Block title
Block content

Şulenin Zeyli

İçerikler

  1. "Fevkalâde bir suhuletle, harika bir sür'atle, mûciz bir itkan ve intizamla cûd-u mutlaktan akan âsârdan anlaşılıyor ki, mikrop gibi en küçük ve daha küçük havaî, mâî, türâbî hayvanlar boş zannedilen âlemin yerlerini doldurmuş." İzahı?

  2. "İ’lem eyyühe’l-aziz! Bütün kâinatı ihata eden bir nurdan hiçbir şey gizlenemez. Ve gayr-ı mütenahi bir daire-i kudretten bir şey hariç kalamaz. Ve illâ, gayr-ı mütenahinin tenâhisi lâzım gelir..." i'lemi açıklar mısınız?

  3. "Ve illa, gayri-mütenahinin tenahisi lazım gelir." cümlesi neye yönelik söylenmiştir, nasıl anlamalıyız?

  4. "Ve keza, maddeden mücerred zahir ve batın olan muhit bir nazara, en büyük şey gibi, en küçük birşeyi mazhar ve mahal olduğu san'at nisbetinde büyür. Ve küçük şeylerin nevileri büyük olurlar." cümlelerini açıklar mısınız?

  5. Cenab-ı Hakk'ın gücünün sınırı yoktur; ancak bu sonsuz kudreti nasıl anlayabiliriz?

  6. "Hâlık-ı Rahman-ı Rahim’in ilminde, meşhudunda, malûmunda baki kalmaklığın senin bekan için kâfidir." cümlesini izah eder misiniz?

  7. "İ’lem eyyühe’l-aziz! Sen bazı vecihlerden fenâya gittiğin zaman, Hâlık-ı Rahmân-ı Rahîmin ilminde, meşhudunda, malûmunda bâki kalmaklığın, senin bekan için kâfidir. Yahu, her şeyi Sâhib-i Hakikîsine ver veya ona isnad et..." İzah?

  8. "İ’lem eyyühe’l-aziz! Tevhid ile bütün eşyayı Vâhid-i Ehade isnad etmediğin takdirde, âlemde bulunan bütün efradın mazhar oldukları tecelliyat-ı İlâhiye adedince ilâhları kabul etmek mecburiyetindesin. Evet, gözünü şemsten yumduğun..." İzah?

Yükleniyor...