Dördüncü Sual

İçerikler


  1. " İmam Ömer Efendinin suali ki, bedbaht bir doktor, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın pederi varmış diye, dîvânecesine bir te'vil ile bir âyetten kendine güya şâhit gösteriyor." Tevil edilen ayetler hangileridir?

  2. "Kanun-u tenâsülün hârika bir suretini iktizâ ederken,.." Devamıyla izah eder misiniz? "Tenâsülün hâricinde bulunan kanun-u cinsiyet-i melek..." Burayı biraz açar mısınız; Hz. Âdem gibi mi yaratılıyorlar?

  3. "Nev-i beşerin bir rub’unun başına reis olarak geçen ve nev-i beşerden nev-i melâikeye bir cihette intikal eden..." haşiyeyi özetler misiniz? Yapraklarda tenasül kanunu yok mu, zedelenmekten kasıt nedir?

  4. "Her baharda gözümüzle gördüğümüz yüz bin envaın kısm-ı azamı ... yaprakların yüzünde taaffün etmiş maddelerde o kanun haricinde icat edilir." Yaprak veya kokuşmuş maddelere sineklerin larvaları bırakttığı ve kanun-u tenasülün devrede olmasının izahı?

  5. "Me’mûrât ve menhiyât-ı şer’iyede illet, emr-i İlâhîdir ve nehy-i İlâhîdir. Maslahatlar ve hikmetler ise, müreccihtirler; emir ve nehyin taallûklarına ism-i Hakîm noktasında sebep olabilir." İzah eder misiniz?

  6. "Zaman-ı Âdem’den beri bir kanundan hiçbir fert şüzûz etmemek ve hâricine çıkmamak olamaz. Evvelâ, bu kanun-u tenâsül, mebde’ itibârıyla, iki yüz bin envâ-ı hayvânâtın mebde’leriyle hark edilmiş ve nihâyet verilmiş..." İzah eder misiniz?

  7. "... Maddiyyunluk ve tabiiyyunluk zulümâtında hınzırcasına saplanmalarında, hınzır etinin yemesinin medhali yok mudur? Soruyorum. İnsan, beslendiği şeyle mizâcı müteessir olduğu..." İzah eder misiniz?

  8. "Etinden gelen menfaatten ziyade, çok zarar îrâs etmekle beraber, etindeki kuvvetli yağ, kuvvetli soğuk memleketi olan Firengistandan başka tıbben muzır olduğu gibi, mânen ve hakikaten çok zararlı olduğu tahakkuk etmiş.” İzahı?

Yükleniyor...