Nokta

İçerikler


 1. "Bilirim ki, kâh minare başında, kâh kuyu dibinde konuşuyorum. Neyleyeyim, zuhurat öyle. Şuâat ve şu kitapta mütekellim, âciz kalbimdir." Bu cümleleri devamıyla izah eder misiniz?

 2. "Bir bahçeye girsem iyisini intihab ederim. Koparmasından zahmet çeksem hoşlanırım. Çürüğünü, yetişmemişini görsem "Huz ma safa"(safa vereni al) derim. Muhataplarımı da öyle arzu ederim." İfade-i meramı izah eder misiniz?

 3. "Müstemi, müteharri-i hakikat bir Japondur." ifadesini izah eder misiniz?

 4. "Risalet ve İslâmiyetle mücehhez olan hakikat-ı Muhammediyedir ki, risalet noktasında en muazzam icmâ ve en vâsi tevatür sırrını ihtiva eden mecmû-u enbiyânın şehadetini tazammun eder..." Birinci burhanı özetler misiniz?

 5. "اَللهُ لاٰۤ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ maksudumuzdur, matlubumuzdur. Gayr-ı mütenahi berâhininden dört burhan-ı küllîyi îrad ediyoruz." izah eder misiniz?

 6. Âlem-i gayb ve şehadetin nokta-i iltisakı ve berzahı ve iki âlemden birbirine gelen seyyârâtın mültekası, vicdan denilen fıtrat-ı zîşuurdur.. Cümlesini açar mısınız?

 7. "Avâlim-i gaybiyenin enmuzeci olan lâtife-i Rabbâniye"yi izah eder misiniz?

 8. "Kâinat kitabıdır. Evet, şu kitabın bütün hurufu ve bütün noktaları, efrâden ve terekküben Zât-ı Zülcelâlin vücud ve vahdetini,.." İkinci burhanı özetler misiniz?

 9. "Demek, Allah'a giden yolların sayısı mahlukatın nefesleri adedince, hakikattır, mübalağa değil, belki nakıstır." Üstad burada niçin, "belki nakıstır" demiş; cümleyi açıklar mısınız?

 10. "Neden aklıyla herkes göremiyor? Kemâl-i zuhurundan ve zıddın ademinden..." soru ve cevabını izah eder misiniz?

 11. "Sahife-i âlemin eb’âd-ı vâsiasında Nakkaş-ı Ezelînin yazdığı silsile-i hâdisâtın satırlarına hikmet nazarıyla bak ve fikr-i hakikatle sarıl. Tâ ki mele-i âlâdan uzanan şu selâsil-i resâil, seni âlâ-yı illiyyîn-i tevhide çıkarsın..." Devamıyla izah?

 12. Üstat, Cenab-ı Allah için, zıddın ademiyetinden dolayı görünmüyor, diyor. Ne demektir? Güzel bir bina güzel bir fiile, güzel fiil, güzel ünvana, güzel ünvan ise güzel bir sıfata delalet eder. Burdaki güzel sıfat nedir?

 13. "Bu kitabın öyle bir muzâaf iştibak-ı tesânüd-ü nazmı vardır ki, bir noktayı yerinde icad etmek için, bütün kâinatı icad edecek bir kudret-i gayr-ı mütenahi lâzımdır." cümlesini izah eder misiniz?

 14. "Eğer insafla dikkat etsen, şu küçücük hayvanın ve huveynatın sureti altında olan makine-i dakika-i bedîa-i İlâhiyenin şuursuz, kör, mecrâ ve mahrekleri tahdid olunmayan,.." izahı; mecrâ ve mahrekleri tahdid olunmayan ifadesi ile ne kast ediliyor?

 15. "Makine-i dakika-i bedia-i ilahinin şuursuz, kör, mecra ve mahrekleri tahdidt olunmayanve imkanatında evleviyet olmayan esbab..." cümlesinde geçen, " imkanatındaki evleviyet" ne demektir?

 16. "Ezeliyet-i madde ve harekât-ı zerrattan teşekkül-ü envâ gibi umur-u bâtılaya neden ihtimal veriliyor?" cümlesini izah eder misiniz?

 17. "Ezeliyet-i madde ve harekât-ı zerrattan teşekkül-ü envâ gibi umur-u bâtılaya neden ihtimal veriliyor?" sorusunu ve cevabını açar mısınız?

 18. "İnsan fıtraten mükerrem olduğundan hakkı arıyor. Bazen batıl eline gelir, hak zannederek koynunda saklar. Hakikatı kazarken, ihtiyarsız dalalet başına düşer, hakikat zannederek kafasına giydiriyor." izah eder misiniz?

 19. "Nedir şu tabiat, kavanin, kuva ki, onlar ile kendilerini aldatıyorlar?" Bu soru ve cevabını izah eder misiniz?

 20. Üstad, determinizm felsefesindeki, aynı sebepler sürekli aynı sonucu doğurur, düşüncesine nasıl bakmaktadır?

