Kur’ân nedir, tarifi nasıldır?

İçerikler


 1. Kur'ân'ın "Kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi" olmasını izah eder misiniz?

 2. Kur'ân'ın "Âyât-ı tekvîniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi" olmasını izah eder misiniz?

 3. Kur'ân'ın "Âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri" olmasını izah eder misiniz?

 4. Kur'ân'ın "Zeminde ve gökte gizli esmâ-i İlâhiyenin mânevî hazinelerinin keşşafı" olmasını izah eder misiniz?

 5. Kur'an'ın "Sutûr-u hâdisâtın altında muzmer hakaikin miftahı" olmasını izah eder misiniz?

 6. Kur'ân'ın "Âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı" olmasını izah eder misiniz?

 7. Kur'ân'ın "Âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifâtât-ı ebediye-i Rahmâniye ve hitâbât-ı ezeliye-i Sübhâniyenin hazinesi" olmasını izah eder misiniz?

 8. Kur'ân'ın "İslâmiyet âlem-i mânevîsinin güneşi, temeli, hendesesi" olmasını izah eder misiniz?

 9. Kur'ân'ın "Avâlim-i uhreviyenin mukaddes haritası" olmasını izah eder misiniz?

 10. Kur'ân'ın "Zât ve sıfât ve esmâ ve şuûn-u İlâhiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, burhan-ı kàtıı, tercüman-ı sâtıı" olmasını izah eder misiniz?

 11. Kur'ân'ın "Âlem-i insaniyetin mürebbîsi" olmasını izah eder misiniz?

 12. Kur'ân'ın "İnsaniyet-i kübrâ olan İslâmiyetin mâ ve ziyası" olmasını izah eder misiniz?

 13. Kur'ân'ın "İnsaniyeti saadete sevk eden hakikî mürşidi ve hâdîsi" olmasını izah eder misiniz?

 14. Kur'ân'ın "Kitab-ı şeriat" olmasını izah eder misiniz?

 15. Kur'ân'ın "Kitab-ı dua" olmasını izah eder misiniz?

 16. Kur'ân'ın "Kitab-ı hikmet" olmasını izah eder misiniz?

 17. Kur'ân'ın "Kitab-ı ubûdiyet" olmasını izah eder misiniz?

 18. Kur'ân'ın "Kitab-ı emir ve davet" olmasını izah eder misiniz?

 19. Kur'ân'ın "Kitab-ı zikir" olmasını izah eder misiniz?

 20. Kur'ân'ın "Kitab-ı fikir" olmasını izah eder misiniz?

 21. Kur'ân'ın "Bütün insanın bütün hâcât-ı mâneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek, câmi’ bir kitab-ı mukaddes" olmasını izah eder misiniz?

 22. Kur'ân'ın "Kütüphane hükmünde bir kitab-ı semâvî" olmasını izah eder misiniz?

 23. Kur'ân'ın "Arş-ı Âzamdan, İsm-i Âzamdan, her ismin mertebe-i âzamından" gelmesini izah eder misiniz?

 24. Kur'ân'ın "Âlemlerin Rabbi itibarıyla" kelâmı, "Mevcudatın İlâhı ünvanıyla" fermanı, "Semâvât ve arzın Hâlıkı namına" hitabı, "Rububiyet-i mutlaka cihetinde" mükâleme, "Saltanat-ı âmme-i Sübhâniye hesabına" hutbe-i ezeliye olmasını izah eder misiniz?

 25. Kur'ân'ın "Rahmet-i vâsia-i muhîta nokta-i nazarında bir defter-i iltifâtât-ı Rahmâniye" olmasını izah eder misiniz?

 26. Kur'ân'ın "Ulûhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazan şifre bulunan bir muhabere mecmuası" olmasını izah eder misiniz?

 27. Kur'ân'ın "İsm-i Âzamın muhitinden nüzul ile Arş-ı Âzamın bütün muhâtına bakan ve teftiş eden hikmetfeşan bir kitab-ı mukaddes" olmasını izah eder misiniz?

 28. "Melek ve beşer ve hayvânâtın ilhamları, külliyet ve hususiyet itibarıyla çok muhteliftir." İzah eder misiniz?

 29. "Kur’ân; asırları muhtelif bütün enbiyanın kütüplerini ve meşrepleri muhtelif bütün evliyanın risalelerini ve meslekleri muhtelif bütün asfiyanın eserlerini icmâlen tazammun eden, ve cihât-ı sittesi parlak..." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...