Block title
Block content

İkinci Maksat, İkinci Esas

İçerikler

 1. "Eğer saadet-i ebediye olmazsa, şu esaslı nizam, bir sûret-i zaife-i vâhiyeden ibâret kalır; yalancı, esassız bir nizam olur. Nizam ve intizamın ruhu olan mâneviyât ve revâbıt ve niseb, hebâ olup gider." açar mısınız?

 2. "İşte, eğer saadet-i ebediye olmazsa, şu esaslı nizam, bir suret-i zaife-i vâhiyeden ibaret kalır... Demek, nizamı nizam eden, saadet-i ebediyedir. Öyle ise, nizam-ı âlem, saadet-i ebediyeye işaret ediyor." cümlelerini izah eder misiniz?

 3. "Saadet-i ebediyeye muktazi vardır. Ve o saadeti verecek Fâil-i Zülcelâl de muktedirdir. Hem harab-ı âlem, mevt-i dünya mümkündür. Hem vaki olacaktır." ifadelerinin izahını yapar mısınız?

 4. "Suret-i zaife-i vahiye" ve "nizam ve intizamın ruhu olan maneviyat ve revabit ve niseb" ifadeleri ne demektir?

 5. "Fıtratta israf ve hilkatte abesiyet olmadığına delil, Sâni'-i Zülcelal'in her şeyin hilkatinde en kısa yolu ve en yakın ciheti ve en hafif sureti ve en güzel keyfiyeti ihtiyar ve intihab etmesidir ve bazan bir şeyi, yüz vazife ile tavzif etmesidir ve bir ince şeye bin meyve ve gayeleri takmasıdır." İzah eder misiniz?

 6. "İnsanda olan hadsiz istidadat-ı maneviye ve nihayetsiz âmâl ve efkâr ve müyulât dahi israf edilmeyecektir." cümlesini izah eder misiniz; "Hadsiz, nihayetsiz" gibi kavramları nasıl anlayabiliriz?

 7. Yirmi Dokuzuncu Söz'de geçen Birinci Medar ile İkinci Medar arasındaki farkı tam bulamadık. Farkı lütfeder misiniz?

 8. Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat, Üçüncü Medarı açıklar mısınız?

 9. "İnsanın bir tek şahsı, başkasının bir nev’i hükmündedir." cümlesini izah eder misiniz?

 10. "İstidadatta mündemic olan gayr-i mahsur kabiliyetler..." Buradaki "İstidat" ve "kabiliyet arasındaki farkı açıklar mısınız?

 11. Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat, İkinci Esas'ta geçen Beşinci Medar başlıklı pasajı açıklar mısınız?

 12. "O tavırların herbirisinin öyle kavânîn-i mahsusa ve öyle nizâmât-ı muayyene ve öyle harekât-ı muttarıdaları vardır ki, cam gibi, altında bir kasd, bir irâde, bir ihtiyâr, bir hikmetin cilvelerini gösterir." Cam gibi, konusu ile birlikte açar mısınız?

 13. "Rızık namıyla bir madde-i lâtifeyi ister ki, o beden uzuvlarının ayrı ayrı hacetleri nisbetinde, Rezzâk-ı Hakikî, bir kanun-u mahsusla taksim ve tevzi ediyor." cümlesindeki "madde-i latife" ne demektir?

 14. "İşte, o zerrattan hangi zerreye bir nazar-ı hikmetle baksan göreceksin ki, basîrâne, muntazamâne, semîâne, alîmâne sevk olunan o zerreye, kör ittifak, kanunsuz tesadüf, sağır tabiat, şuursuz esbab hiç ona karışamaz." İzahı?

 15. "Sonra, nizâmât-ı muayyene ve harekât-ı muttarıda ile ve desâtir-i mahsusa ile, rızık olarak bir bedene girip, o beden içinde dört matbahta pişirildikten sonra ve dört inkılâbât-ı acîbeyi geçirdikten sonra..." Açıklar mısınız; bu dört matbahla ilgi ayetler var mıdır?

 16. "Acbü’z-zeneb tâbir edilen eczâ-i esâsiye ve zerrât-ı asliye, ikinci neş’e (diriliş) için kâfi bir esastır, temeldir. Sâni-i Hakim, beden-i insânîyi onların üstünde bina eder." Haşirde toplancak zerreler hangi dönemdeki zerrelerimiz olacak?

 17. "Aza-i asli" ne demektir; ruh mu yoksa acbü'z-zeneb midir?

 18. "Ruhuna Fatiha" demek mi doğru, "Nefsine Fatiha" demek mi gerekir; Risalelerde bu konuda bilgi var mıdır?

 19. Haşirde dirilişimiz aynı bedenle mi olacaktır?

 20. "Hem bütün zerrelerin toplanmaları belki lazım değil." deniliyor. Bizden giden tırnak vs. gibi şeylerin cünüp iken ayrılması mekruhtur. Çünkü ahirette bize tekrar iade edilecektir. Birinci cümle nasıl değerlendirilmeli, eğer tekrar iade olacaksa? Bir de insan, dünyadaki halinden daha mı büyük olacak, ahirette?

 21. "Şu intizamsız, perişan beşer, istidadına münasip tecziye ve mükâfat görüp, adalet-i mahzâya medar ve hikmet-i Rabbâniyeye mazhar ve hikmetli mevcudat-ı âlemin bir büyük kardeşi olabilsin." İnsanın, "mevcudatın büyük kardeşi" olması ne demek?

 22. Cesedin yaratılma sebebi, ruha uygun bir libas olmasıdır. Peki ceset neden azap görüyor veya mükafaat alıyor?

 23. Emir alemi, irade sıfatının azam mertebede tecelli ettiği yerdir. Emir aleminde her şey kararlaştırılıp, emirler, kanunlar belirlenmiş midir, yoksa her zaman o alemden emirler çıkmakta mıdır?

 24. Ruh nasıl katiyen bakidir ki, ezeli olmadığı halde ebedi olsun? Cenab-ı Hak ruhu da vücut gibi öldürse, sonra kıyamette onu da diriltse, nasıl bir abesiyet oluyor ki? Kur'an itikadına göre ruhun baki olduğuna inanıyoruz.

Yükleniyor...