Ceza Hâkimine Son Müdafaa

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Altmış küsur sahifeden ibaret olan ithamkârane kararnamedeki -on iki sahifelik- şahsıma ait kısmına karşı müdafaamdır:

Kararnamede aleyhimizde zikredilen maddelere karşı, mahkemenin zaptına geçen müdafaatımda kat’î cevapları vardır. Bu kararname namındaki asılsız ve vehimli ithamnameye karşı, on dokuz sahifeden ibaret itiraznamemi ve yirmi dokuz sahifeden ibaret son müdafaatımı ibraz ediyorum. Bu iki müdafaa, sorgu hakimlerinin kararnamelerinin bütün muaheze noktalarını ve esas ithamlarını kat’î bir surette red ile çürütüyor, asılsız olduğunu gösteriyor. Yalnız burada, bu kararnamenin istinad ettiği ve itham edenlerin nereden aldandıklarını, bu asılsız muahezeyi nereden iktibas ettiklerini gösterir “Beş Umde” olarak söyleyeceğim.

Birincisi: Risale-i Nur’un, yüz yirmi parçasından iki, üç, dört parçasında on beş fıkrayı bahane tutup, beni ve Risale-i Nur’u hükûmetin prensiplerine muhalif ve rejimine karşı muarız ve emniyet-i dahiliyeyi ihlâle teşebbüs ithamıyla gayet asılsız bir dâvâya elcevap:

Ben de derim: Acaba umum Avrupa’nın mal-ı müştereki olan medeniyet ve yalnız bu zamanı ilcaatına binaen hükûmet-i Cumhuriyenin o medeniyetin bir kısım kanunlarını kabul etmesiyle, o medeniyetin menfaatli değil, belki kusurlu kısmına, hakaik-i Kur’âniye hesabına olan müdafaat-ı ilmiyeme hangi suretle “hükûmetin prensibine ve hükûmetin rejimine muhalif” ve “hükûmetin inkılâbı aleyhine hareket” namı veriliyor? Acaba bu hükûmet-i Cumhuriye, Avrupa medeniyetinin kusurlu kısmının dâvâ vekilliğine tenezzül eder mi? O kusurlu medeniyetin İslâmiyete muhalif kanunları, eski zamandan beri hükûmetin hedefi midir? Hükûmete muarız vaziyet almak nerede, bu bir kısım kusurlu medeniyet kanunlarına karşı hakaik-i Kur’âniyeyi ilmî bir surette müdafaa etmek nerede?

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Barla Hayatı / Sonraki Risale: Kastamonu Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

binâen : –dayanarak, dolayı
dâvâ vekilliği : dâvâyı savunma makamı, avukatlık
emniyet-i dahiliye : iç emniyet, güvenlik
fıkra : bölüm, kısa yazı
hakaik-ı Kur’âniye : Kur’ân’ın hakikatleri, esasları
hakaik-i Kur’âniye ve imâniye : Kur’ân ve iman hakikatleri, esasları
hakim : yargıç
hükûmet : idare, yönetim
hükûmet-i Cumhuriye : Cumhuriyet hükûmeti
ibraz : ortaya koyma, gösterme
ihlâl : bozma
iktibas : alıntı
inkılâp : toplum düzenini ve yapısını değiştirmek için yapılan köklü değişiklik, reform; Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında gerçekleştirilen devrimler
istinad : dayanma
itham : suçlama
ithamkârane : itham ederek, suçlayarak
ithamname : suçlama metni, yazısı
itirazname : itiraz metni, yazısı
kararname : karar metni, yazısı
mal-ı müşterek : ortak mal, değer
muaheze : ayıplama, kusurlu bulma, suçlama
muarız : karşı gelen, karşıt
muhalif : zıt, karşı
müdafaa : mahkeme huzurunda yapılan savunma
müdafaat : mahkeme huzurunda yapılan savunmalar
müdafaat-ı ilmiye : ilmî müdafaalar, savunmalar
nam : ad
suret : biçim, şekil
tenezzül : inme, alçalma
umde : kural, prensip, esas
vehim : zan, şüphe, kuruntu
zamanın ilcaatı : zamanın gereği, icabı
zapt : kayıt, kayıt altına alma
Yükleniyor...