Block title
Block content

Nokta

İçerikler


 1. "Bir bahçeye girsem iyisini intihab ederim. Koparmasından zahmet çeksem hoşlanırım. Çürüğünü, yetişmemişini görsem "Huz ma safa"(safa vereni al) derim. Muhataplarımı da öyle arzu ederim." Burayı anlıyamadım, izah eder misiniz?

 2. "Müstemi, müteharri-i hakikat bir Japondur." ifadesini izah eder misiniz?

 3. "Bilirim ki, kâh minare başında, kâh kuyu dibinde konuşuyorum. Neyleyeyim, zuhurat öyle. Şuâat ve şu kitapta mütekellim, âciz kalbimdir." Bu cümleleri devamıyla izah eder misiniz?

 4. "Evet fıtrat ve vicdan akla bir penceredir. Tevhidin şuaını neşrederler." Vicdanın akla pencere olması ne demektir ve vicdan tevhide nasıl delil olur?

 5. Âlem-i gayb ve şehadetin nokta-i iltisakı ve berzahı ve iki âlemden birbirine gelen seyyârâtın mültekası, vicdan denilen fıtrat-ı zîşuurdur.. Cümlesini açar mısınız?

 6. "Risalet ve İslâmiyetle mücehhez olan 'hakikat-ı Muhammediye'dir ki, risalet noktasında en muazzam icmâ ve en vâsi tevatür sırrını ihtiva eden mecmu-u enbiyânın şehadetini tazammun eder..." Bu cümledeki "Hakikat-ı Muhammediye"yi izah eder misiniz?

 7. "Fıtrat ve vicdan akla bir penceredir." ifadesini açıklar mısınız?

 8. "Cemî zerrat-ı kâinat, birer birer, zât ve sıfât ve saire vücuh ile hadsiz imkânat mabeyninde mütereddit iken, birden bire bir ciheti takip, muayyen bir sıfatla ittisaf, mahsus bir keyfiyetle..." devamıyla açıklar mısınız?

 9. "...avâlim-i gaybiyenin enmuzeci olan lâtife-i Rabbâniye ... " deniyor. Bu cümleyi izah eder misiniz?

 10. "Neden aklıyla herkes göremiyor? (...) S: Nedir şu tabiat, kavânin, kuva ki, onlarla kendilerini aldatıyorlar?" İzah eder misiniz?

 11. "Demek, Allah'a giden yolların sayısı mahlukatın nefesleri adedince, hakikattır, mübalağa değil, belki nakıstır." Üstad burada niçin, "belki nakıstır" demiş; cümleyi açıklar mısınız?

 12. Üstat, Cenab-ı Allah için, zıddın ademiyetinden dolayı görünmüyor, diyor. Ne demektir? Güzel bir bina güzel bir fiile, güzel fiil, güzel ünvana, güzel ünvan ise güzel bir sıfata delalet eder. Burdaki güzel sıfat nedir?

 13. "Sahife-i âlemin eb’âd-ı vâsiasında Nakkaş-ı Ezelînin yazdığı silsile-i hâdisâtın satırlarına hikmet nazarıyla bak ve fikr-i hakikatle sarıl. Tâ ki mele-i âlâdan uzanan şu selâsil-i resâil, seni âlâ-yı illiyyîn-i tevhide çıkarsın..." Devamıyla izah?

 14. "Bu kitabın öyle bir muzâaf iştibak-ı tesânüd-ü nazmı vardır ki, bir noktayı yerinde icad etmek için, bütün kâinatı icad edecek bir kudret-i gayr-ı mütenahi lâzımdır." cümlesini izah eder misiniz?

 15. "Eğer insafla dikkat etsen, şu küçücük hayvanın ve huveynatın sureti altında olan makine-i dakika-i bedîa-i İlâhiyenin şuursuz, kör, mecrâ ve mahrekleri tahdid olunmayan,.." izahı; mecrâ ve mahrekleri tahdid olunmayan ifadesi ile ne kast ediliyor?

 16. "Makine-i dakika-i bedia-i ilahinin şuursuz, kör, mecra ve mahrekleri tahdidt olunmayanve imkanatında evleviyet olmayan esbab..." cümlesinde geçen, " imkanatındaki evleviyet" ne demektir?

 17. Kuvvet, Allah'ın kudretinin tecelisi ise, insanlardaki mevcut kuvveti nasıl bileceğiz? Yani insanlardaki mevcut kuvvet, yediğimiz gıdalardan oluşan bir enerji mi, yoksa sürekli tecceli halindeki Allah'ın kudretinin teccelisi midir?

 18. "Ezeliyet-i madde ve harekât-ı zerrattan teşekkül-ü envâ gibi umur-u bâtılaya neden ihtimal veriliyor?" cümlesini izah eder misiniz?

