İçinde bulunduğumuz asrın değiştirdiği hayat şartları ve yeni bir dünya nizamı ve görüşü karşısında imanın tahkim ve takviyesiyle feveran eden hamiyet-i İslâmiyenin mânâsıdır. Mütenebbih kalbleri iman ve muhabbet-i Nebevî ile coşkun ve cihan-değer şeref-i intisabıyla serefraz fedakârların yetişmesi ve bu milletin mazisine mütenasip kahramanlığı, yüksek iman ve ahlâkı izhar etmesi işaretidir.

Bediüzzaman, Risale-i Nur’u, hiçbir makam ve meşrebin tesiri altında kalmadan, maddî-mânevî hiçbir menfaat ve hissiyat karışmadan, doğrudan doğruya Kur’ân-ı Hakîm’in, umumun istifade edebileceği ve umuma hitap eden hakikatlerini tefsir etmiş, bu hakikatlerin tercümanlığını yapmıştır. Telif ettiği âsârından herkes istifade edebilmektedir. Bir taifeye, bir sınıf halka mahsus değildir. Bu Tarihçe-i Hayat, okuyucuların nazarını, bu zamanda Kur’ân’ın hikmet nurları olan Risale-i Nur’a çevirip, ondan istifadeyi gösterecektir. Said Nursî ise, Kur’ân’ın hizmetinde fedakârane çalışmış, sünnet-i Peygamberîye ittibâ etmiş, nümune-i imtisal bir zât olarak görünmektedir.

Tarihçe-i Hayat’ta geçen bazı mektuplardan anlaşılacağı üzere, Said Nursî, bir zamanlar felsefe mesleğinde çok ileri gitmiş, sonra, Kur’ân-ı Hakîm’in irşadıyla hak ve hakikate erişmiş ve bu zamanda fen ve felsefe ile iştigal edip şek ve şüphelere mâruz kalanları, aklî delillerle şüphelerden kurtaracak eserler telif etmiştir.

Risale-i Nur’un yolu, mesleği, bu zamandaki hayat şartlarına, insanların ahval-i ruhiyelerine göre en selâmetli, en kısa ve umumî bir cadde-i Kur’ân’dır. Serapa ilim ve tefekkür üzerine gitmektedir. İçtimaî hayatta çeşitli hizmetler gören fertlerin istifadesi büyüktür. Risale-i Nur’u okuyan ve ondan ders alarak tefekkür-ü imaniyeyi kazananlar, dünyevî vazife ve mesleklerini âhiret hayatına ve ebedî saadete vesile yaparak büyük bahtiyarlığa erişecektir.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Önsöz / Sonraki Risale: İlk Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ahvâl-i ruhiye : ruhsal haller; psikolojik haller ve durumlar
âsâr : eserler, varlıklar
cadde-i Kur’ân : Kur’ân caddesi, yolu; Kur’an’da insanların takip etmeleri için sunulan kurallar bütünü
cihan-değer : dünyalara değer
dünyevî : dünya ve dünya hayatıyla alâkalı
fedakârane : fedakârca
feveran : köpürme, coşma
hakikat : gerçek, doğru
hamiyet-i İslâmiye : İslâmın kutsal değerlerini tehlikelerden koruma ve savunma gayreti
hikmet : ilim, yüksek bilgi
hissiyat : duygular, hisler
içtimaî : toplumsal, sosyal
irşad : doğru yolu gösterme
istifade : faydalanma, yararlanma
iştigal etme : meşgul olma, uğraşma
ittibâ etme : uyma, takip etme
izhar etme : açığa çıkarma, gösterme
Kur’ân-ı Hakîm : hikmetli Kur’ân; her âyet ve sûresinde sayısız hikmetler bulunan Kur’ân
mâruz kalma : yezyüze gelme, bir şeyin karşısında ve tesiri altında bulunma
mazi : geçmiş
menfaat : çıkar, kişisel yarar
meslek : takip edilen yol, yöntem
meşreb : hareket tarzı, metod
muhabbet-i Nebevî : Peygamber sevgisi
mütenasip : birbirine uygun
mütenebbih : uyanmış
nazar : bakış, görüş
nizam : düzen
nümune-i imtisal : örnek alınacak model
selâmetli : güvenli
serapa : baştan sona
serefraz : seçkin
sünnet-i Peygamberî : Peygamberimizin söz, emir ve hareketlerine dayanan yüce prensipler
şek : şüphe
şeref-i intisab : bağlanma, katılma şerefi
tahkim : sağlamlaştırma
taife : grup, topluluk
takviye : güçlendirme
tarihçe-i hayat : hayat hikayesi, biyografi
tefekkür : Allah’ı tanımayı sonuç verecek şekilde varlıklar üzerinde düşünme
tefekkür-ü imaniye : imanî meseleler ve iman esasları çerçevesinde bütün hadiseleri tefekkürle değerlendirme
tefsir etme : yorumlama, açıklama
telif etme : kitap yazma, kaleme alma
telif : yazma, kaleme alma
umum : genel, herkes
umumî : genel, herkese ait
Yükleniyor...