Block title
Block content

Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat, İkinci Esas'ta geçen Beşinci Medar başlıklı pasajı açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"BEŞİNCİ MEDAR: Beşerin cevher-i ruhunda derc edilmiş gayr-ı mahdut istidadat ve o istidadatta mündemiç olan gayr-ı mahsur kabiliyetler ve o kabiliyetlerden neş’et eden hadsiz meyiller ve o hadsiz meyillerden hasıl olan nihayetsiz emeller ve o nihayetsiz emellerden tevellüt eden gayr-ı mütenâhi efkâr ve tasavvurât-ı insaniye, şu âlem-i şehadetin arkasında bulunan saadet-i ebediyeye elini uzatmış, ona gözünü dikmiş, o tarafa müteveccih olmuş olduğunu ehl-i tahkik görüyor. ..."(1)

Beşinci Medar'da genel hatları ile insanın yaratılışındaki sonsuz mutluluk isteğinin, sonsuz mutluluğa ve sonsuz hayata şahit olduğu izah ediliyor.

İnsandaki bu aşk-ı beka duygusu sanki mükemmel bir akıl ve mana gibi, ebedi alemin vücuduna delil ve burhan oluyor. Yani bu duygunun izlerini takip eden birisi, ebedi yurt olan cennet ve cehennemi bulabilir. Her şeyi hikmetle donatan ve hikmetini kati olarak ispat eden Allah, aşk-ı beka duygusunu  verip, onun mukabili olan ebed yurdunu vermemesi hikmetsizlik olacağı için, bu duygu şuurlu bir şekilde bekaya delil oluyor ve ebedi alemlere işaret ediyor.

İnsanın bütün maddi ve manevi cihazlarının keyfiyetine bakıldığında, kısacık ve geçici olan bu dünya için yaratılmadıkları anlaşılır. Yani insanın manevi latife ve duygularının genişliği ve ebediyeti istemesi bu dünya çuvalına sığmıyor. Ancak ahiret gibi ebedi ve geniş bir alem ile mutmain olur. İnsan duygularının bu ortak tavrı ve vasfına Üstad Hazretleri, ebediyeti isteyen ve ona özlem duyan sanki şuurlu bir sırr-ı insani adını veriyor.

Midenin açlığı ve acıkması, insanlık için yemek yemenin büyük bir ihtiyaç olduğunun en büyük bir  ispatı ve şahididir. Yani midenin açlığı yemek ve rızkın şahididir. Gözün görmek için tasarlanması ve görme kabiliyeti, görüntü aleminin ispatı ve şahididir. Burnun koklamaya kabil olması kokular aleminin şahididir vs...

Kayısı çekirdeğinin fıtratı, yani plan ve programı, hal dili ile, "Ben kaysı ağacı olacağım." der ve Allah’ın izni ile kaysı ağacı olur. Erik çekirdeği erik ağacı, karpuz çekirdeği karpuz olacağını söyler, asla şaşmaz...

İnsanın fıtratında da benzer durumlar var. Mesela, insandaki aşk-ı beka duygusu bir plan ve program gibi beka yurduna şahitlik ediyor ve oraya sadık bir levha gibidir. Kalbin baki muhabbet hissi ise baki bir cemale işaret ediyor. Her bir duygu ve aza ihtiyaç ve fıtrat dili ile bir aleme kati şahitlik ediyor. İnsanın külli fıtratı dikkatle  okunursa, her bir aleme bir gönderme ve levhalık yönlerini görebiliriz.   

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Maksat, İkinci Esas | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2565 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...