Evet, Üstadımız Hazretleri, Risale-i Nur’u dikkat ve tefekkürle okumak nimet-i uzmâsına nail olan biz bir kısım üniversite gençliği, bir hüsn-ü zan veya bir tahminle değil, tahkikî ve tetkikî bir surette, sarsılmaz ve sarsılmayacak olan ilmelyakîn bir kuvvet-i imaniye ile inanıyoruz ki, zemin yüzünün bu asra kadar görmediği bir vahşet ve dehşetin sebebi olan dinsizlik ve ilhadı, Bediüzzaman ortadan kadırmaya inayet-i Hak ile muvaffak olacaktır.

Bizim bu kanaatimiz, safdilâne veya tahminle değildir; ilmî ve delile müstenid bir tahkik iledir. Bunun için, muarız olan dahi bu hakikati kalben tasdik edecektir. Dua ve şefkat buyurun, Kur’ân ve iman hizmetinde fedâi olalım. Risale-i Nur’u, bir dakikamızı bile kaybetmeden okuyalım, yazalım, ihlâs-ı tamme muvaffak olalım.
Üniversite Nur talebeleri namına
Abdülmuhsin
• • •

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Çok mübarek Üstadımız Hazretleri; evvela: Geçenlerde alınan Nur eczalarının hepsi dağıldı; Nurun müştakları sürur içinde kaldılar. Nurdan kısmeti olanlar, birer birer çıkıp ona koşuyorlar. Nur arayan sineler 2 مَنْ طَلَبَ وَجَدَّ وَجَدَ hakikatince buluyorlar. Bu sefer Ziya kardeşimizin getirdiği otuz dört adet Sözler kapışıldı. Asâ-yı Mûsâ’lar Ankara’ya ve Anadolu’nun muhtelif yerlerine dağılıyor...

Risale-i Nur’un perde arkasındaki parlaklığını görmeyenler dahi ona taraftardırlar. Risale-i Nur’un Medresetü’z-Zehrâsı Anadolu çapında ve âlem-i İslâm ölçüsünde genişleyeceğini, Risale-i Nur’daki hakikatin yüksekliğinden ve dikkat ve tefekkürle okuyan mü’minlerin ve ehl-i ilmin arasında vücuda gelen sarsılmaz uhuvvet ve kardeşlikten anlıyoruz.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
2 : Ciddî olarak arayan, aradığını bulur.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Afyon Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlem-i İslâm : İslâm dünyası
asr : yüzyıl, çağ
ecza : cüzler, kısımlar, parçalar; Risale-i Nur'dan bölümler
ehl-i ilm : ilim sahipleri, âlimler
fedâî : fedakâr, kendini bir davaya adayan
hakikat : gerçek, doğru, esas
hazret : saygıdeğer (saygı ve yüceltme maksadıyla kullanılan bir ifade)
hüsn-ü zan : güzel düşünce
ihlâs-ı tâmme : tam bir ihlâs, samimiyet; ibadet ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetme
ilhad : dinsizlik, inkâr
ilmelyakin : kesin delile dayanarak, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde
inayet-i Hak : Allah'ın yardımı
kanaat : kanı, inanç, düşünce
kısmet : pay, hisse
kuvvet-i imaniye : iman kuvveti, gücü
muarız : karşıt
muhtelif : değişik, farklı
muvaffak : başarma, başarılı olma
mü’min : iman eden, Allah’a ve Onun gönderdiği şeylere inanan
mübarek : hayırlı, bereketli
müstenid : dayanan
müştak : çok arzulu ve istekli, düşkün
nâil olan : ulaşan, erişen
nimet-i uzmâ : büyük nimet
safdilâne : safça, bilgisizce
sine : kalp, gönül
suret : şekil, biçim
sürur : mutluluk, sevinç
şefkat : merhamet, acıma
tahkik : doğruluğunu araştırma
tahkikî : delillerle doğruluğunu kanıtlayarak
tasdik : onaylama, doğrulama
tefekkür : etraflıca ve derinlemesine düşünme
tetkikî : etraflıca inceleyerek
vücuda gelme : meydana gelme
Yükleniyor...