2 اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ1 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Muhterem Üstadımız; Mücahede-i mâneviyenize ve sabr-ı cemilinize mükâfaten Cenâb-ı Hak tarafından ihsan buyurulan kudsî iman dâvânızın tahakkukunu, Risale-i Nur’un serbest intişarı ile idrak etmiş bulunuyoruz. Senelerden beri devam edegelen bu kudsî dâvâ, bu ideal ve bu çetin mücadele, zaferle neticelenmiş, Hakkın istediği olmuş, gönlümüzün emel ve arzusu yerine gelmiş, iman küfre galebe ederek zulmet perdeleri çatır çatır yırtılarak, âfâk-ı cihan Nurun parlak ziyası ile aydınlanmıştır. Bu neticeye ve bu zafere ulaşmak, iman nimetinin sonsuz saadetine kavuşmak ve dolayısıyla da Hakka yaklaşmak bahtiyarlığını bizlere, Türk milletine ve belki bütün insanlığa bahşeden Risale-i Nur bu muazzam ve korkunç imansızlık savaşının kurtarıcı atomu olmuş, ruhlarımızı tamir, kalblerimizi takviye, gönüllerimizi fetheylemiştir. Bu bakımdan minnet ve şükranlarımızı sevgili ve muazzez Üstadımıza arz ederken, asırlık ömr-ü mübareklerinizin geçirdiği hayat safhalarının her ânı mücadele, mücahede, işkence, eziyet, zulüm, menfâ dolu korkunç bir devrin çile ve ıztıraplarıyla geçmesine rağmen, azminizin, sadakatinizin, feragat ve cesaretinizin ve nihayet o çelikten daha kuvvetli iman ve şuurunuzun, hülâsa, İslâmiyeti anlayışta, insaniyeti kavrayışta, içte ve dışta örnek insan oluşunuzun ve bilhassa Risale-i Nur Külliyatınızın insanlık âlemi üzerine bıraktığı tesir, aksettirdiği mânâ ile daima izinizden, yolunuzdan gidecek olan, giden, gitmeye azmeden milyonlarca Nur talebeleri size meclûb, size müteşekkirdirler.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
2 : Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Afyon Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âfâk-ı cihan : dünyanın etrafını saran ufuklar
arz etme : sunma, ifade etme
bahşeden : ihsan eden, veren
bahtiyar : talihli, mutlu
berâ-yı malûmat : bilgi ve malûmat için, bilgi vermek için
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
emel : arzu, istek
fethetme : açma
aksetirme : yansıtma
arz etme : sunma, ifade etme
aziz : çok değerli, izzetli
azmetme : kararlı olma
bilhassa : özellikle
derya : deniz
dua-i mübarek : mübarek dua
feragat : fedakarlık, özveri, kişisel hakkından vazgeçme
haiz : sahip olma
halâskâr : kurtarıcı
hâmi : koruyucu
hitam : son
hülâsa : kısaca, özet olarak
ıztırap : aşırı elem, sıkıntı, ıstırap
iftihar : övünme
ihtişam : haşmetlilik, heybetlilik, görkem
ille-i gaye : esas gaye, temel amaç
insaniyet : insanlık
inşaallah : Allah’ın izniyle
intikal : taşıma, aktarma
intizaren : bekleyerek, gözleyerek
istikbal : gelecek
kıyamet : dünyanın sonu, varlığın bozulup dağılması
kudsî : kutsal, yüce
küfür : inkâr, inançsızlık
mahrumiyet : yoksun kalma
maksad : gaye, amaç
malûmat : bilgi
meclûb : tutkun, aşırı bağlı
medyun-u şükran : teşekkür borçlu
mufassal : ayrıntılı
muhabbet : sevgi
muhterem : hürmete lâyık, saygıdeğer
muvaffakiyet : başarı
mücahede : cihat etme, din uğrunda çaba harcama
müsterih olma : rahatlama, huzura kavuşma
müteşekkir : teşekkür eden
neşr : yayma, yayımlama
rahmet : İlâhî şefkat, merhamet ve ihsan
sadakat : bağlılık
safha : merhale, aşama
selâmet : esenlik, güven
şuur : bilinç, anlayış
tab : matbaada basma
tanzim : düzenleme
tatminkâr : doyurucu, ikna edici, memnun edici
telif : yazma
ulvî : yüce, büyük
vâsıl olma : varma, ulaşma
yâd edilme : anılma
zulmet : karanlık
galebe : üstün gelme
Hak : varlığı hak olan, her şeyi hakkıyla yaratan ve her hakkın sahibi olan Allah
hizmetkâr : hizmetçi
idrak : anlama, kavrama
ihsan : bağış, ikram, lütuf
intişar : yayılma
kudsî : kutsal, yüce
menfâ : sürgün yeri
minnet : kendini borçlu hissetme, yapılan bir iyiliğe karşı teşekkür etme
muazzam : azametli, çok büyük
muazzez : çok aziz, çok değerli ve şerefli
muhterem : hürmete lâyık, saygıdeğer
mücahede : cihat etme, din uğrunda çaba harcama
mücahede-i mâneviye : mânevî mücahede, mücadele
mükâfaten : mükâfat olarak
nimet : iyilik, lütuf, ihsan
ömr-ü mübarek : bereketli, hayırlı ömür
saadet : mutluluk
sabr-ı cemil : güzel sabır; rıza göstererek katlanma
safha : merhale, aşama
serbestiyet : serbestlik
taarruz : saldırı, hücum
tahakkuk : gerçekleşme
taharri : arama, inceleme
tahtessıfır : sıfırın altında
takviye : güçlendirme, destekleme
zelzele : deprem, sarsıntı
ziya : ışık, aydınlık
zulmet : karanlık
Yükleniyor...