İkinci Şule, İkinci Nur, Sekizinci Meziyet-i Cezâlet

İçerikler


  1. "Kur’ân, kâh oluyor ki, Cenâb-ı Hakkın âhiretteki harika ef’allerini kalbe kabul ettirmek için ihzariye hükmünde ve zihni tasdike müheyyâ etmek için bir idadiye suretinde, dünyadaki acaib-i ef’âlini zikreder." İzah eder misiniz?

  2. "İnsan bizim kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki? Şimdi de apaçık bir düşman kesilmiştir." mealindeki ayet-i kerime için yedi-sekiz surette haşrin muhtelif tarzda ispatı yapılıyor, deniliyor. Yedi-sekiz mertebede haşrin ispatı ne demektir?

  3. Üçüncü ayette “O Allah (c.c) size yeşil ağaçtan ateş yapmış.” buyuruluyor. Yeşil ağaçtan ateş çıkmasının, haşrin ispatına delil olmasını nasıl anlamalıyız?

  4. "Koca ağacı idare eden, o ağacın meyvesine ehemmiyet vermeyip başkasına mal eder mi?” cümlesinde geçen “ehemmiyet vermeyip başkasına mal etmek” ne demektir?

  5. "Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek." ayetiyle, muhatabın İlâhî kudrete karşı ta’ciz ile meydan okuduğu ifade ediliyor. Bu ince mânâ nasıl ve nereden çıkartılabiliyor?

  6. "İnsanın haşirde bütün amalinin bir sahife içinde yazılı olarak neşredilmesi” meselesini biraz daha anlaşılacak şekilde açar mısınız? Bu yazılı olan şekil, bizim bildiğimiz yazı veya şekil ile bir münasebeti var mıdır?

  7. "İşte onun bütün bu amelleri tarih-i hayatlarıyla beraber umum çekirdeklerde ve tohumcuklarda yazılıp, başka bir baharda, başka bir zeminde çıkar.” cümlesinde; "başka bir bahar ve başka bir zemin"den kastedilen nedir?

  8. "Nebatatın ve eşcarın gösterdiği şekil ve suret lisanıyla, gayet fasih bir surette, analarının ve asıllarının a’mâlini zikrettiği gibi, dal, budak, yaprak, çiçek ve meyveleriyle, sahife-i a’mâlini neşreder." izah eder misiniz?

  9. "Cenâb-ı Hak tarafından adem ve esir ve semâ perdelerini açıp, güneş gibi dünyayı ışıklandıran pırlanta-misal bir lâmbayı, hazine-i rahmetinden çıkarıp dünyaya gösterdi." cümlesinde; "adem, esir ve sema perdelerinin açılmasını" nasıl anlamalıyız?

  10. "Şimdilik küçük, fakat büyümeye yüz tutmuş yüzündeki iki leke büyümekle, güneş,.. Lekeli siyah yüzüyle yüzünde okur." cümlesini açar mısınız, iki leke ne demektir?

Yükleniyor...