İkinci Makale, Üçüncü Mesele

İçerikler


  1. "Eğer bir kelâmın -fakat tabiattan çıkmış bir kelâmın- üslûbunda im'ân-ı nazar edersen, kendi san'atı içinde işleyen mütekellimi o ayna-misal üslûbun içinde göreceksin." Cümlesini açıklar mısınız?

  2. "Hattâ nefsini nefesinden ve sesinden; mahiyetini nefsinden (üfürmesinden) tevehhüm ve mizac ve san´atını kelâmıyla mümtezic tahayyül etsen, Hayaliyyun mezhebinde muateb olmuyorsun." Hayaliyun mezhebi nedir ve bu konu ile ilgisi nedir?

  3. "Kelâm-ı belig, ilim denilen çömleklerde pişirilen ve hikmet denilen büyük küplerde duran ve fehm denilen süzgeç ile süzülen âb-ı hayat gibi bir manayı,.." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

  4. "Kelâmın elsine-i fahiresi veyahut cemali ve sureti, üslûb iledir. Yani kalıb-ı kelâm iledir." cümlesini devamıyla beraber izah eder misiniz?

  5. "Ya dikkat-i nazar veya tevaggul veya mübaşeret veya san’atın telâkkuhuyla,.." diye devam eden paragrafı açıklar mısınız?

  6. "Bak, evsaf-ı kemâliye içinde hüdhüdün hendesesine telvih eden, yalnız vasf-ı mezburu ihtiyar eyledi." cümlesini açıklar mısınız?

  7. "Üslûptan muradım, kelâmın kalıbıdır ve suretidir. Başkalar başka diyorlar. Ve belâğatça faydası, kıssatın tefârıkını ve perişan olan parçalarını iltiham ve bitiştirmektir. Tâ kaide-i 'Bir şey sabit olursa levazımıyla sabittir'..." Açıklar mısınız?

  8. Bir şey sabit olursa levazımıyla sabittir.. Cümlesini açar mısınız?

  9. Muhakemat'ta geçen; bir şey sabit olsa, levazımatıyla sabit olur, kaidesini açıklar mısınız?

Yükleniyor...