Ben son müdafaatımda beyan etmişim ki, otuz senedir, Avrupa feylesoflarına ve Avrupa feylesofları hesabına dahilde, ecnebî dolapları hesabına çalışan mülhidlere karşı muaraza ederek cevap vermişim ve veriyorum. Muhatabım, ekseriya nefsimden sonra onlar olduğunu, risalelerimi takip eden anlar. Şimdi ben sizlerden soruyorum: Böyle Avrupa feylesoflarının başına ve ecnebî entrikaları hesabına çalışan dinsiz herbir mülhidin yüzüne indirdiğim kuvvetli ilmî bir tokat, hangi suretle hükûmet hesabına geçiyor? Böylelere ait olan tokadı hükûmet hesabına almak bizim havsalamız almıyor ve ihtimal de vermiyoruz. Hükûmet namına ve kanun hesabına bu haklı ilmî tokatları medar-ı mes’ul tutmak değil; belki hükûmet-i Cumhuriyenin hürriyetperverliği, bu tokatları alkışlar.
• • •

İtizar

(Üç gün müddetle tebliğ edilen iddianameye karşı itirazname yazmak.)

Birinci gün geç geldiği için, akşama kadar ancak okundu. İkinci gün, kısm-ı âzamı tercüme edildi. Ancak beş altı saat fırsat bulup, acele bu uzun itiraznameyi yazdım. Evvelki müdafaatımda dediğim gibi, kanunları, hususan şimdiki resmî işleri bilmediğimden; çoktan beri ihtilâtdan memnu olduğumdan ve dört-beş saatte yazılan uzun itirazname, elbette çok müşevveş ve noksan olacaktır. Nazar-ı müsamaha ile bakmanızı temenni ederim.
• • •
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Barla Hayatı / Sonraki Risale: Kastamonu Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ecnebî : yabancı
ekseriya : çoğunlukla
entrika : dalavere, dolap çevirme
feylesof : filozof, felsefe ile uğraşan, felsefeci
havsala : akıl, hâfıza
hususan : özellikle
hükûmet : idare, yönetim
hükûmet-i Cumhuriye : Cumhuriyet hükümeti
hürriyetperverlik : hürriyet taraftarlığı; özgürlüğe düşkün olan
iddianame : iddia yazısı; savcının, yapılan soruşturmalar neticesinde tutuklu hakkındaki suçlamalarını bildirmek üzere mahkemeye sunduğu yazı
ihtilât : insanlarla konuşup görüşme
itirazname : itiraz metni, yazısı
itizar : özür yazısı
kısm-ı âzam : büyük bir kısım
medar-ı mes’ul : sorumluluk kaynağı
memnu : yasaklanmış
muâraza : sözle mücadele, karşı gelme
müdafaat : mahkeme huzurunda yapılan savunmalar
müddet : süre
mülhid : dinsiz, inkâr eden, dini bozmaya çalışan
müşevveş : dağınık, karışık, düzensiz
nam : ad
nazar-ı müsamaha : hoşgörü bakışı
nefs : kişinin kendisi
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
suret : biçim, şekil
tebliğ edilen : bildirilen
Yükleniyor...