Birkaç gün sonra Vastan kasabasına gittiyse de, orada tebdil-i hava için ancak bir ay kadar kaldı. Bilâhare, Molla Mehmed isminde bir zatın refakatinde Erzurum vilâyetine tâbi Bayezid’e hareket etti. Hakikî tahsiline işte bu tarihte başlar.

Bu zamana kadar hep “Sarf” ve “Nahiv” mebâdileriyle meşgul olmuştu ve “İzhar”a kadar okumuştu. Bayezid’de Şeyh Mehmed Celâlî Hazretlerinin nezdinde yaptığı bu hakikî ve ciddî tahsili, üç ay kadar devam etmiştir. Fakat pek gariptir; zira Şarkî Anadolu usul-ü tedrisiyle, Molla Câmiden nihayete kadar ikmal-i nüsah etti. Buna da her kitaptan bir veya iki ders, nihayet on ders tederrüs etmekle muvaffak oldu ve mütebakisini terk eyledi.

Hocası Şeyh Mehmed Celâlî Hazretleri niçin böyle yaptığını sual edince, Molla Said cevaben, “Bu kadar kitabı okuyup anlamaya muktedir değilim. Ancak bu kitaplar bir mücevherat kutusudur, anahtarı sizdedir. Yalnız sizden şu kutuların içinde ne bulunduğunu göstermenizin istirhamındayım. Yani bu kitapların neden bahsettiklerini anlayayım da, bilâhare tab’ıma muvafık olanlara çalışırım” demiştir.

Maksadı ise, esasen kendisinde fıtraten mevcut bulunan icad ve teceddüd fikrini medrese usullerinde göstermek ve bir teceddüd vücuda getirmek HAŞİYE ve bir sürü hâşiye ve şerhlerle vakit zayi etmemekti.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Yirmi üç senede telifi tamamlanan ve yüz otuz kitaptan müteşekkil “Risale-i Nur” adlı eserleriyle, ilm-i kelâm sahasında bir teceddüd yaptığı görülmüştür. Evet, kendisi, on beş sene tahsili lâzım gelen ilmi üç ayda elde etmesi, gaybî bir işarettir ki, “Bir zaman gelecek, on beş sene değil, bir sene bile ilm-i iman dersini alacak medreseler ele geçmeyecek. İşte o zamanda müştaklara on beş senelik dersi on beş haftada ellere verebilecek Kur’ânî bir tefsir çıkacak ve Said onun hizmetinde bulunacak.” Evet, tam zuhur etti ve aynen görüldü. Risale-i Nur, otuz senelik müthiş bir zamanda gizli dinsiz ve ifsad komitelerinin hücumlarına rağmen iman hakikatları derslerini yüz binler nüshalarıyla her tarafta neşrettiler ve binler kalemlerin gayretleriyle matbaalara ihtiyaç bırakmadan Kur’ân’ın bu yeni dersleri yayıldı, milyonlarca insanın imanlarının takviyesine vesile oldu. Anadolu’daki Risale-i Nur’un faaliyeti, iman hizmeti ve mâkul yüksek dersleri, herkesin nazar-ı dikkatini celb etti; mahkemeler ve tetkikler yoluyla Cenâb-ı Hak, Nurları, ehl-i siyaset ve hükûmete de okutturdu; ve mektepliler arasında yayıldı; genç İslâm ve iman fedakârları çoğaldı; ve bunun büyük bir neticesi olarak, küfr-ü mutlakın ve dalâletin hücumu önlendi, geri çekildi. Yer yer bütün vatanda din lehinde cereyanlar başladı. İzn-i İlâhî ile, âlem-i İslâm ve insaniyete doğmaya başlayan İslâmî saadetin fecr-i sâdıkını gösterdi. Elhamdülillâhi Rabbi’l-Âlemîn...
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Giriş / Sonraki Risale: Barla Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

bilâhare : daha sonra
celb etme : çekme
ehl-i iman : Allah’a inananlar, mü’minler
ehl-i siyaset : siyasetle uğraşanlar
fıtraten : yaratılış itibarıyla
gaybî : bilinmeyen, gayb âlemine ait
hakikat : gerçek, doğru
hakikî : asıl, gerçek
haşiye : dipnot, açıklayıcı not
hükûmet : idare, yönetim
icad ve teceddüd fikri : yeni çalışmalar ve eserler vücuda getirme; yenilik arayışında olma düşüncesi
ifsad : bozma, fesada uğratma
ikmal-i nüsah : belirlenmiş kitap ve dersleri okuyup tamamlama
ilm-i imân : iman hakikatlerini ve bu hakikatlere nasıl ulaşılacağını insanlara öğreten ilim
ilm-i kelâm : kelâm ilmi; iman hakikatlerini ispat eden ve açıklayan bilim dalı
istirham : merhamet isteme; bir talebi dile getirme
İzhar : Arapça gramer eğitiminde okutulan bir bölüm
komite : kötü bir maksat için toplanmış gizli cemiyet
Kur’anî : Kur’an’dan alınan
lâzım gelen : gereken
mâkul : akla uygun
mebâdi : başlangıç eğitimi, ilk hazırlık dersleri
medrese : din ilimlerinin ders verildiği eğitim kurumu
mevcut : var
Molla Said : Bediüzzaman Said Nursî
muktedir : gücü yeten, yapabilen
muvaffak olmak : başarılı olmak
muvafık : uygun
mücevherat : mücevherler
müştak : arzulu, çok istekli
mütebaki : geri kalan kısım
müteşekkil : meydana gelen, oluşan
Nahiv : Arapça cümle bilgisi
nazar-ı dikkat : dikkat içeren bakış
neşretme : yayınlama ve insanlara ulaştırma
nezdinde : yanında, gözetiminde
nihayet : son, sonunda
Nurlar : Risale-i Nur’daki konular
nüsha : kopya; çok sayıdaki eserlerden her birisi
Said : Bediüzzaman Said Nursî
Sarf : Arapça gramer, kelime çeşitlerini ve türevlerini inceleyen ilim
sual etme : sorma
Şarkî Anadolu : Doğu Anadolu
tab’ : tabiat, karakter
tâbi : bağlı
tahsil : ilim öğrenme, öğrenim
takviye : güçlendirme
teceddüd : yenilenme, yenilik
tederrüs etme : ders alma, eğitim görme
tefsir : açıklama, yorum; Kur’ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap
telif : yazma, kaleme alma
tetkik : inceleme, araştırma
usûl : yöntem, tarz
usul-ü tedris : eğitim usulü
vilâyet : il
vücuda getirmek : var etmek, meydana getirmek
zira : çünkü
zuhur etme : görünme, ortaya çıkma
Yükleniyor...