 21. "Her şey her şeyle bağlıdır. Bir şey her şeysiz yapılmaz. Bir şeyi halk eden, her şeyi halk etmiştir. Öyleyse, bir şeyi yapan Vâhid, Ehad, Ferd, Samed olmak zarurîdir." cümlesini açıklar mısınız?

 22. "Tabiat denilen ikinci şeriat dahi, mecmu-u kavanin-i itibariyeden ibarettir. Sıfat-ı kudretin hâssası olan tesir ve icada mâlik değillerdir." İzah eder misiniz?

 23. Bazı insanların dinle, İslamiyetle alakası olmamasına rağmen, çoğu Müslümandan ahlaken daha iyi olmasını nasıl anlamak gerekir? Ona güzel ahlakı islamiyet vermediyse, nereden alıyor olabilir?

 24. "Kur'ân-ı Azîmüşşandır. Şu burhan-ı nâtıkın sinesine kulağını yapıştırsan işiteceksin,.." devamıyla izah eder misiniz?

 25. "Nazm ve nizam-ı tâmme neyle sabittir?" sorusunu ve cevabını özetler misiniz?

 26. "Hem şu burhanın âlem-i şehadet tarafına tedellî etmiş olan ahkâma dair dalı, bütün sıdk ve hak ve hakikat olduğuna, bizzarure âlem-i gayb tarafına uzanan tevhide ve gayba dair gusn-u azamı (ağaç dalı) yine sabit hakaikle meyvedardır." İzahı?

 27. "Mârifet-i Sâni denilen kemâlât arşına uzanan miracların usulü dörttür." devamıyla izah eder misiniz?

 28. "Marifet-i Sani denilen kemalat arşına uzanan miraçların usulü dörttür." Kelamcılar ile mirac-ı Kur'an'iye yolunun farkı nedir?

 29. "Mârifet-i Sâni denilen kemâlât arşına uzanan miraçların usulü dörttür..." Bu dört yolu takip edenlerin isimlerini yazar mısınız?

 30. Kur'an-ı Kerim'in Altı Cihetinden Maksad Nedir?

 31. "Evet, nizamın şahitleri olan bütün fünun-u ekvan, mevcudatın silsilelerindeki halkalardan asılmış mesâlih ve semeratı ve inkılâbât-ı ahvâlin katmer ve düğümleri içinde saklanmaz hikem ve fevaidi göstermekle, Sâniin kast ve hikmetine kat’î..." İzah?

 32. "Menâfi-i eşyayı tâdât eden bütün âyat-ı Kur’âniye bu delili nesc ve şu burhanı tanzim..." İnayet ve gaye delilini özetler misiniz?

 33. Hem o arşa çıkmak için dört vesile vardır: İlham, talim, tasfiye, nazar-ı fikrî.. Cümlesini açıklar mısınız?

 34. "Hiçbir nevi müteselsil-i ezelî değildir. İmkân bırakmaz. İnkılâb-ı hakikat olmaz. Mutavassıt nev'in silsilesi devam etmez. Tahavvül-ü esnaf inkılâb-ı hakaikin gayrısıdır." açıklar mısınız?

 35. "Mahlûkatın her nevine, her ferdine ve o nev’e ve o ferde mürettep olan âsâr-ı mahsusasını müntiç ve istidad-ı kemâline münasip bir vücudun verilmesidir..." bu paragrafı izah eder misiniz?

 36. Envâının fasîleleri ve umum a’râzının havâss-ı mümeyyizeleri bizzarure adem-i sırftan muhteradırlar. Cümlesini açıklar mısınız?

 37. İnançsız Birisine Evrim Hakkında Nasıl Bir Açıklama Getirebiliriz?

 38. Kur'an tevhidi, delil-i ihtira ve delil-i inayet namında iki tarzda isbat ettiği ifade ediliyor. Risale-i Nur Kur'an'ın tarzını takib ettiğine göre Külliyatta da deliller böyle iki kısımdır diyebilir miyiz? Risalelerden bu delillere örnek verir misiniz?

 39. Kuvvet ve suretler, a'raziyetleri cihetiyle... Cümlesindeki kuvvet ve suret ifadelerini izah eder misiniz?

 40. Madde dedikleri şey, suret-i mütegayyire, hem harekat-ı mütehavvile-i hadiseden tecerrüd etmediğinden hudûsu muhakkaktır.. Cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 41. "Feyâ acaba! Vâcibü’l-Vücudun lâzime-i zaruriye-i beyyinesi olan ezeliyeti zihinlerine sığıştıramayan, nasıl oluyor da, herbir cihetten ezeliyete münâfi olan maddenin ezeliyetini zihinlerine sığıştırabilirler?" devamıyla izah eder misiniz?

 42. "Hattâ hayat ve ruh ve nur ve vücut, iki vecihleri şeffaf ve güzel olduğundan, mülken ve melekûten vasıtasız dest-i kudretten çıkıyorlar." Nasıl oluyor veya nasıl anlamak lazım?

 43. "Birincisi: Fıtrat yalan söylemez. Meselâ, Bir çekirdekteki meyelân-ı nümüvv der ki: “Sümbülleneceğim, meyve vereceğim.” Doğru söyler..." devamıyla izah eder misiniz?