 19. "İnsan fıtraten mükerrem olduğundan hakkı arıyor. Bazen batıl eline gelir, hak zannederek koynunda saklar. Hakikatı kazarken, ihtiyarsız dalalet başına düşer, hakikat zannederek kafasına giydiriyor." izah eder misiniz?

 20. Sürekli vuku bulan her mucizevi olayı bile normal kabul eden, Allah´ın emirlerini eşyanın özelliği zannedenler için, mıknatısın çekim gücü olarak tanımlanan Cenab-ı Hakk'ın faaliyeti, nasıl anlatılmalıdır?

 21. Serseri tesadüf ve kör kuvvet, tabirindeki kuvvetten maksat nedir?

 22. Taşın düşmesine; Fen çekim kanunu diyor, oysa bu Allah'ın kanunu... Kanunları ve kuvvetleri böyle mi anlamalıyız?

 23. Kuvvet nedir, işgören kuvvet midir, Allah'ın kudreti midir, kuvvetler neden görünmüyor?

 24. Kuvvet ve kanun nedir, farkları nedir? Kanun; Allah'ın kudretiyle cisimlere kuvvet uygulaması mıdır, yoksa yarattığı bir güç, bir tesir midir?

 25. Mıknatıs için bilim adamı der: Mıknatısın içinde (-) ve (+) (eksi ve artı) yük olduğu için diğer cisimleri çeker. Müslüman ise Allah'ın kudreti olarak bakar. Bu iki bakışı nasıl birleştirebiliriz? Risaleler gözlüğü ile bakar mısınız?

 26. Üstad, determinizm felsefesindeki, aynı sebepler sürekli aynı sonucu doğurur, düşüncesine nasıl bakmaktadır?

 27. "Nedir şu tabiat, kavanin, kuva ki, onlar ile kendilerini aldatıyorlar? ... Hilkat-ı kâinatta cari olan kavanin-i itibariyesinin mecmu ve muhassalasından ibarettir..." Bu soru ve cevabını izah eder misiniz?

 28. Bazı insanların dinle, İslamiyetle alakası olmamasına rağmen, çoğu Müslümandan ahlaken daha iyi olmasını nasıl anlamak gerekir? Ona güzel ahlakı islamiyet vermediyse, nereden alıyor olabilir?

 29. "Şeriat-ı İlâhiye ikidir: Biri: Sıfat-ı kelâmdan gelen bir şeriattır ki, beşerin ef’âl-i ihtiyariyesini tanzim eder..." Açıklar mısınız?

 30. "Her şey her şeyle bağlıdır. Bir şey her şeysiz yapılmaz. Bir şeyi halk eden, her şeyi halk etmiştir. Öyleyse, bir şeyi yapan Vâhid, Ehad, Ferd, Samed olmak zarurîdir." cümlesini açıklar mısınız?

 31. "Tabiat denilen ikinci şeriat dahi, mecmu-u kavanin-i itibariyeden ibarettir. Sıfat-ı kudretin hâssası olan tesir ve icada mâlik değillerdir." İzah eder misiniz?

 32. "Delâletçe siması bir Hu lafzına benzer ki, o Hû'nun herbir cüz'ü küçük Hû'lardan, herbir küçük Hû'da küçücük Hû'lardan teşekkül etmiştir." cümlesini izah eder misiniz?

 33. "Kur'ân-ı Azîmüşşandır. Şu burhan-ı nâtıkın sinesine kulağını yapıştırsan işiteceksin, 'Allahü Lâ İlâhe İllâ Hû'yu tekrar ediyor. Hem gayet mükemmel semerâtıyla, meyvedar bir ağacın menba-ı hayatı olan cürsûme olmazsa veya kökü bozuksa,.." Devamıyla izah?

 34. "Mârifet-i Sâni denilen kemâlât arşına uzanan miracların usulü dörttür." Burada geçen "kemalat arşı" konusunu izah eder misiniz? Marifet kazansa da günah işleyebiliyor insan...

 35. "Mârifet-i Sâni denilen kemâlât arşına uzanan miraçların usulü dörttür..." Bu dört yolu takip edenlerin isimlerini yazar mısınız?

 36. Kur'an-ı Kerim'in Altı Cihetinden Maksad Nedir?

 37. "Hem şu burhanın âlem-i şehadet tarafına tedellî etmiş olan ahkâma dair dalı, bütün sıdk ve hak ve hakikat olduğuna, bizzarure âlem-i gayb tarafına uzanan tevhide ve gayba dair gusn-u azamı (ağaç dalı) yine sabit hakaikle meyvedardır." İzahı?

