Yapılan derin ve uzun tahkikat neticesinde, birtek suç delili bulunamıyor. Fakat, ne olduysa oldu, ne yaptılarsa yaptılar. Nihayet, mahkeme, “güya kanaat-i vicdaniye ile”, Bediüzzaman’a yirmi ay ve müdakkik bir âlime on sekiz ay, yirmi iki kişiye de altışar ay hüküm veriyor. Diğerlerini de, “Bunlar Bediüzzaman’ı büyük bir mürşid olarak bilmişler ve içlerindeki derunî boşluğu doldurmak için Risale-i Nur’u okumuşlar” diye beraat veriyor. Hüküm alanları da, “Bediüzzaman’ın kurduğu gizli cemiyete yardım etmişler” diye cezalandırıyor. Hükmü derhal infaz edip hepsini tevkif ediyorlar.

Tabiî, mahkûmiyet kararı hemen temyiz ediliyor. Temyiz Mahkemesi kısa bir zamanda tetkikatını bitirerek, “Madem Bediüzzaman Said Nursî Denizli Mahkemesinde aynı suçtan beraat etmiş. Denizli Mahkemesinin kararı hatâlı da olsa, Temyizin tasdikinden geçen bir dâvâ tekrar taht-ı muhakemeye alınamaz” diye, verilen mahkûmiyet kararını esastan bozuyor. Bunun üzerine yeniden mahkeme başlıyor. Maznunlardan ne istedikleri soruluyor. O, tamamen mâsum olan Nur talebeleri, Temyiz Mahkemesinin kararına uyulmasını istiyorlar. Afyon Mahkemesi, Temyizin kararına uyulup uyulmayacağını uzun uzadıya düşünüyor. Nihayet uyulmasına karar veriyor. Sonra da, noksanların ikmali için çalışmaya başlıyor. Fakat, bu çalışma bir türlü tamamlanmıyor ve muhakeme mütemadiyen tâlik ediliyor. Bediüzzaman ve talebeleri, hüküm kat’iyet kesb etmeden verilen ceza müddetini hapishanede geçirdikten sonra tahliye edilmişlerdir. Yukarıda anlatıldığı veçhile, mahkeme, üç seneden beri uzatılmaktadır. HAŞİYE

Milyarlar defa yazıklar olsun ki, vatana, millete ve gençliğimize ve âlem-i İslâma en mukaddes iman hizmetini yapan, beşerin bütün mânevî ihtiyacını karşılayacak derecede harikulâde ve muazzam eserler veren bu dâhi ve misilsiz zat, mahkemelerden mahkemelere sürüklenmede, hapishaelerde çürütülmeye çalışılmaktadır.

Bediüzzaman, yirmi senede olduğu gibi, şu üç-dört senede de o kadar emsalsiz bir işkenceye maruz kalmıştır ki, tarihte hiçbir ilim adamına bu kadar câniyane bir suikast yapılmamıştır.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Bu Afyon Mahkemesi, sonra iki defa beraat vermiş ve nihayet 1956’da bütün Risale-i Nur Külliyatını ve umum mektupları bilâistisna Bediüzzaman’a iade etmiştir.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Emirdağ Hayatı / Sonraki Risale: Isparta Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlem-i İslâm : İslâm dünyası
beraat : temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması
beşer : insanlık
bilâistisna : istisnasız
câniyane : cânicesine, cinayet yaparcasına
cemiyet : topluluk, örgüt
dâhi : son derece zeki kimse; dehâ ve hikmet sahibi
derunî : derin, büyük, içle ilgili
emsalsiz : benzersiz
harikulâde : olağanüstü, hayranlık verici
haşiye : dipnot, açıklayıcı not
iade etme : geri verme
ikmal : tamamlama
infaz : bir hükmü yerine getirme
kanaat-i vicdaniye : vicdanî kanaat, vicdana ait fikir
kat’iyet kesb etme : kesinlik kazanma
mahkûmiyet : hükümlülük, tutukluluk
maruz kalma : uğrama, hedef olma, tesiri altında kalma
mâsum : günahsız, suçsuz
maznun : zanlı, sânık
misilsiz : benzersiz, eşsiz
muazzam : azametli, çok büyük
mukaddes : kutsal, yüce
müdakkik : gerçekleri inceden inceye dikkatlice araştıran kimse
müddet : süre
mürşid : irşad eden, doğru ve hak yolu gösteren
mütemadiyen : sürekli olarak
tahkikat : araştırmalar
tahliye edilme : serbest bırakılma
taht-ı muhakemeye alınma : yargı altına alınma, yargılanma
tâlik edilme : sonraya bırakılma, ertelenme
tasdik : onaylama, doğrulama
Temyiz (Mahkemesi) : Yargıtay; alt mahkeme kararlarının doğru verilip verilmediğini incelemekle görevli üst makam
tetkikat : etraflıca araştırmalar, detaylı incelemeler
tevkif : tutuklama
umum : bütün
veçhile : yönle, şekilde
Yükleniyor...