 44. "Dördüncüsü: Akıl tâtil-i eşgal etse de, nazarını ihmal etse, vicdan Sânii unutamaz. Kendi nefsini inkâr etse de onu görür. Onu düşünür. Ona müteveccihtir. Hads -ki, şimşek gibi sür’at-i intikaldir- daima onu tahrik eder..." İzah eder misiniz?

 45. "İkincisi: Beşerin havâssü’l-hams-ı zâhire ve bâtınadan başka, âlem-i gayba karşı açılan pek çok pencereleri var. Gayr-ı meş’ur pek çok hisleri var... Sâika vardır... Şâika var. O şevk ve sevk yalan söylemez. Yanlış gidemez." İzah?

 46. "Üçüncüsü: Mevhum birşey hakikat-i hariciyeye mebde’ olamaz. Fıtrat ve vicdanda nokta-i istinad ile nokta-i istimdad, iki hakikat-ı zaruriyedir. Hilkatin safveti ve en mükerremi olan ruh-u beşer,.." devamıyla izah eder misiniz?

 47. "Vicdan-ı beşer denilen fıtrat-ı zîşuurdur. Şu bürhanda dört nükteyi nazar-ı dikkate al." Buradaki dört nüktenin vicdanla münasebetini izah eder misiniz?

 48. "Göreceksin ki, kalb bedenin aktarına neşr-i hayat ettiği gibi, kalbdeki ukde-i hayatiye olan marifet-i Sanidir ki, istidadat-ı gayr-ı mahdude-i insaniyeyle mütenasip olan amal ve müyül-ü müteşaibeye neşr-i hayat eder." izahı nasıldır?

 49. "Şu nokta-i istimdat ve nokta-i istinad ile bu derece nizam-ı âlemde hükümfermâlık, hakikat-i nefsü’l-emriyenin hassa-i münhasırası olduğu için, her vicdanda iki pencere olan şu iki noktadan Sâni-i Zülcelâl mârifetini kalb-i beşere daima tecellî..." İzah?

 50. "Hem kâinatın mâhiyât-i mümkinesinden neş’et eden evsaf ve levâzımatından mukaddestir." izah eder misiniz?

 51. "Nevâkis mahiyet-i maddiyatın istidatsızlığından neş’et eder." cümlesini izah eder misiniz, sonuçta bunları Rabbimiz kabiliyetsiz olarak yaratıyor?

 52. "Daire-i esbabı yırtıp çıkmayan ve tesirinden kurtulmayan bir ruh, vahdetü’l-vücuddan dem vursa, haddini tecavüz eder." cümlesini izah eder misiniz?

 53. "Evet, delil içinde neticeyi görmek, âlemde Sânii müşahede etmek, tarîk-i istiğrakkârâne cihetiyle cedâvil-i ekvanda cereyan-ı tecelliyat-ı İlâhiyeyi ve melekûtiyet-i eşyada sereyan-ı füyuzatı ve merâyâ-yı mevcudatta tecellî-i esmâ ve sıfâtı,.." İzah?

 54. "Vahdetü’l-vücudu nasıl görüyorsun?" sorusunun cevabını izah eder misiniz?

 55. Hayat-ı Sariye Ne Demektir?

 56. Tevhidde istiğraktır. Ve nazara sığmayan bir tevhid-i zevkîdir.. Cümlesini açıklar mısınız, vahdet'ü-l Vücut hakkında bilgi verir misiniz?

 57. "Ehl-i fikir, o hakaik-i zevkiyeyi nazarın mekayisine sıkıştırdığından, çok evham-ı bâtılaya menşe oldu. Maddeperver hükemâ ve zaîfü’l-itikad ehl-i nazarın vahdetü’l-vücudu ile evliyanın vahdetü’l-vücudu, tamamen birbirinin zıddıdır..." devamıyla izahı?

 58. "Muhakkikîn-i sofiyenin vahdet-i vücudu, vahdetü'ş-şuhudu tazammun eder. İkincilerin, vahdetü'l-mevcudu tazammun eder." Bu cümleleri açıklar mısınız?

 59. "'Fakat ehl-i vahdetüş-şuhudun meşrebi fark ve sahvdır. Ehl-i vahdetül-vücudun meşrebi mahv ve sekirdir. Sâfi meşrep ise, meşreb-i ehl-i fark ve sahvdır." cümlesini açıklar mısınız?

 60. "Evliyaya tuzak olan hayaller, ilahî bahçelerin ay yüzlü güzellerinin akisleridir." cümlesini yorumlar mısınız?

 61. "İnsan, kendi hakikatini dahi idrak etmekten âciz iken, herşeyden önce var olan ve herşeyi ceberutiyet-i mutlaka ile hükmü altında tutan Zâtı nasıl idrak edebilir?.." cümlesini izah eder misiniz?

 62. "Küre-i Arz rengârenk muhtelif ve küçük küçük cam parçalarından farzolunursa, her biri başka hâsiyetle levnine ve cirmine ve şekline nisbet ile şemsden bir feyiz alacaktır." devamıyla izah eder misiniz?

Yükleniyor...