 38. "Marifet-i Sani denilen kemalat arşına uzanan miraçların usulü dörttür." Kelamcılar ile mirac-ı Kur'an'iye yolunun farkı nedir?

 39. "Evet, nizamın şahitleri olan bütün fünun-u ekvan, mevcudatın silsilelerindeki halkalardan asılmış mesâlih ve semeratı ve inkılâbât-ı ahvâlin katmer ve düğümleri içinde saklanmaz hikem ve fevaidi göstermekle, Sâniin kast ve hikmetine kat’î..." İzah?

 40. "Tarîk-i Kur'ânî iki nevidir. Birincisi: Delil-i inayet ve gayetdir. İkinci delil-i Kur'ânî: Delil-i ihtirâdır." cümlesini örneklerle açıklar mısınız?

 41. Hem o arşa çıkmak için dört vesile vardır: İlham, talim, tasfiye, nazar-ı fikrî.. Cümlesini açıklar mısınız?

 42. İnançsız Birisine Evrim Hakkında Nasıl Bir Açıklama Getirebiliriz?

 43. "Hiçbir nevi müteselsil-i ezelî değildir. İmkân bırakmaz. İnkılâb-ı hakikat olmaz. Mutavassıt nev'in silsilesi devam etmez. Tahavvül-ü esnaf inkılâb-ı hakaikin gayrısıdır." açıklar mısınız?

 44. "Mahlûkatın her nevine, her ferdine ve o nev'e ve o ferde mürettep olan âsâr-ı mahsusasını müntiç ve istidad-ı kemâline münasip bir vücudun verilmesidir..."Bu paragrafın izahı nasıldır?

 45. Kur'an tevhidi, delil-i ihtira ve delil-i inayet namında iki tarzda isbat ettiği ifade ediliyor. Risale-i Nur Kur'an'ın tarzını takib ettiğine göre Külliyatta da deliller böyle iki kısımdır diyebilir miyiz? Risalelerden bu delillere örnek verir misiniz?

 46. "Madde dedikleri şey, suret-i mütegayyire, hem harekat-ı mütehavvile-i hadiseden tecerrüd etmediğinden hudüsu muhakkaktır. Kuvvet ve suretler, a'raziyetleri cihetiyle envadaki mübayenet-i cevheriyeyi teşkil edemez." Açıklar mısınız?

 47. Kuvvet ve suretler, a'raziyetleri cihetiyle... Cümlesindeki kuvvet ve suret ifadelerini izah eder misiniz?

 48. Hiçbir nevi müteselsil-i ezeli değildir. İmkan bırakmaz. İnkılab-ı hakikat olmaz. Mutavassıt nev'in silsilesi devam etmez. Tahavvül-ü esnaf inkılab-ı hakaikin gayrısıdır.. Cümlesini açar mısınız?

 49. Madde dedikleri şey, suret-i mütegayyire, hem harekat-ı mütehavvile-i hadiseden tecerrüd etmediğinden hudûsu muhakkaktır.. Cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 50. Envâının fasîleleri ve umum a’râzının havâss-ı mümeyyizeleri bizzarure adem-i sırftan muhteradırlar. Cümlesini açıklar mısınız?

 51. "Hem nasıl oluyor ki, kudret-i ezeliyenin hassası olan ibdâ ve icadı, hiçbir münasebet-i mâkule olmadan en âciz ve en bîçâre esbaba isnad ediliyor?" İbda tarzı yaratma, inşaya göre daha mı az oluyor, atomlar hangi tarzda daha çok görünüyor?

 52. "Hattâ hayat ve ruh ve nur ve vücut, iki vecihleri şeffaf ve güzel olduğundan, mülken ve melekûten vasıtasız dest-i kudretten çıkıyorlar." Nasıl oluyor veya nasıl anlamak lazım?

 53. "Mevhum birşey hakikat-i hariciyeye mebde' olamaz. Fıtrat ve vicdanda nokta-i istinad ile nokta-i istimdad, iki hakikat-ı zaruriyedir. Hilkatin safveti ve en mükerremi olan ruh-u beşer, o iki nokta olmazsa en süflî, en berbat..." izah?

 54. "Akıl ta'til-i eşgal etse de, nazarını ihmal etse, vicdan Sâni'i unutamaz. Kendi nefsini inkâr etse de; onu görür, onu düşünür, ona müteveccihtir. Hads ki,.." Paragrafı devamıyla izah eder misiniz?

 55. "Vicdan-ı beşer denilen fıtrat-ı zîşuurdur. Şu bürhanda dört nükteyi nazar-ı dikkate al." Buradaki dört nüktenin vicdanla münasebetini izah eder misiniz?

