Nasıl ki buradan Isparta’daki kardeşlerimize selâm gönderip muarefe, muhabere ile sohbet ediyoruz. Aynen öyle de, Hâfız Ali’nin tavattun ettiği âlem-i berzah, nazarımda Isparta, Kastamonu gibi olmuş. Hattâ bu gece, mesmuatıma göre, buradan birisi oraya gönderilmiş. On defadan ziyade teessüf ettim. “Niçin Hâfız Ali’ye onunla selâm göndermedim?” Sonra ihtar edildi ki, selâm göndermek için vasıtalara ihtiyaç yok; kuvvetli rabıtası telefon gibidir. Hem o gelir, alır. O büyük şehid Denizli’yi bana sevdiriyor; daha buradan gitmek istemiyorum. O ve Mehmed Zühtü ve Hâfız Mehmed, hayatlarında gördükleri vazife-i imaniye ve Nuriyeye devam ediyorlar. Onlar pek yakından temâşâ ediyorlar, belki de yardım ediyorlar. Evliya-yı azîmenin dairesinde kıymetli hizmet noktasında mevki almalarından, ben de o ikisinin Hâfız Mehmed’le beraber isimlerini silsilemde aktabların isimleri yanında yâd edip hediyelerimi bağışlıyorum.
• • •

Aziz, sıddık kardeşlerim; Sizdeki ihlâs ve sadakat ve metanet, şimdiki ağır sıkıntılarda birbirinizin kusuruna bakmamaya ve setretmeye kâfi bir sebeptir. Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli uhuvvet öyle bir hasenedir ki, bin seyyieyi affettirir. Haşirde, adalet-i İlâhiye, hasenelerin seyyielere râcih gelmesiyle affettiğine binaen, siz de hasenelerin rüçhanına göre muhabbet ve af muamelesini yapmak lâzımdır. Yoksa bir seyyie ile hiddet etmek, sıkıntıdan gelen bir titizlik, bir asabîlikle zararlı bir hiddet, iki cihetle zulüm olur. İnşaallah, birbirinize sürurda ve tesellide yardım edip, sıkıntıyı hiçe indirirsiniz.
• • •

Aziz, sıddık, mübarek kardeşlerim; Birkaç gündür sizinle konuşmadığımın sebebi, şimdiye kadar emsâlini görmediğim şiddetli ve zehirli bir hastalıktır. Ben, Risale-i Nur hesabına âhir ömrüme kadar Nur ve gül dairesindeki sebatkâr ve metin ve sarsılmaz kardeşlerimle, Kastamonulu fedakârlarla ebeden müteşekkirâne iftihar ediyorum ve onlarla bütün zâlimlerin sıkıntılarına karşı bir kuvvetli nokta-i istinad ve tam bir teselli buluyorum. Şimdi ölsem, onlar var diye ferah-ı kalble ecelimi karşılayacağım.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On İkinci Şuâ / Sonraki Risale: On Dördüncü Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

adâlet-i İlâhîye : Allah’ın adaleti
âhir : son
aktab : kutuplar, büyük velilerden zamanının en büyük mürşidi olan kimseler
âlem-i berzah : kabir âlemi
asabîlik : sinirlilik
aziz : çok değerli, izzetli
binaen : -dayanarak
cihet : yön, taraf
emsal : denk, benzer
evliya-ı azîme : büyük veliler
hasene : iyilik, sevap
haşir : insanın öldükten sonra âhirette diriltilerek tekrar Allah’ın huzurunda toplanması
hiddet : öfke, sinir
iftihar : övünme
ihlâs : ibadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetme; samimiyet
ihtar : hatırlatma
inşaallah : Allah’ın izniyle
kâfi : yeterli
mesmuât : duyumlar
metanet : sağlamlık, kararlılık
muamele : davranış, iş
muhabbet : sevgi
mübarek : bereketli, hayırlı
müteşekkirâne : teşekkür ederek
nazar : bakış, dikkat
nokta-i istinad : dayanak noktası
rabıta : bağ
râcih gelmek : ağır basmak, üstün gelmek
rüçhan : üstünlük
sadakat : bağlılık, sebat
sebatkâr : sebat eden
setretmek : örtmek, gizlemek
seyyie : kötülük, günah
sıddık : çok doğru ve bağlı
sürur : mutluluk, sevinç
tavattun : vatan edinme, yerleşme
teessüf : üzülme, hayıflanma
temâşâ : bakma, seyretme
uhuvvet : kardeşlik
vazife-i imaniye : iman vazifesi
yâd etmek : anmak
ziyade : çok
Yükleniyor...