Block title
Block content

İfadetü'l-Meram

İçerikler

  1. "Kur'ân-ı Azîmüşşan bütün zamanlarda gelip geçen nev-i beşerin tabakalarına, milletlerine ve ferdlerine hitaben Arş-ı A'lâdan irad edilen İlahî ve şümullü bir nutuk ve umumî, Rabbanî bir hitabe olduğu gibi;.." izah eder misiniz?

  2. "Kur'ân-ı Azîmüşşan, bütün zamanlarda gelip geçen nev-i beşerin tabakalarına, milletlerine ve fertlerine hitaben Arş-ı Âlâdan irad edilen İlâhî ve şümullü bir nutuk ve umumî, Rabbanî bir hitabe olduğu gibi;.." devamıyla izah eder misiniz?

  3. "Maahaza; bir ferdin mesleği, meşrebi, taassubdan hali olamaz ki hakaik-ı Kur'aniyeyi görsün, bitarafane beyan etsin..." ifadesine göre Risale-i Nur da öyle midir? Öyleyse bunu nerden anlıyoruz?

  4. "Umumi bir emniyeti ... Cumhur-u nasın itimadını... Kefalet-i zımniye husule gelsin ve icma-ı millet hücceti elde edebilsin." Bu kavramlar üzerinde durur musunuz?

  5. "Bilhassa bu zamanda, bu şartlar ancak; yüksek ve azîm bir heyetin tesanüdüyle telâhuk-u efkârından ve ruhlarının tenasübüyle birbirine yardım etmekten ve hürriyet-i fikirle taassuptan âzâde olmakla tam ihlâslarından doğan,.." Açıklar mısınız?

  6. "Hürriyet-i fikirle taassuptan azade olmakla tam ihlaslarından doğan dahî bir şahs-ı manevîde bulunur." cümlesini izah eder misiniz?

  7. "Nafiz bir içtihada malik ve bir velayet-i kamileyi haiz,.." içtihad kapısı Üstad'ın ifadesine göre kapalı olduğuna göre, "nafiz içtihad" ifadesini nasıl anlamalıyız? Bu asırda velayet-i kamileyi şahs-ı manevinin kendinde göstermesi için şartlar nedir?

  8. "Uzak bir istikbalde yapılacak yüksek bir tefsire, bir örnek ve bir me’haz olmak üzere, o zamanların insanlarına bir yadigâr maksadıyla yaptım." ifadesini nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...