlikle uyan ve dindarlıkta çok ileri olan kimseler
fâni : geçici, ölümlü
hasârât : zararlar, kayıplar
hodbinlik : bencillik, kibirlilik, kendini beğenmişlik
hürriyet : serbestlik, özgürlük
hüsn-ü hâtime : güzel son
içtinab : kaçınma, çekinme
iktiza etmek : gerektirmek
iman-ı tahkikî : inandığı şeylerin aslını, esasını bilerek inanma; sarsılmaz iman
keşif : kalb gözüyle görme; mânevî âlemlere ait bazı olayları ve hakikatleri görme
kudsî : kutsal, mukaddes, yüce
mahviyet : alçakgönüllülük
medar-ı şükran : teşekkür sebebi, vesilesi
mes’uliyet : sorumluluk
meşakkat : güçlük, sıkıntı
mukàbil : karşılık
muzaaf : katmerli, kat kat
mütekabil : karşılıklı
nefis : bir kimsenin kendisi; insanı daima kötülüğe, hazırdaki zevk ve isteklere sevk eden duygu
nisbeten : kıyasla, oranla
rahmet : İlâhî şefkat, merhamet ve ihsan
sadaka : Allah rızası için ihtiyaç sahibi kişilere yapılan yardım
sadakat : bağlılık
sair : diğer, başka
sarf etmek : harcamak
sebatkâr : sebat eden
sıddık : çok doğru ve bağlı
sukut etmek : alçalmak, düşmek
şakirt : talebe, öğrenci
şekvâ : şikayet
şirket-i mâneviye : mânevî şirket, ortaklık
terakki etmek : ilerlemek, yükselmek
terk-i enâniyet : gururu terketme
uhrevî : âhirete ait
zahirî : görünürde, dış görünüşte
Yükleniyor...