Madem hakikat budur ve madem şimdiye kadar Risale-i Nur’un hizmetinde inayet-i Rabbâniyenin tecellîsini inkâr edilmeyecek derecede gördük; herbirimiz cüz’î ve küllî bunu hissetmişiz. Ve madem şimdi siyasetin ve dünyanın çok cereyanlarının birbirine karşı tahşidatı oluyor. Ve madem elimizden kazâya rıza ve kadere teslim ve hizmet-i imaniye ve Kur’âniye ve Nuriyenin verdikleri büyük ve kudsî teselliden başka bir şey gelmiyor. Elbette bize en elzem iş, telâş etmemek ve meyus olmamak ve birbirinin kuvve-i mâneviyesini takviye etmek ve korkmamak ve tevekkülle bu musibeti karşılamak ve habbeyi kubbe yapan farfaralı gazetecilerin kubbelerini habbe görüp ehemmiyet vermemektir. Bu dünya hayatı, hususan bu zamanda, bu şerait altında kıymeti yoktur. Başa ne gelse gelsin, hoş görmeli.
• • •

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Aziz, sıddık kardeşlerim; iki üç kardeşlerimiz şöyle kendilerine bir güzel teselli bulmuşlar. Diyorlar ki:

“Bu hapiste bir kısım yeni kardeşlerimiz, bir iki saat gayr-ı meşru bir hareket yüzünden, bir iki, belki on sene bu musibet içinde sabır ve tahammül ediyorlar. Hattâ bir kısmı şükrederek başka günahlardan kurtulduk dedikleri halde, biz, Risale-i Nur vasıtasıyla en meşru bir hareket ve hizmet-i imaniye yüzünden altı yedi ay hayırlı bir sıkıntıdan neden şekvâ ediyoruz?” diyorlar. Ben de, “Bin Bârekâllah” onlara derim.

Evet, beş on sene hem imanını, hem başkalarının imanlarını kurtarmak niyetiyle zevkli, tatlı, hayırlı, kudsî bir hizmet ve yüksek bir ubudiyet-i fikriye yüzünden beş on ay zahmet çekmek, medar-ı şükür ve iftihardır.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü kusur ve noksandan uzak olan Allah’ın adıyla.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On İkinci Şuâ / Sonraki Risale: On Dördüncü Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

aziz : çok değerli, izzetli
bârekâllah : Allah hayırlı ve bereketli kılsın
cereyan : akım, hareket
cüz’î : az, küçük, ferdî
ehemmiyet : değer, önem
farfara : hafif meşreplik, boş gürültü
ferman etmek : buyurmak, emretmek
gayr-ı meşru : helâl olmayan, dine aykırı
habbe : dane, tohum
hadîs : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış
hidâyete gelmek : doğru ve hak yola gelmek
hizmet-i imaniye : iman hizmeti
hizmet-i imâniye : iman hizmeti
hususan : bilhassa, özellikle
iftihar : övünme
inâyet-i Rabbâniye : Allah’ın inâyeti, yardımı
kader : Allah’ın meydana gelecek hâdiseleri olmadan önce bilmesi, takdir etmesi, plânlaması
kaza : olacağı Cenab-ı Hak tarafından bilinen ve takdir olunan şeylerin zamanı gelince yaratılması
kubbe : yarım küre
kudsî : mukaddes, yüce
kuvve-i mâneviye : mânevî güç, moral
küllî : çok büyük, kapsamlı
medar-ı şükür : şükür vesilesi, sebebi
meyus : ümitsiz
musibet : belâ, dert, felâket
sahrâ : çöl, meydan
sıddık : çok doğru ve bağlı
şekvâ : şikayet
şerâit : şartlar, belirtiler
tahşidat : yoğunlaşma, öneminden dolayı bir şeyin üzerinde fazla durma
tecellî : görünme, yansıma
tevekkül : Allah’a güvenme ve Onu vekil kabul etme
ubudiyet-i fikriye : fikren yapılan ibadetler
Yükleniyor...