Elbette hak bildiği mesleğini, Kur’ân’ın şerefine ve Hazret-i Peygamberin nübüvvetinin teâlisine ait hizmetini aleyhteki iftiralardan müberra kılmak için hakikati söyleyecek, müdafaada bulunacak; faraza bazılar tarafından şahsî bir noksanlık telâkki edilse bile, umumun istifade ve saadeti için şahsî zararına da razı olacaktır. Onun için, Risale-i Nur hakkında beyan edilen ve neşredilen senalara bu gibi noktalardan bakmak lâzımdır; yoksa hizmete zarar olur. Dar düşünce ile hareket etmek zamanında değiliz. İmansızlar, kendi muzır mesleklerini, menfi ideolojilerini, sahte kahramanları hattâ İslâm düşmanlarını—onlar asla lâyık olmadığı halde—çeşitli medh ü senâ ile insanlığın nazarına göstermeye, alkış toplamaya çalışıyorlar. Uzağa gitmeye lüzum yok; dünyayı saran dehşetli dinsizlik cereyanını idare edenler büyük kahramanlar olarak ilân edilirken, neden Müslümanlar hak dinlerini medh ü senâ etmesinler, onun kemalâtını, ulviyetini neşretmesinler; Kur’ân’a âyine olan ve bu zamanın dinsizlik cereyanlarına meydan okuyup, dine en büyük hizmeti ifa eden bir eser külliyatı ve onun muhterem, mütevazi ve hadsiz zulümlere maruz kalmış müellifi, medhedilmesin? Halbuki yazılan yazılar, mücerred mevzular olarak değil, ekseriyetle müdafaa kabilinden, aleyhteki iftiralara cevap olarak neşredilmiş hakikatlerdir.
• • •
Üstadın hayatı, küllî hizmeti noktasından topluca iki büyük safha arz etmektedir.

Birincisi: Doğuşundan itibaren tahsil hayatı, Van’daki ikameti, İstanbul’a gelişi, siyasî hayatı, seyahatleri, Harb-i Umumîye iştiraki, Rusya’daki esareti, İstanbul’da Darü’l-Hikmeti’l-İslâmiye âzâlığında bulunuşu, Kuvâ-yı Milliyede İstanbul’daki hizmeti, Ankara’ya gelerek ilk Meclis-i Meb’usan’daki faaliyetleri ve kısa bir müddet sonra Van’a çekilip inzivaihtiyar etmesi gibi, herbiri ayrı bir hayat sahnesi olan Üstadın hayatının bu birinci safhası, iman ve Kur’ân hizmeti itibarıyla ikinci safha hayatının mukaddemesi hükmündedir. İkinci büyük hizmetine hazırlıktır. Ömrünün ellinci senesine kadardır.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Önsöz / Sonraki Risale: İlk Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

arz etme : kendini gösterme, ortaya çıkma
âzâlık : üyelik
beyan etme : açıklama
cereyan : hareket, akım
ekseriyetle : çoğunlukla
esaret : esirlik, tutsaklık
faraza : varsayalım ki
hadsiz : sayısız
hakikat : gerçek, doğru
Harb-i Umumî : Birinci Dünya Savaşı
ideoloji : siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukukî, bilimsel, inanç, felsefî, moral, estetik düşünceler bütünü
ifa etme : yerine getirme
ihtiyar etme : tercih etme, seçme
ikamet : yerleşme
inziva : yalnız başına bir yere çekilip dünya işleriyle uğraşmama
isnat : dayandırma, yalan iftiralar yükleme
istifade : faydalanma, yararlanma
iştirak : katılma
kabilinden : gibisinden
kemâlât : mükemmel ve üstün özellikler
küllî : kapsamlı, geniş, evrensel
külliyat : çok sayıda unsurdan meydana gelen eser; Risale-i Nur Külliyatı
maruz kalma : uğrama, yüzyüze gelme
Meclis-i Meb’usan : Osmanlı Devleti’nde iki meclisten, üyeleri halk tarafından seçilmiş olanı; Osmanlı millet meclisi
medh ü senâ : övme ve methetme
medhetme : övme
menfi : negatif, olumsuz
mevzu : konu
muhterem : hürmete lâyık, saygıdeğer
muzır : zararlı şeyler
müberra : arınmış, temiz
mücerred : soyut
müdafaa : savunma
müellif : telif eden, yazan
mütevazi : alçakgönüllü
nazar : dikkat, bakış
neşretmek : yaymak
noksanlık : eksiklik
nübüvvet : peygamberlik, elçilik
saadet : mutluluk
safha : merhale, aşama
sena : övme, methetme
seyehat : yolculuk
tahsil : ilim öğrenme, öğrenim
teâli : yücelme, yükselme
telâkki etme : anlama, kabul etme
ulviyet : yücelik
umum : bütün
Üstad : bir ilim ve san’at alanında bilgi ve söz sahibi olan âlim; Bediüzzaman Said Nursî
Yükleniyor...