Hattâ, hergün okumak şartıyla, hıfz ettiği kitapların üç ayda bir kere devrine muvaffak oluyordu. Molla Said’in iki mûtezad hali vardı:

Birincisi: Fikrinin münkeşif bulunduğu vakitler ki; her ne eline alırsa, onu anlamaması, mümkün değildi.

İkincisi: Fikrinin münkabız bulunduğu vakitler ki, mütalâa değil, konuşmaktan bile hoşlanmazdı.

Molla Said, günde bir-iki cüz okumak suretiyle Kur’ân’ı hıfza başladı. Her gün iki cüz ezber etmekle, Kur’ân’ın mühim bir kısmını hıfzına aldı, fakat iki sünuhat ile, tekmili müyesser olmadı:

Birincisi: Kur’ân’ın çok sür’atle okunması bir hürmetsizlik olmasın diye,

İkincisi: Kur’ân hakaikinin hıfzının daha ziyade lüzumu var diye kalbine gelmiş. Onun için, Kur’ân hakaikinin anahtarı olacak ve şübehata karşı muhafaza ve mukabele edecek, hikmet ve fünun-u İslâmiyeye dair kırk risaleyi iki senede hıfzına aldı. Hergün bir parça ezberden okumak suretiyle, hepsini üç ayda ancak devrediyordu.

Mirkat ismindeki kitabı, haşiye ve şerh olmaksızın hıfzetmeye başladı. Bilâhare eline geçen mezkûr kitabın ve haşiye ve şerhi ile kendi nokta-i nazarını karşılaştırmış, bütün meseleler muvafık olup ancak üç kelime tevafuk etmemiş; bu tevcihleri de ulemanın tahsinine mazhar olarak kabul edilmiştir.

Birgün Bitlis meşâyihinden Şeyh Mehmed Küfrevî Hazretlerinin kendilerine beddua ettiğini birisi yalandan söyler. Bunun üzerine müşarün ileyhi ziyarete gider. Şeyh Hazretleri, Molla Said’e iltifat eder, teberrüken bir ders verir. İşte Molla Said’in en son aldığı ders bu olmuştur.

Bir gece Molla Said, rüyasında Şeyh Mehmed Küfrevî Hazretlerini görür. Kendisine hitaben, “Molla Said, gel beni ziyaret et, gideceğim” demesi üzerine hemen gider, ziyaret eder. Ve Şeyhin uçup gittiğini görünce uyanır. Saate bakar, saat gecenin yedisidir. 1 Tekrar yatar. Sabahleyin Şeyhin hanesinden matem seslerinin yükseldiğini işitir, oraya gider ve Şeyh Hazretlerinin gece saat yedide vefat ettiğini haber alır. Mahzun olarak geriye döner.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Burada belirtilen saat alaturka saate göredir. Şimdi kullanılan saate göre ise Akşam vaktinin girmesinden tam yedi saat sonraya denk gelir
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Giriş / Sonraki Risale: Barla Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

bilâhare : daha sonra
cüz : Otuz kısma bölünen Kur’ân’ın kısımlarından her biri
fünun-u İslâmiye : İslâmî fenler, bilimler
hakaik : hakikatler, gerçekler
hane : ev
hıfzetme/hıfza almak : ezberlemek
hikmet : ilim ve fenler
hitaben : hitap ederek, seslenerek
mahzun : hüzünlü, üzgün
matem : yas
mazhar olma : elde etme, erişme
meşâyih : şeyhler
mezkûr : adı geçen
Molla Said : Bediüzzaman Said Nursî
mukabele : karşılık verme
mûtezad : birbirine zıt
muvaffak olma : başarma
muvafık : uygun
münkabız : kabız hâli, tutukluluk
münkeşif : açık, açılmış
müşarün ileyh : ismi geçen
mütalâa etme : inceleme; bir konu üzerinde araştırma yaparak değerlendirmelerde bulunma
müyesser olmama : imkân bulamama, elde edememe
nokta-i nazar : bakış noktası, görüş açısı
risale : küçük çaplı kitap
suretiyle : biçimiyle, şekliyle
sünuhat : hatıra gelen, içe doğan fikirler, düşünceler
şerh : izah, açıklama
şübehat : şüpheler, tereddütler
tahsin : güzel kabul görme, övgü alma
teberrüken : bereket vesilesi olarak
tekmil : tamamlama
tevafuk etme : uygunluk, denk gelme
tevcih : bakış açısı, yorum
ulema : âlimler
ziyade : çok, fazla
Yükleniyor...