 56. "Beşerin havâssü’l-hams-ı zâhire ve bâtınadan başka, âlem-i gayba karşı açılan pek çok pencereleri var. Gayr-ı meş’ur pek çok hisleri var... Sâika vardır... Şâika var. O şevk ve sevk yalan söylemez. Yanlış gidemez." İzah?

 57. "Vicdan-ı beşer denilen fıtrat-ı zîşuurdur. Şu burhanda dört nükteyi nazar-ı dikkate al. Fıtrat yalan söylemez..." Dördüncü Burhan, Birinci Nükte'yi açar mısınız?

 58. "Akıl ta'til-i eşgal etse de, nazarını ihmal etse, vicdan Sâni'i unutamaz. Kendi nefsini inkâr etse de; onu görür, onu düşünür, ona müteveccihtir. Hads ki, şimşek gibi sür'at-i intikaldir, daima onu tahrik eder." Hads; hangi latifeye ait bir özelliktir?

 59. Hads—ki, şimşek gibi sür’at-i intikaldir—daima onu tahrik eder.. Cümlesini izah eder misiniz?

 60. "Göreceksin ki, kalb bedenin aktarına neşr-i hayat ettiği gibi, kalbdeki ukde-i hayatiye olan marifet-i Sanidir ki, istidadat-ı gayr-ı mahdude-i insaniyeyle mütenasip olan amal ve müyül-ü müteşaibeye neşr-i hayat eder." izahı nasıldır?

 61. "Şu nokta-i istimdat ve nokta-i istinad ile bu derece nizam-ı âlemde hükümfermâlık, hakikat-i nefsü’l-emriyenin hassa-i münhasırası olduğu için, her vicdanda iki pencere olan şu iki noktadan Sâni-i Zülcelâl mârifetini kalb-i beşere daima tecellî..." İzah?

 62. "Daire-i esbabı yırtıp çıkmayan ve tesirinden kurtulmayan bir ruh, vahdetü’l-vücuddan dem vursa, haddini tecavüz eder." cümlesini izah eder misiniz?

 63. Vahdetü'l-Vücud hakkında bilgi verir misiniz?

 64. Hayat-ı Sariye Ne Demektir?

 65. Tevhidde istiğraktır. Ve nazara sığmayan bir tevhid-i zevkîdir.. Cümlesini açıklar mısınız, vahdet'ü-l Vücut hakkında bilgi verir misiniz?

 66. "Evet, delil içinde neticeyi görmek, âlemde Sânii müşahede etmek, tarîk-i istiğrakkârâne cihetiyle cedâvil-i ekvanda cereyan-ı tecelliyat-ı İlâhiyeyi ve melekûtiyet-i eşyada sereyan-ı füyuzatı ve merâyâ-yı mevcudatta tecellî-i esmâ ve sıfâtı,.." İzah?

 67. "Maddeperver hükemâ ve zaîfü’l-itikad ehl-i nazarın vahdetü’l-vücudu ile evliyanın vahdetü’l-vücudu, tamamen birbirinin zıddıdır." izahı; bu iki akım birbiriyle nasıl karıştırılıyor, zaifü'l-itikad ehli nazar kimlerdir?

 68. "Muhakkikîn-i sofiyenin vahdet-i vücudu, vahdetü'ş-şuhudu tazammun eder. İkincilerin, vahdetü'l-mevcudu tazammun eder." Bu cümleleri açıklar mısınız?

 69. "İnsan, kendi hakikatini dahi idrak etmekten âciz iken, herşeyden önce var olan ve herşeyi ceberutiyet-i mutlaka ile hükmü altında tutan Zâtı nasıl idrak edebilir?.." cümlesini izah eder misiniz?

 70. "Evliyaya tuzak olan hayaller, ilahî bahçelerin ay yüzlü güzellerinin akisleridir." cümlesini yorumlar mısınız?

 71. "'Fakat ehl-i vahdetüş-şuhudun meşrebi fark ve sahvdır. Ehl-i vahdetül-vücudun meşrebi mahv ve sekirdir. Sâfi meşrep ise, meşreb-i ehl-i fark ve sahvdır." cümlesini açıklar mısınız?

 72. "Küre-i Arz rengârenk muhtelif ve küçük küçük cam parçalarından farzolunursa, her biri başka hâsiyetle levnine ve cirmine ve şekline nisbet ile şemsden bir feyiz alacaktır." Bu temsili biraz açar mısınız?

 73. Sevk ve şevk hisleri hakkında bilgi verip, vicdan ile alakasını, birlikte nasıl çalıştıklarını izah eder misiniz?

 74. Vicdanın, uhrevi alemlerin haritası olması, ne demektir?

Yükleniyor...